Kerneels Breytenbach. Die Afrikaanse Skrywersunie (Grondwet)

Die Afrikaanse Skrywersunie is toe op 7 Maart tydens die Woordfees op Stellenbosch gestig. Die vergadering is baie goed bygewoon, en die 54 teenwoordiges het na afloop van die stigting die res van die aand gesellig verkeer.

Die teenwoordiges het altesame elf persone benoem om op die eerste bestuur te dien; sodra ons gehoor het van almal wat nie die aand daar kon wees nie en benoem is vir die bestuur, sal ons die name aan almal stuur wat belangstelling uitgespreek het om lede te word. Intussen vind asb hierby aangeheg ‘n afskrif van die konsep-grondwet wat deur die loodskomitee saamgestel is.

(Kerneels Breytenbach)

 ————————————

 

 • 1. NAAM: Die naam van die vereniging is AFRIKAANSE SKRYWERSUNIE (hierna die Skrywersunie genoem).

 

 • 2. DOELSTELLINGS:
 • Ons bevorder die belange van die Afrikaanse boek en betrek skrywers, lesers, resensente, akademici en uitgewers by hierdie strewe.
 • Ons beywer ons vir meer bedingingsmag aan Afrikaanse skrywers.
 • Ons is gekant teen totalitarisme en bevorder alternatiewe denke en individualiteit.
 • Internasionale skakeling.
 • Ons beveg die marginalisering van Afrikaans, Afrikaanse skrywers en werke van gehalte, spesifiek t.o.v. staatspublikasies, en veral op onderwysgebied.
 • Ons bied solidariteit met die verdruktes en beywer ons vir betrokkenheid by die wyer gemeenskap.
 • Ons beywer ons vir die oorkoming van die probleme van ras en propageer uitleef van nierassigheid in die praktyk.
 • Ons is onafhanklik van politieke partye en doen nie verantwoording aan enige monopolistiese organisasies nie.
 • Ons is gekant teen sensuur.

 

 • 3. LIDMAATSKAP:
 • Alle persone wat professioneel doenig is met die skryf, vertaal, resenseer, analiseer, uitgee en verkoop van Afrikaanse boeke; d.w.s. skrywers, vertalers, resensente, akademici, uitgewers, boekhandelaars.
 • Ons voorsien geaffilieerde lidmaatskap aan leeskringe en boekkringe.
 • ‘n Ledegeld sal gehef word. Sou ‘n lid in gebreke bly om dit te betaal, verbeur hy/sy sy stemreg tydens die jaarvergadering asook by geleenthede waar die Afrikaanse Skry-wersunie se lede versoek word om hul mening by wyse van ‘n stemming uit te druk.

 

 • 4. BYEENKOMS:
 • ‘n Algemene jaarvergadering sal elke kalenderjaar gehou word.
 • Besluite wat tydens die algemene jaarvergadering geneem word, sal alleen geldig wees indien ‘n kworum van lede teenwoordig is.
 • ‘n Kworum van lede is gelykstaande aan 30% van die totale ledetal. As ‘n kworum van lede nie binne ‘n halfuur ná die vasgestelde aanvangstyd teenwoordig is nie, moet die vergadering verdaag word. Die voorsitter en dagbestuur sal in só ‘n geval ‘n nuwe vergadering belê.
 • Die datum en plek van die algemene jaarvergadering sal enersyds bepaal word deur die lede van die dagbestuur in oorleg met die ledekorps, of andersyds deur die dagbestuur op versoek en/of aandrang van ‘n kworum van lede.
 • ‘n Agenda vir die algemene jaarvergadering, asook vir alle bestuursvergaderings, sal deur die dagbestuur saamgestel word, of deur ‘n persoon wat daartoe versoek is, en ten minste een maand voor die datum van die vergadering onder alle lede versprei word. Veranderinge aan die agenda in die maand wat die vergadering voorafgaan, moet deur ‘n meerderheid van stemme op die dagbestuur aanvaar word, of, indien dit tydens die vergadering op die tafel geplaas word, deur ‘n meerderheid van stemme van die teenwoordiges aanvaar word.
 • Geen vergaderings van die Afrikaanse Skrywersunie sal sonder ‘n behoorlik gesirkuleerde agenda gehou word nie.
 • ‘n Notule sal van die besluite van die algemene jaarvergadering gehou word deur ‘n persoon aangewys deur die dagbestuur, en moet deur die dagbestuur goedgekeur word voordat dit onder alle lede versprei word. Dieselfde geld dagbestuursverga-derings, indien daar enige gehou word. Alle notules moet onderteken word deur die voorsitter van die vergadering, of die voorsitter van die daaropvolgende vergadering.
 • Spesiale algemene vergaderings sal gehou word indien dit versoek word deur ‘n kworum van lede; dié versoek moet redes vir die vergadering uiteensit, moet skriftelik aan die voorsitter en dagbestuur oorhandig word en geteken wees deur al die lede wat dit versoek. Ná ontvangs van só ‘n versoek, moet die dagbestuur dit onmiddellik onder alle lede versprei, en binne dertig dae ná onvangs van die versoek ‘n spesiale algemene vergadering belê, en dit binne drie maande ná die uitstuur van die kennisgewing aan die lede hou.
 • Lede kan sake wat onder die aandag van die algemene jaarvergadering wil bring, moet skriftelik kennis daarvan gee aan die sekretaris, wat dit op die agenda van die volgende algemene jaarvergadering sal plaas en kennis daarvan aan alle lede sal gee.
 • Elke opbetaalde lid het net een stem per vraagstuk of agendapunt. Indien enige lid deur omstandighede verhinder word om die vergadering by te woon, mag hy/sy ‘n ander opbetaalde lid volmag om namens hom/haar te stem. Sodanige volmag moet binne 24 uur voor die hou van die vergadering skriftelik aan die voorsitter en dagbestuur bevestig word.

 

 • 5. BESTUUR:
 • Die bestuur behartig die sake van die Afrikaanse Skrywersunie.
 • Die bestuur bestaan uit ‘n voorsitter en ses verkose lede.
 • ‘n Sekretaris en penningmeester word aangewys uit die geledere van die bestuur.
 • Die voorsitter, sekretaris en penningmeester tree op as dagbestuur, en is in oorleg met die res van die bestuur verantwoordelik vir verklarings en reaksies wanneer nodig. Die dagbestuur kan afsonderlik van die res van die bestuur vergader, fisiek of elektronies per Skype, indien nodig; dagbestuursbesluite is alleen geldig wanneer geneem deur die voltallige dagbestuur.
 • Die penningmeester/tesourier is verantwoordelik vir die insameling van ledegelde, die afhandeling van enige geldelike verpligtinge wat die Afrikaanse Skrywersunie mag hê, en behoorlike boekhouding van alle inkomste en uitgawes. Die tesourier se boekhouding sal oop wees vir insae deur lede van die unie, en versoeke daarvoor moet tot die dagbestuur gerig word. Die tesourier sal ook toesien dat die boeke jaarliks net voor die algemene jaarvergadering geouditeer word.
 • Die dagbestuurslede bly in hul ampte tot met die afhandeling van die algemene jaarvergadering wat ná die lid se verkiesing volg. Hulle kan herverkies word.
 • Alle lede van die Afrikaanse Skrywersunie kan benoem word om in die bestuur te dien. Benoemings moet skriftelik ten minste een week voor die algemene jaarvergadering aan die sekretaris gestuur word, onderteken deur twee lede en vergesel van die skriftelike toestemming van die kandidaat. Laat benoemings word tydens die algemene jaarvergadering toegelaat; die kandidaat moet in sy/haar teenwoordigheid benoem en sekondeer word deur twee opbetaalde lede van die Afrikaanse Skrywersunie en sy/haar kandidatuur sal alleen aanvaar word indien sy/haar ledegelde in goeie orde is.
 • Lede van die bestuur dien vir ‘n termyn van een jaar, en is herkiesbaar.

 

 • 6. BEFONDSING:
 • Die Afrikaanse Skrywersunie verkry sy fondse van die jaargelde van lede, asook welke toegangsfooie op ad hoc-basis gehef word by samekomste.
 • Die voorsitter en bestuur het ook die taak om borgskappe en skenkings te bekom.
 • ‘n Bankrekening in die naam van die Afrikaanse Skrywersunie sal geopen word, met die voorsitter en tesourier wat gesamentlike tekenregte het. Alle tjeks, bankwissels, skuldbewyse en ander verhandelbare effekte moet deur die voorsiter en tesourier onderteken word in oorleg met die dagbestuur, indien nodig.
 • Alle gelde wat ontvang word, moet so gou moontlik sonder enige aftrekkings in die rekening van die Afrikaanse Skrywersunie gedeponeer word, en toepaslike kwitansies moet uitgereik word.
 • Die fondse van die Afrikaanse Skrywersunie sal aangewend word om die doelwitte van die unie na te streef, soos deur die bestuur bepaal en in die lig van besluite wat op die algemene jaarvergadering geneem is.

 

 • 7. ALGEMEEN:
 • Die verklaring van doelstellings en enige ander inhoud van hierdie grondwet mag net ingevolge ‘n buitengewone besluit van die algemene vergadering verander, herroep of bygewerk word, met dien verstande dat ‘n kworum verkry is en dat 70% van die teenwoordiges ten gunste van die voorgestelde verandering stem.
 • Die Afrikaanse Skrywersunie se inkomste en eiendom moet uitsluitend gebruik word om die unie se doelstellings te bevorder. Geen deel van die inkomste of fondse mag aan enige lede van die unie of die bestuur betaal, oorgedra, uitgedeel, regstreeks of onregstreeks, deur middel van ‘n dividend, bonus, fooi of andersins nie. Die dagbestuur mag wel goedkeur dat lede van die bestuur vergoed word vir uitgawes uit eie sak wat aangegaan is in die uitvoering van sy pligte as lid van die bestuur; of ‘n diens wat ‘n lid van die bestuur in ‘n professionele of tegniese hoedanigheid aan die unie gelewer het, anders as in sy/haar hoedanigheid as lid van die bestuur waar die lewering van die diens vooraf deur die dagbestuur goedgekeur is, en die bedrag betaalbaar nie meer is as ‘n markverwante bedrag is nie.
 • Met die betaling van ledegeld bevestig lede van die Afrikaanse Skrywersunie dat hulle hul vergewis het van die inhoud van hierdie grondwet, en dat hulle hul vereenselwig met die strewes en doelstellings van hierdie skrywersunie en hulle sal neerlê by die bepalinge daarvan.
Bookmark and Share

Een Kommentaar op “Kerneels Breytenbach. Die Afrikaanse Skrywersunie (Grondwet)”

 1. Willem Louw :

  Hoe kan belangstellendes lid word? Groete Willem