Vertalings

Harold Monro. Vertaling in Afrikaans

Thursday, June 13th, 2019

Harold Monro. Vertaal in Afrikaans deur Helize van Vuuren

.

Bitter heenkome

(ter herinnering aan Barend Toerien)

I

Sy bewoon die portierskamer: als nikotien-deurtrek.

Kliënte het hul foto’s daar gelaat vir vergaan.

Sy bekyk deur groen hortjies dié wat smag

na bewusteloosheid …

Sy lek haar geverfde dun blourooi-lippe,

Sy krap ‘n voortand met ‘n vingernael,

Sy steek kop-uit om nuwe kliënte te groet, of

hul (vir watter marteling) wagtend te laat by die deur.

II

Hitte het die swaar aarde omarm,

elke klank benadruk,

hy, waar sy lewe hom nog hou aan die grond,

in beswyming, kermend om hergeboorte,

leun teen die deur,

Van buitenshuis kom die dofste gefladder;

‘n lakei; en dun gegiggel van agter dié hortjie.

III

Sy verlore oë leun om die nommer te vind en te lees.

Volg sy kneukel-klop, en huiwerige vloek.

Hy kry homself nie wakker; mag nie sluimer;

wyl op die lang wit muur oorkant die straat

die dun buitelyne van ‘n dralende lykswa dryf.

IV

Nou open die deur wyd.

Hy: “Is daar plek daarbinne?”

Sy: “Is jy anderkant die pyngrens?”

Hy:  “Mag my lyf vergeefs lê

in die drome wat ek nie kan hou!”

Sy: “Laat hom die slaapbeker drink…”

V

Dun arms en spookhande; dowwe hemelsblou oë;

lang hangende wimpers, ooglede soos volmane,

klouend aan enige rant van swewende lug:

Watter hoop is daar nog? Watter vrees? – slegs wakkerskrik met sig op

verbrokkelende vlees, en koue ewigheid.

O wel nog ‘n gesig, half-lewend, bring

‘n Ver getuur na hom en neurie:

Sy: “Jy’s wit. Jy is alleen.

kan jy nie my sfeer benader nie?”

Hy: “Ek verander in klip…”

Sy” “Wens ek kon! Wens ek kon!”

Dan vul die wit verpleërs die beker.

VI

Soggens deur die wêreld heen

aanskou hoe minderes die koffie bring;

aanskou herders op heuwels,

here en dames aan die toilet,

boere, handelaars, besige stede.

Maar kyk hoe hy, ongelukkige, nou stommel

deur vreemde kamers heen, onoplettend struikel.

Kan hy die oorskaduwende nag ontglip?

Is daar nie êrens vleugies lig?

VII

Hoe ontsnap hul na hul dié kamers betrek het?

Party kan gevind word, sê hul, vas aan die slaap

in verbrokkelende grafte.

Party in wit beddens, met gesigte rondom vergaar. Party

wandel die wêreld oor, en vind nooit ‘n tuiste.

 

           – Harold Monro (1879-1931) Uit: Strange Meetings 2003;

(© Vert. Helize van Vuuren 12 Junie 2019) [Ek is deur Barend Toerien na dié digter en sy vers verwys, asook op die verband daarvan met Van Wyk Louw se “Gesprek van die dooie siele”]

________________________________________________

Bitter Sanctuary

I

She lives in the porter’s room; the plush is nicotined.

Clients have left their photos there to perish.

She watches through green shutters those who press

To reach unconsciousness.

She licks her varnished thin magenta lips,

She picks her foretooth with a finger nail,

She pokes her head out to greet new clients, or

To leave them (to what torture) waiting at the door.

II

Heat has locked the heavy earth,

Given strength to every sound,

He, where his life still holds him to the ground,

In anæsthesia, groaning for re-birth,

Leans at the door.

From out the house there comes the dullest flutter;

A lackey; and thin giggling from behind that shutter.

III

His lost eyes lean to find and read the number.

Follows his knuckled rap, and hesitating curse.

He cannot wake himself; he may not slumber;

While on the long white wall across the road

Drives the thin outline of a dwindling hearse.

IV

Now the door opens wide.

He: .”Is there room inside?.”

She: .”Are you past the bounds of pain?.”

He: .”May my body lie in vain

Among the dreams I cannot keep!.”

She: .”Let him drink the cup of sleep..”

V

Thin arms and ghostly hands; faint sky-blue eyes;

Long drooping lashes, lids like full-blown moons,

Clinging to any brink of floating skies:

What hope is there? What fear?.-Unless to wake and see

Lingering flesh, or cold eternity.

O yet some face, half living, brings

Far gaze to him and croons:

She: .”You’re white. You are alone.

Can you not approach my sphere?.”

He: .”I’m changing into stone..”

She: .”Would I were! Would I were!.”

Then the white attendants fill the cup.

VI

In the morning through the world,

Watch the flunkeys bring the coffee;

Watch the shepherds on the downs,

Lords and ladies at their toilet,

Farmers, merchants, frothing towns.

But look how he, unfortunate, now fumbles

Through unknown chambers, unheedful stumbles.

Can he evade the overshadowing night?

Are there not somewhere chinks of braided light?

VII

How do they leave who once are in those rooms?

Some may be found, they say, deeply asleep

In ruined tombs.

Some in white beds, with faces round them. Some

Wander the world, and never find a home.

 

– Harold Monro (1879-1931) Uit: Strange Meetings 2003 [oorspronklike titel: “The Alcoholics.”]

 

 

André Bréton. Vertaling in Afrikaans

Sunday, June 2nd, 2019

André Bréton. Vertaal in Afrikaans deur Juanita Louw.

 

Onderweg na San Romano

André Bréton

 

Poësie word gemaak in ʼn bed soos liefde

die verkreukelde lakens is die bakermat

poësie word gemaak in die woud

 

dit het ruimte nodig

nie hierdie een nie maar die ander omskryf

deur die wou se oog

dou op vleiriet

die herinnering aan ʼn bottel Traminer

gewasem op ʼn silwer skinkbord

ʼn hoë toermalynsuil oor die see

en die pad van geestesavonture

steil hellend

maar stop jy is dit gou dig begroei

 

dis nie iets om van die dakke te verkondig nie

en dink twee keer voor jy die deur oop los

of vir ooggetuies roep

 

banke vis die neste van mese

spoorstawe by die ingang van ʼn groot stasie

die weerkaatsing van beide oewers

groewe op vars brood

skuimborrels in ʼn stroom

die dae op die almanak

hertshooi

 

die liefdesdaad en die skryfdaad

is onversoenbaar

met die hardoplees van koerante

 

die baan van die sonstraal

die blou skynsel wat die bylhale van

die houtkapper snoer

die string van die hartvormige, mandjievormige

vlieër

die ritmiese slag van bewersterte

die ywer van weerlig

die gooi van suikeramandels van die bordes

van ou trappe

sneeustortings

 

die saal van illusies

nee menere dis nie die agste Kamer

of die dynsigheid van kasernes op Sondagaande nie

 

dansfigure deurskynend beskrywe

oor poele

teen ʼn muur met dolke gegooi die buitelyne

van ʼn vrou se lyf

helder krinkels rook

die krulle in jou hare

die spiraal in ʼn sponskoekrol

kronkels van die koraalslang

die geilte van klimop teen bouvalle

daar is oorgenoeg tyd daarvoor

 

die poëtiese fiksering soos die fiksasie van die vlees

terwyl dit duur

veroorloof geen vergesigte van die wêreld se ellende

 

 

(Sur la Route de San Romano deur André Bréton, vert. deur Juanita Louw / 2019)

 

Tsead Bruinja – Vertaling in Afrikaans

Monday, May 20th, 2019

Tsead Bruinja – Vertaal deur Charl-Pierre Naude

 

“liefste, niemand weet …”

(“leave nimmen wit ….”)

 

deur Tsead Bruinja

(oorspronklik geskryf in Fries. Vertaal uit Nederlands.)

 

 

liefste, niemand weet hoe in vroëer lewens ons

mekaar op straat verby geloop of die bus verpas

het met een van ons in jy my suster of moeder

in was en niks van kon kom oor die groot verskil

 

in jare of ’n geloof wat ons skei die afstand

tussen ons so rotsdig soos ’n kontinent

ek miskien die elemente aan’t troef was om vuur

uit te vind terwyl jy en jou minnaar

 

aan die oorkant van die oseaan kersies aangesteek het

hou ek jou alweer te styf vas ek voel amper ek druk

jou inmekaar maar ek’s so bly en bedroef gelyktydig

 

dat daar nooit meer tussen ons sal wees as hierdie heelal

waarin ons nimmer bymekaar kan uitkom nie omdat

dit te klein is vir die verdriet van twee wat een word

 

liefste laat die tyd ons uitmekaar skeur eendag wanneer ons beurtelings sterf

nou sal ons terugslaan met brûe van woorde

 

 

[Uit “leave nimmen wit hoe’t wy yn eandere libbens” in uit die Friesiese digbundel de wizers yn it read, uitgegee in 2000 deur Utjouwerij Bornmeer.]

 

NP van Wyk Louw. Vertaling in Engels

Monday, May 20th, 2019

Grafika deur Niccy Miles

Two and eighty years

 

After so many years I dare bring homage

to your proud heart, to your pride:

dare say that you (you) my beloved,

three or ten small Sistine choirs in me sing

 

Before, earlier: your hatred against my pride,

when your own I-mushroom in you grew

more about Thomas than chastity I knew

before this holy homage here did grow.

 

_________

 

St Peter

 

A jackal digs into the snow

he speckles red against the white

and starts up, listens, stiff ears upright

to digging somewhere-in-the-yard.

 

My fatherland, my dry bleak fatherland

something longs that olives in you grow:

that all turn Latinised, small

and tiny chalk-white churches there may stand.

 

The jackal digs into the snow,

a little sober white he kicks

behind his buttocks out.

And Deaf-Pete keeps on digging.

 

– N.P. van Wyk Louw uit Tristia, 1962 (vert. Helize van Vuuren, April 2019)

 

Erez Bitton. Om woestyn te sê (Vert.)

Wednesday, May 15th, 2019

Om woestyn te sê

 

Jou stil hand

het  ‘n woestyn-oase

geteken vir my

groen op groen.

Soos verbonde skepe

– hand raak aan hand –

deur jou oë

kon ek sien

die grootsheid van die Woord gegraveer in klip

en die wonder

van die brandende bos.

 

(Erez Bitton (1941-) uit Blindfolded landscapes. Blinde Hebreeuse digter, op reis deur Judaïese woestyn met Yehuda Amichai; vert. Helize van Vuuren, Januarie 2019)

Pablo Neruda. Vertaling in Afrikaans

Monday, May 13th, 2019

Pablo Neruda. Vertaal in Afrikaans deur De Waal Venter.

 

Ode aan ʼn horlosie in die nag

In die nag, in jou hand het my horlosie
gegloei soos ʼn vuurvlieg. Ek het dit

hoor tik:
soos ʼn droë fluistering
het dit opgestyg
uit jou onsigbare hand.
Toe kom jou hand
terug na my
donker bors
om my slaap en sy ritme raak te vat.

Die horlosie
het aangehou saag aan die tyd
met sy klein sagie.
Soos in ʼn bos
val
stukkies hout
druppeltjies, stukke
takke of neste,
sonder om die stilte te versteur,
sonder om die koel donkerte te beëindig, en so
het die horlosie die tyd aanhou saag
uit jou onsigbare hand,
tyd, tyd
en minute
het geval soos blare

vesels
van gebroke tyd,
klein swart veertjies.
Soos in die bos
het ons wortels geruik,
water laat êrens
ʼn vet druppel val
soos ʼn nat druiwekorrel.
ʼn Klein meultjie
het die nag gemaal,
die donkerte het gefluister

terwyl dit uit jou hand geval het

en die aarde gevul.

Stof,
aarde, afstand
in die nag
het my horlosie
gemaal en gemaal
uit jou hand.

Ek het
my arm
onder jou onsigbare nek gesit, onder die warm gewig,
en in my hand
het die tyd geval,
die nag,
klein geluidjies
van hout en die bos,
van verdeelde nag,
van stukkies donkerte,
van water wat val en val:
dan
daal slaap neer
uit die horlosie en uit
jou slapende hande,
dit het geval soos die donker water van die bosse,

van die horlosie
na jou liggaam,
van jou af na nasies, donker water,
tyd wat val
en stroom
binne ons.

En so was dit daardie nag,
donkerte en ruimte, aarde en tyd,
iets wat stroom en val

en verbygaan.
En dit is hoe al die nagte oor die aarde skuif,
en net ʼn vae
swart reuk agterlaat,
ʼn blaar val,
ʼn druppel
op die aarde
demp sy klank,
die bos slaap, die waters, die velde,
die klokke,
die oë.

Ek hoor jou en jy haal asem, my geliefde,
ons slaap.

 

(Pablo Neruda. Oda a un reloj en la noche

En la noche, en tu mano brilló como luciérnaga mi reloj.)

Louis Leipoldt – Vertaling in Duits

Friday, March 22nd, 2019

Louis Leipoldt (1880 – 1947) – vertaal deur Robert Schall

Uit: Oom Gert vertel en ander gedigte (1911)

 

Ohm Gert erzählt

 

Ja, Junge, was kann dir ein alter Mann erzählen?

Du möchtest die Geschichte unsres Sterbens hören?

Nun gut!

 

Es ist ja nie zu spät, um noch aus ihr

zu lernen und sie zu beherzigen – vor allem

für euch junge Leute. Haltet ihr nur fest

an dem, was wir besitzen, und steht aufrecht, und nehmt

Anteil an unsrer Nation.

 

Doch bist du hier

beim falschen Mann; da gibt es viele andere,

die dir die Geschichte besser, gut durchdacht,

mit der Moral zum Schluss, auch mit mehr Einsicht

in die ganze Politik, als ich erzählen

können: ich weiß nur, was meine Seele kennt,

und graben kann ich nur im eignen Herzen,

und dieses ist sehr alt und fast schon tot –

mein Herz, mein ich; und wahrlich, wenn du auch

soviel schon durchgemacht, soviel gelitten,

soviel gerungen, und soviel gesehen hättest,

was Du lieber nie gesehen hättest,

dann wäre auch dein Herz nicht mehr ganz ungebrochen.

Aber komm – was kann ich dir erzählen?

Recht lang ist die Geschichte! – traurig auch:

sie ist durchtränkt mit Schluchzern und mit Tränen, alter Junge!

Willst du sie hören? Also gut!

 

Doch setz dich hin. – Mann, sitz!

Ich kann doch nicht erzählen, wenn du stehst.

Sitz da. (Ach, Gerrie, gib ihm Kaffee,

und dein Vater kann dann auch ein Schlückchen trinken.)

Nun ja, du weißt, als unsre Menschen hier

vom Krieg so ganz verdattert waren,

besetzte eine Khaki-Einheit unsre Stadt

und proklamierte Marschall Loh.

Der alte Smith, der Richter, ist ein Mann,

den ich hoch achten kann, obwohl er englisch ist:

er war doch stets ein Jentelman,

und ist mit uns gut klargekommen.

Aber man hat ihn in aller Stille abgesetzt

und in Ost-London kaltgestellt – nur weil

er nicht so flott nach ihrer Pfeife tanzen wollte.

Er wurde dann durch diesen Oberst abgelöst;

sein Name – Gerrie sag, wie hat der noch geheißen?

Jones? Nein, mein Kind, Jones war sein Adjutant –

du weißt, der Depp mit Streifen auf den Ärmeln.

Jetzt hab ich’s! Wilson hat der Kerl geheißen –

so ein Fettsack: Schnauzer grau und gelb,

die Schneidezähne lang, und rosige Visage;

die Leute sagten, dass er säuft; doch ich

hab ihn besoffen nie erlebt und will nun auch nicht mehr

den Lumpen hintenrum noch schlechter

machen als er eh schon war – egal!

Er hat uns unterdrückt; mit harter Hand:

kein Licht im Haus darf brennen; und kein Mensch

darf auf die Straße gehen nach acht Uhr;

er hat uns überwachen lassen und sogar

die Häuser durchgeschnüffelt, um zu sehen

ob wir vielleicht nicht Waffen oder Sprengstoff hätten,

Patronen, solcherlei; er glaubte auch,

wir hätten Haufen Proviant gehortet,

um den Buren auf Kommando auszuhelfen.

Ja, junger Mann, mit harter Hand! (Mein Schatz, gib

mir noch Zucker! Mir sind zwei Stückchen nicht genug:

du weißt, dein Vater trinkt den Kaffee süß.)

 

Und wir,

wir waren halb verwirrt dadurch, halb fassungslos;

und niemand unter uns hat je gewusst,

was uns am nächsten Tag erwarten würde.

Die Stadt war stark am Gären, wie ein Teig,

durch den man gründlich Sauerteig geknetet hat –

du weißt, wie geht das Ding dann auf; so war es auch

mit unsren Menschen! Doch – was kann man machen?

Die jungen Männer waren widerspenstig –

wir konnten sie noch kaum im Zaume halten –

und zwei von ihnen sind auch wirklich durchgegangen.

(Mein Schatz, da – seine Tasse ist schon wieder leer.)

 

Und eines Abends kommt zu mir dann Bennie Bêrends,

und mit ihm Johnny Hendriks, Sarels Junge.

Sie sind so stille durch die Stadt gehuscht,

die Wache hat rein nichts bemerkt –

sonst hätten ich und Sarel davon schnell gehört,

und noch dazu ein Strafgeld zahlen müssen!

Der alte Sarel war mein Freund gewesen;

er ist denselben Monat noch gestorben,

an Magenkrebs – des Herren Hand!

So hat er diesen Tag nicht überlebt. Doch

ich bin jetzt der Sache weit voraus.

Auf meinem Stuhl hier habe ich gesessen; und da

wo du jetzt sitzt, hat Bennie auch gesessen.

Und Johnny neben ihm. Ich seh ihn noch –

ein jungenhaftes Kerlchen; damals halt

noch nicht ganz trocken hinter seinen Ohren;

und ziemlich dreist, er konnte schnippisch sein,

das Jahr erst konfirmiert. (Ach Gerrie, Kind,

bring doch das Album!) – Das hier ist sein Bild,

und hier ist Bennies; da steht auch der Satz,

den seine Mutter selig noch geschrieben hat:

am Tag … am Tag nach seinem Tod. Lies du

ihn vor: denn meine Brille passt nicht recht, und hier im Rauch

kann ich nicht so gut sehen. Lies nur vor!

„Barend Gerhardus Barends,“ recht! und nun?

„Geboren op den zesden Mei,“ ja recht!

„Ge …“ – mach das Buch halt zu: ich weiß, ich weiß!

(Schatz, leg das Album weg! Was stehst du da

verdattert wie ‘ne Katze? Komm, schenk wieder ein!

Wir haben Milch genug, und Zucker auch,

und Marschall Loh ist aufgehoben in der Stadt!)

Ja, Bennie war ein wirklich gutes Kind –

mein Patensohn – und, mit Verlaub,

ein richtig hübsches Kerlchen für die Mädels,

so kerzengrade, sauberes Gesicht:

rasieren brauchte er sich wohl noch nicht.

(Mein Schatz, geh hin und schau, ob Lenchen schon

das Ofenholz gebracht hat.)

 

Ja, mein Junge,

er war in Gerrie hier verliebt; und ich,

was sollte ich dagegen haben? Denn Bennie war

genau der Richtige für sie.

Du siehst, sie ist noch nicht ganz drüber weg;

wir müssen aber alle noch darüber kommen,

wenn es auch hart ist, und das Herz uns bricht!

Ach ja, mein Schatz wird es mit Gottes Segen

überwinden und auch ihren Schmerz vergessen,

obwohl es schwer ist – aber es muss sein!

Doch wenn wir ihn besprechen, ist es besser,

wenn wir sie vorher aus dem Zimmer schicken.

Nun gut! Wo war ich?

 

Ja, der Abend, als die zwei

zu mir um Rat gekommen waren. Es war Bennies Plan:

er wollte weg mit Johnny, Richtung Witkransspruit –

dort stand, das hatten sie erfahren, Smuts

und sein Kommando.

 

Ich fiel fast in Ohnmacht,

als ich das hörte. Und ich habe sie gewarnt –

Doch nein!

 

Mein Junge, ach, die Jugend ist so stur!

Und Bennie war schon immer störrisch: schon als Kind

hat er deswegen öfter Prügel eingesteckt!

Die beiden waren fest entschlossen wegzugehen.

Ich hatte damals noch bei mir zwei Pferde –

die Khakis hatten sie noch nicht beschlagnahmt –

ich weiß auch nicht warum – aber ich kann schwören,

es war nicht meine Schuld, dass die zwei Tiere noch

in meinem Garten standen; doch da, da standen sie!

Und Nonnie – meine Frau und Gerries Mutter – ist

dasselbe Jahr gestorben, in Goudini,

am Herzen, denn auch ihr hat diese Sache Leib

und Seele ruiniert – und Nonnie hat

die beiden Jungen auch gewarnt, vergebens!

„Wir halten es hier nicht mehr aus, Ohm Gert:

man muss doch etwas tun für die Nation.“

„Tun? Etwas tun? Ach, Jungs, was könnt ihr tun?

Was bleibt uns allen hier zu tun?“

 

Vergebens.

Nonnie hat meinen Rucksack vollgepackt,

mit Biltong, Zwieback und so weiter;

ich hab die Satteltaschen mit gekochten Eiern

und solchem Proviant gefüllt – denn er

war doch mein Patensohn, und Johnny, auch,

war Sarels Sohn – und Sarel war mein Freund!

Das kann mir also niemand übel nehmen,

selbst mir als Untertan der Königin:

kann ich mein eigen Fleisch und Blut denn leiden lassen,

wenn ich noch Essen hab? Nein, Junge, das steht fest –

und mein Gewissen hat mich nie geplagt!

So, kurz und gut, die zwei sind weg; und – siehe da:

frühmorgens wuselt das Geschmeiß um mich!

Der Oberst, fette Hummel, summt und brummt,

und tobt und flucht – ich aber bleibe stur.

Was konnte ich denn tun, dass diese Pferde

noch immer hier im Garten standen; und ich sagte

es sei seine Schuld, nicht meine;

doch Biltong, Zwieback und gekochte Eier

ließ ich ihm gegenüber lieber unerwähnt.

 

Wie haben wir die Monate durchstanden?

Mein Junge, frag mich nicht! Es war wie eine Wolke,

die über allem hing, nicht nur der Stadt,

auch über unsrem Land, der ganzen Nation!

 

Dann, eines Tags: die Nachricht … (Wart, da ist sie wieder. –

Ach, Schatz, jage die Hühner aus dem Garten!

Schau, dieser Hahn – er scharrt die Blumen aus!)

 

Nun, eines Tages kommt die Nachricht – welch ein Schreck!

Die beiden, Ben und Johnny, sind gefangen

und im Gefängnis eingelocht. Ein Kriegsgericht –

du kennst den Rest! Und dann, dann noch ein Schlag:

Das Urteil – beide werden aufgehängt!

Der liebe Gott weiß, welch ein Schlag!

Wir taten, was wir konnten, doch vergebens;

das Dreckszeug schrie um Rache – und sie mussten hängen!

Und, an dem Morgen kommt der Hauptwachtmeister:

„Der Oberst schickt mich, lässt schön grüßen!“ Gott!

Er lässt schön grüßen! – hör! Hast du kapiert?

Kapierst du, Junge? – schöne Grüße!

 

Nein!

Nur ruhig, ruhig, Herz, auch wenn du birst:

Verwinden müssen wir‘s, und wenn es uns zerbricht!

 

Und, „Bitte, will ich an dem Morgen kommen,

und sehn, was man Rebellen hier serviert,

wenn nicht … .“ Der Hauptwachtmeister war ein Mann;

denn er hat sich in seiner Haut nicht wohl gefühlt,

als er mir diese Botschaft bringen musste;

und auch die Khakis, muss ich sagen, waren gut –

sie mussten aber ihre Pflicht doch tun; ich war bloß froh,

dass sie sie nicht gemein erledigt haben.

Der Hauptwachmeister – Nichols war sein Name;

er hat danach im Freistaat Blei gefressen,

und nicht so gut verdaut – er sagte mir,

die andern würden auch auf diese Weise vorgeladen.

So hätten mehr von uns sich die … ach ja, du weißt! –

da im Gefängnis anzuschauen. Und er warnte,

ich käme besser – und sei’s mir auch zuwider.

 

In dieser Nacht gab es für mich und Nonnie keinen Schlaf.

 

Ich weiß noch gut: Der Tag war kühl –

ein Mensch vergisst so einen Tag nicht schnell!

Ein bisschen Ostwind, kältlich, denn dabei

hat Nonnie sich oft Rheumaschmerzen zugezogen –

unter Rheumaschmerzen hat sie sehr gelitten,

und konnte Kälte nie vertragen. Wie gesagt,

der Tag war kühl, und meine Jacke war

deswegen zugeknöpft – du weißt, ich prunke gern

mit meiner Anzugweste: und warum

soll man auch eine Anzugweste tragen, wenn kein Mensch

sie sieht? – Das Wetter aber war tatsächlich kühl,

und meine Jacke deshalb zugeknöpft.

Und in der Kehre, unten bei der Mühle,

hab ich die andern morgens früh getroffen,

denn, wie gesagt, wir waren alle vorgeladen.

Der Pastor war auch da, und Albert Louw –

du kennst bestimmt den scheelen Louw? Nun ja!

Und Michiel Nel, und Gys van Zyl, und Piet –

an Piet wirst du dich kaum erinnern, denn

das war vor deiner Zeit; er war ein Kerl,

so stark wie Samson – Mensch, der Mann war stark!

Und giftig wie ein Skorpion war er!

Doch albern, Junge, und ein Possenreißer,

selbst wenn der Himmel dunkel ist, und dumpf

der Donner in den Wolken dröhnt. Nun ja,

wir haben alle unsre Fehler, und ich will

es Piet van Ryn nicht übel nehmen,

dass er auch jetzt noch Späße machen wollte,

wenn es uns anderen so elend ging.

„Ein scharfes Lüftchen, Gert,“ hat er gesagt,

„du solltest Ben die Jacke leihen: denn vielleicht

hat’s droben schlechtes Wetter!“ Und er lacht!

Und ich war froh, der Pastor war dabei:

Ehrwührden hat ihn da sofort getadelt

und schön den Kopf gewaschen.

 

„Ist das jetzt die Zeit

für Witze, Herr van Ryn?“ hat er gefragt.

„Wie können Sie so etwas heute wagen,

wenn unsre Herzen schwer, und unsre Augen

noch trüb vor Tränen sind für unser Land?“

(Mein Schatz, jag doch die Hühner endlich weg!

Sie machen Dreck im Hof; wir helfen uns hier selbst.)

Piet aber war nicht auf den Mund gefallen,

und hat das Späße machen nicht gelassen;

wir haben aber weiter nichts gehört,

und ihn danach nicht mehr beachtet.

Ich glaub, ihm war genau so schlecht wie mir;

er wollte nur, dass niemand etwas merkt.

 

So haben wir den Vorplatz des Gefängnisses betreten:

voller Khakis. Und beim Tor

hat man uns, zwei und zwei, hereingelassen.

Und da im Hinterhof, da stand der Galgen,

und Ben und Johnny bei ihm, Hand in Hand,

sie waren nicht in Ketten; wir erhielten die

Erlaubnis mit ihnen zu sprechen.

Nur fünf Minuten!

 

Ich war stumm,

ganz benommen, meine Zunge wie gelähmt;

Doch Ben hat meine Hand ergriffen:

„Ohm Gert, es ist vorbei! Leb wohl, Ohm Gert!

Sag Tante Nonnie, und auch Gerrie – nein,

sag lieber nichts, sie werden doch verstehen.“

Auch John, mit einem Lächeln um den Mund,

hat mir die Hand geschüttelt: „Tag, Ohm Gert. –

Nein, Onkelchen, nicht heulen!“ – wie gesagt,

war Johnny immer etwas frech gewesen,

selbst schnippisch. – „Nein, mein Onkelchen, nicht heulen!

Wir haben unsre Pflicht getan, und jetzt ist’s aus.“

 

Dann unterhielten sie sich mit dem Pastor;

Und ich, als Bennies engster Blutverwandter,

ging mit ihm zusammen bis zum Galgen, dort … .

Nein, Junge, das ist nur der Rauch! Ich werde alt,

dein Tabak ist für mich jetzt viel zu stark.

Du weißt: ich rauche schwachen Tabak, der

die Augen nicht so brennen lässt.

 

Ach, wo war ich?

Ja, alle haben ihnen noch einmal die Hand gegeben.

Keiner von uns konnte sprechen; Piet war stumm,

ihm war so schlecht wie mir; und einer von uns – ,

ich weiß nicht, wer – hat auch laut geschluchzt.

Die Khakis wollten über Bennies Kopf

so eine Art von Kopftuch ziehen,

wie eine Haube, aber Bennie fragte –

sogar auf Englisch: er hat es gekonnt –

ob sie ihn ohne Augenbinde hängen könnten.

Der Oberst nickte; dann … .

 

Nein, Junge, lass!

Was hältst du wieder meine Hand? Lass meine Hand!

Verflixt, wie soll ich jetzt erzählen, wenn

du mich den Faden so verlieren lässt?

Blas deinen Rauch nur weg von mir:

denn meine Augen halten ihn nicht aus.

(Und Schatz, bring deinem Vater doch ein Taschentuch!)

 

 

Nun, das war‘s. Wir sind nach Haus gegangen,

und haben in dem Zimmer hier gekniet;

der Pastor hielt mit uns noch eine Andacht,

nur kurz  – dann war auch das vorbei.

 

Denselben Abend sind der scheele Louw

und Piet schon aus der Stadt verschwunden,

um sich unseren Kommandos anzuschließen.

(Mein Schatz, dein Vater hätte gern noch Zucker,

und schenk dem jungen Mann noch Kaffee ein!)

.

.

[Uit: Oom Gert vertel en ander gedigte (1911) vert. deur Robert Schall]

 

Breyten Breytenbach – vertaling in Engels

Thursday, March 14th, 2019

Breyten Breytenbach – Vertaal deur Ampie Coetzee

.

New York, 12 September 2001

 Then it went dark.  Real dark. Like snow’ – words of a survivor

 

will the hand keep writing

will any poem have enough weight

to leave a strip of flight across the deserted landscape

ever have enough face against death’s dark silence

who will then tell

 

this large antheap of people are skinned today

sombre and abused, clear and foggy

as if the sordid brown of spluttering towers

still sweeps the skyline away like a dirty flag

 

images keep lamenting for expression beyond the eye

airplanes are bombs filled with scrapnel of soft bodies

then the inferno of flaming flowers from skyscrapers

human flares like crashing angels from the highest storey

down, down, beside glimmering buildings of glass and steel

weightless and slim and streamline – winged

a shooting star mirrored in the fleetin bg language of forget  –

the hellhound of destruction has a red, laughing tongue

 

who will tell who can tell

the eye does not understand the sky is blue

through the sad and chilly winter of the atom

people stumble people slide people crawl people-people

where are the faces laying

 

old for their years or conjugal togetherness

from skull to toes grey of ash

 

under rubbish and debris rosy bodies mumble and move

and in the East River confidential files are drifting

and tatters and feathers torn human flesh

scorched confetti of the dog’s feast

 

where are the faces

will the tongue still think tomorrow tomorrow

can still pulse in the dark lair

with the flaming memory of joy

will any poem someday somewhere have enough weight

to leave a handwriting that speaks of fall and forget

will death keep quivering in the paper

 

[die windvanger. Breyten Breytenbach. Human & Rousseau. 2007 p. 56-57]

 

Translated by Ampie Coetzee