Skrywerswerkswinkels: Dept. Afr. & Ndls, U.S., 27 – 28 Nov. 2015

boek-en-bril

DEPARTEMENT AFRIKAANS EN NEDERLANDS
SKRYWERSWERKSWINKELS

Universiteit van Stellenbosch

Vrydagmiddag 27 en Saterdag 28 November 2015
Kontreiverhale, Poësie, Romans en Rubrieke

Die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit Stellenbosch bied vanjaar vier werkswinkels aan vir studente en lede van die publiek.

Die romanwerkswinkel, wat deur die Hertzogpryswenner Ingrid Winterbach aangebied gaan word, is reeds vol. Voornemende deelnemers sal nou moet spring om vir die ander drie werkswinkels in te skryf, want die sperdatum is 13 November.

Die doel met ons jaarlikse werkswinkels is om aan aspirantskrywers die geleentheid te bied om hul talente te slyp onder leiding van ’n gevestigde skrywer of ’n kundige uit die skryf- en uitgewersprofessie. Deelnemers kan vanjaar kies tussen die volgende genres: Kontreiverhale, Poësie, Romans en Rubrieke. Die aanbieders (groepleiers) is:
♦Elias Nel (Kontreiverhale),
♦Zandra Bezuidenhout (Poësie)
♦Ingrid Winterbach (Romans) en
♦Anastasia de Vries (Rubrieke & Essays).
Hierdie groepleiers gaan ook elkeen ’n praatjie vir al die deelnemers aanbied. Dan is daar ook ’n gasspreker: die bekroonde Nederlandse digter Alfred Schaffer (hy praat wel Afrikaans!).

Doelstellings
Ons onderneem nie om binne enkele ure van iemand ’n beroemde skrywer te maak nie. Wat ons wel probeer doen, is om sluimerende talente wakker te maak en om kreatiewe en kritiese denke te help ontwikkel. Daarvoor verskaf ons ’n ruimte vir die bespreking van aspirantskrywers se werk binne groepsverband. (Individuele konsultasie kan ongelukkig nie plaasvind nie, want dit sou die inskrywingsgeld onvermydelik verhoog.) Verder word werkswinkelgangers blootgestel aan die skryfwerk van verskillende skrywers ten einde hul leeservaring te verruim. Slaggate waarin maklik getrap word, word uitgewys. Inligting oor publikasiemoontlikhede en manuskrip-versorging word verskaf.

Ten einde doeltreffende interaksie te verseker, word getalle beperk. Doen dus asb eers navraag of daar nog plek beskikbaar is.

Tyd en plek
Tyd: Vrydag 27 November (13:45 tot 17:00) en Saterdag 28 November (9:00 tot 16:30). Registrasie geskied die Vrydag vanaf 13:15. Voorafinskrywings is noodsaaklik (sien onder).

Die werkswinkels vind in Stellenbosch plaas, by die Departement Afrikaans en Nederlands, kamer 693, sesde vlak, Lettere en Sosiale Wetenskappe-gebou (hoek van Andringa-, Merriman- en Ryneveldstraat.  Laat weet asb indien ons vir u ’n kaart moet e-pos). Parkering is beskikbaar vanuit Crozierstraat, tussen die Opvoedkundegebou en Crozierhof.

Program
Die program bestaan uit onder meer praatjies, werksessies en teksbesprekings. Ten einde reg te laat geskied aan die werkswinkelformaat en effektiewe interaksie te verseker, word getalle beperk.

Inskrywingsgeld
Die inskrywingsgeld sluit ook die volgende in: aantekeninge (boekies met deelnemers se bydraes, notas, ens.), tee/koffie en ligte verversings (toebroodjies tydens die etensuur Saterdag).
R600 vir die publiek
R500 vir studente

♦ Betaling en bankbesonderhede
Gebruik asb die volgende verwysing: R5487 gevolg deur u van en voorletters

Bankinbetalings: Deponeer die inskrywingsgeld in die volgende rekening:
Standard Bank  Universiteit Stellenbosch
Nommer 073006955
Takkode 050610
Besorg asb bewys van betaling aan ons per e-pos (skrywers@sun.ac.za).

Internetbetalings: Plaas inskrywingsgeld elektronies oor in bogaande bankrekening en merk asb. duidelik: R5487 gevolg deur u van en voorletters (anders dwaal u inbetaling iewers in ons die universiteit se stelsels rond). Stuur asb. bewys van internetbetaling aan skrywers@sun.ac.za.

Akkommodasie
Raadpleeg die webblad van die Toerismekantoor: http://www.stellenbosch.travel/stay-us

Manuskripte
• Algemeen
o Deelnemers kies tussen
♦Kontreiverhale
♦Poësie
♦Romans
♦Rubrieke & Essays
o Dubbelreëlspasiëring, font: Times New Roman, 12 punt
o Manuskripte en inskrywingsvorms moet verkieslik per per e-pos aan ons besorg word (skrywers@sun.ac.za)
o Moenie u naam en van op u manuskrip tik nie.

• Kontreiverhale
o Een kontreiverhaal van maksimaal 10 paginas
o Moenie u naam daarby tik nie, maar tik op elke bladsy in die boonste regter¬kantste hoek die titel van die verhaal (of ’n verkorting daarvan).
o Gebruik die titel ook as die naam van u rekenaar-lêer (dus nie u eie naam nie).
o Bladsye moet regs onder genommer word, asb.

• Poësie
o Deelnemers moet elkeen drie gedigte aan ons besorg, elkeen op ʼn afsonderlike bladsy getik:
♦Een gedig oor ’n dier
♦Een gedig gebaseer op ’n koerantberig (besorg die berig ook voor die tyd aan ons, asb. – verkieslik  elektronies)
♦Een eie keuse-gedig
o Tik op elke bladsy in die boonste regterkantste hoek die naam van die dier waaroor u ’n gedig geskryf het, byvoorbeeld “Gogga” (dit is u bynaam vir die werkswinkel).
o Stuur elke gedig in ’n afsonderlike rekenaar-lêer aan ons, met die dierenaam as die lêernaam. As u byvoorbeeld ’n gedig oor ’n gogga geskryf het, is die lêername soos volg: “Gogga se dieregedig”, “Gogga se koerantgedig” en “Gogga se eiekeuse-gedig”.
o Moet asb nie u regte naam by die gedigte tik nie, maar meld u naam en dierenaam duidelik in die e-posbrief.
o Die aanbieder sal aan ten minste een van u gedigte aandag gee.

• Romans
o Maksimaal 10 bladsye, bestaande uit die volgende:
♦’n Voorlopige raamwerk van u (beplande) roman – sowat een pagina
♦Die hoofkarakters – sowat twee paginas
♦Die tyd en plek waarin die gebeure afspeel (gee ʼn redelik uitvoerige aanduiding van die ruimte/plek, asook ‘n kort beskrywing van een van hierdie ruimtes) – sowat twee paginas
♦Die eerste bladsy van u (beplande) roman – sowat twee paginas
♦Die slot van u (beplande) roman – sowat twee paginas
o Moenie u naam op die manuskrip tik nie, maar tik op elke bladsy in die boonste regter¬kantste hoek die titel van die roman (of ’n verkorting daarvan).
o Gebruik die titel ook as die naam van u rekenaar-lêer (dus nie u eie naam nie).
o Bladsye moet regs onder genommer word, asb.
o Geen volledige romans sal aanvaar kan word nie.

• Rubrieke & Essays
o Een rubriek/essay van maksimaal 650 woorde.
o Moenie u naam daarby tik nie, maar tik op elke bladsy in die boonste regter¬kantste hoek die titel van die rubriek/essay (of ’n verkorting daarvan).
o Gebruik die titel ook as die naam van u rekenaar-lêer (dus nie u eie naam nie).
o Bladsye moet regs onder genommer word, asb.

Omdat getalle beperk word, word u aangeraai om so spoedig moontlik in te skryf. Die sperdatum is 13 November.

Ongelukkig kan hoërskoolleerders nie vanjaar geakkommodeer word nie.

Sukses met u skryfwerk ♦ u is hartlik welkom by ons!

Ronel Foster (Hooforganiseerder)
Die inskrywingsvorm verskyn op die volgende bladsy.

Skrywerswerkswinkels – Inskrywingsvorm

Werkswinkel waarvoor u wil inskryf:
• Kontreiverhale ……………………..
• Poësie ………………………………….
• Romans ……………………………….
• Rubrieke & Essays …………………

Van en naam: ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon ♦ werk: ………………………………………….Telefoon ♦ huis: …….……………………………………

Sel: ……………………………………………………………….

E-pos: ……………………………………………………

Titel van kontreiverhaal/roman/rubriek (of essay)………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OF:
Titels van 3 gedigte:
Dieregedig: …………..……………………………………………………………………………………………….

Koerantgedig:…………………………………………………………………………………………………………..

Eie keuse-gedig: ………………………………………………………………………………………………………..
Dit is my eie werk (teken, asb.): ……………………….….…………………….…………………………………….

Ek is ’n lid van die publiek (R600) ………………
OF ’n student (R500) ……………..(verskaf bewys van registrasie by ’n tersiêre instelling)

Betaling: Bankinbetaling…………………… Per internet ……………… (Bankbesonderhede verskyn op p. 2)

Inskrywingsprosedure
• Vul die inskrywingsvorm (hierbo) in en stuur dit per e-pos aan ons. Sperdatum: 13 November.
• Betaal die inskrywingsgeld by die Universiteit in – die bankbesonderhede verskyn op p. 2.
• Gebruik asb die volgende verwysing: R5487 gevolg deur u van en voorletters
• Besorg bewys van betaling aan ons saam met u inskrywingsvorm.
• Stuur u manuskrip in getikte vorm (in dubbelreëlspasiëring en 12 punt-font, Times New Roman, asb.) per e-pos aan ons (volgens die riglyne op p. 2-3).
• E-posadres: skrywers@sun.ac.za
• Adres vir koerier (indien u nie oor ʼn e-posfasiliteit beskik nie):

Die Hooforganiseerder, Skrywerswerkswinkels
Dept. Afrikaans en Nederlands, kantoor 680
Hoek van Merriman- en Van Ryneveldstraat
Lettere en Sosiale Wetenskappegebou
Stellenbosch
• Navrae: Telefoon: (021) 808-2158 (kantoorure)

Bookmark and Share

Een Kommentaar op “Skrywerswerkswinkels: Dept. Afr. & Ndls, U.S., 27 – 28 Nov. 2015”

 1. Ronel Foster :

  Dankie aan diegene wat reeds ingeskryf het of van hulle laat hoor het! Voornemende deelnemers moet asb eers vir my skryf om uit te vind of daar nog plek beskikbaar is, voordat bankinbetalings gedoen word.
  Die Departement wil graag die ATKV bedank, wat vanjaar ‘n skenking ten bate van die Skrywerswerkswinkels gedoen het.

  Vriendelike groete
  Ronel Foster
  skrywers@sun.ac.za