C.P. Kavafis. Vertaling in Afrikaans

C.P. Kavafis, vert. in Afrikaans deur DW Gouws.

 

Om die moeite te gedoen het

– C.P. Kavafis (1863-1933)

 

Ek’s amper ‘n rondloper en platsak.

Hierdie fatale stad, Antiochië,

het al my geld verslind:

hierdie fatale stad met sy spandabelrige lewe.

 

Maar ek’s jonk en perdfris.

‘n Wonderbaarlike meester van Grieks,

en ken Aristoteles en Plato van ‘n kant af,

asook enige redenaar, digter, of ander skrywer wat jy maar kan noem.

Oor militêre sake is ek nie oningelig nie,

en ek het vriende onder die senior staande offisiere.

Ek dra gewis ook kennis van administratiewe aangeleenthede.

Ek was verlede jaar ses maande lank in Alexandrië;

iets weet ek (en dit is nuttig) van wat daar aangaan:

die korrupsie, en die drek, en die res daarvan.

 

Dus glo ek ek is heeltemal

bevoeg om hierdie land te dien,

my geliefde vaderland, Sirië.

 

In watter amp hulle my ook al plaas sal ek trag

om nuttig vir die land te wees. Dít is my bedoeling.

Maar nou weer, as hulle my hinder met hul stelsels –

ons ken hulle, die wat so oulik is: is dit nou nodig om daaroor te praat? –

as hulle my pla is dit nie my skuld nie.

 

Ek sal my eers tot Zabinas rig,

en indien daardie idioot my nie waardeer nie,

sal ek na sy teëstander gaan, Gripos.

En as daardie imbesiel my nie aanstel nie,

gaan ek terstond na Hirkanos toe.

 

In ieder geval, een van die drie sal my wil hê.

 

En my gewete is gesus

oor my onverskilligheid rakende die keuse:

hulle drie skaad Sirië in dieselfde mate.

 

Dog, ‘n verrinneweerde man, dis nie my skuld nie.

Ek probeer net, arme bliksem, om kop bo water te hou.

Die almagtige gode moes eintlik die moeite gedoen het

om ‘n vierde ene te skep, ‘n eerlike man.

Graag sou ek saam met hom wou gaan.

 

( Vert. deur DW Gouws uit die Engels, van Edmund Keeley en Philip Sherrard se 1966-vertaling van Kavafis se Grieks)

 

To Have Taken the Trouble

 

I’m almost a vagabond and penniless.

This fatal city, Antioch,

has devoured all my money:

this fatal city with its extravagant life.

 

But I’m young and in excellent health.

A prodigious master of Greek,

I know Aristotle and Plato through and through,

as well as whatever orator, poet, or other author you may mention.

Of military affairs I am not ignorant,

and I have friends among the senior regular officers.

I have a certain knowledge also of administrative matters.

I spent six months in Alexandria last year;

something I know (and this is useful) about what goes on there:

the corruption, and the dirt, and the rest of it.

 

So I believe I am completely

qualified to serve this country,

my beloved fatherland, Syria.

 

In whatever job they put me I shall endeavour

to be useful to the country. That is my purpose.

But again, if they hinder me with their systems –

we know them, these smart ones: need we speak of it now? –

if they hinder me it’s not my fault.

 

I will address myself to Zabinas first,

And if that idiot doesn’t appreciate me,

I shall go to his rival, Grypos.

And if that imbecile doesn’t appoint me,

I shall go at once to Hyrcanus.

 

In any case one of the three will want me.

 

And my conscience is quiet

about my indifference to the choice:

the three of them damage Syria to the same extent.

 

But, a ruined man, it’s not my fault.

I’m only trying, poor devil, to make ends meet.

The almighty gods ought to have taken the trouble

to create a fourth, an honest man.

Gladly I’d have gone along with him.

 

Bookmark and Share

8 Kommentare op “C.P. Kavafis. Vertaling in Afrikaans”

 1. Nicolaas :

  Die laaste reël moet dalk dui daarop dat die spreker die vierde ou sou ondersteun of met hom saamstem, nie saam gaan nie. Hy (spreker) is mos dan nou keelvol vir Zabinas, Grypos en Hyrcanus …?

 2. Waldemar Gouws :

  Beste Nicolaas, baie dankie vir jou wakker lees van die vertaling (ja, daar is diegene wat in hul slaap ook lees). Jou gevolgtrekking t.o.v. die spreker se bespiegeling oor ‘n moontlike vierde kandidaat wat sy lojaliteit sou kon kry, is reg. Dat hy wel bereid is om ‘n trawant van enige van die drie bestaande leiersfigure te word, is nie nou ter sprake nie.

  Wat jou pla oor my gebruik van “saamgaan” vir “go along with” en wat nie letterlik “meegaan” hier beteken nie, maar “goedkeur” of “saamstem met” (soos jy gesien het), laat my net wens dat iemand met die statuur van ‘n Christus kon sê: “Twyfel gerus, neem dan jou HAT op en maak seker.”

 3. Nicolaas :

  Ja Waldemar. Wat is iemand met die statuur van ‘n Christus? Iemand wat ‘n fout erken? En dit dan wil verdoesel? Moenie dat die HAT jou riglyn vir vertaling wees nie, vriend, kyk na wat die agbare prof Hambidge elders sê oor die kompleksiteite v vertalings vriend

 4. Ek is verbaas dat die HAT “saamstem” as derde betekenis van “saamgaan” aandui. Myns insiens is dit ‘n Anglisistiese gebruik van die woord.

 5. Waldemar Gouws :

  Trek maar die boek nader, Daniel. Vir die HAT-loses (tydelik of permanent): onder die trefwoord “saamgaan” se derde betekenisonderskeiding word “saamstem, goedkeur” gegee, met as voorbeeldsin “Ek kon nie met daardie voorstel saamgaan nie.”

  Die kleur van die bron van ‘n verbasing hang af van persoonlike ligsiwwe!

  En Nicolaas, ek neem kennis van jou aannames. Tot wederom.

 6. Waldemar Gouws :

  Dat daar nou met ‘n suur oog (van sensuur en suspisie) na ‘n woord gekyk kan word wat niks gedoen het om dit te verdien nie, noop my om vir “saamgaan” (soos wat ek dit in my vertaling gebruik het) in die bres te tree.

  Hierdie woord het hier heel onnodig onder ‘n aspersie deurgeloop*.

  “Meegaan” in van Dale se “Groot woordenboek Nederlands-Engels” gee dieselfde betekeniswaarde aan “saamgaan” as die HAT: “0.1 [vergezellen] … 0.2 [volgen in denk-/handelwijze …”

  Ook die Duitse “mitgehen” dra die betekenis “goedkeur” en “gunstig reageer op”, met as voorbeeldsin: “Man merkt, wie die Zuhörer richtig mit ihm mitgehen.”

  *’n Vertaling van “to cast an aspersion on.”

 7. Die probleem, Waldemar, is dat die woord “saamgaan” in jou vertaling verkeerd verstaan kan word. Die leser sal geneig wees om aan die eerste betekenis van die woord te dink – soos wat Nicolaas inderdaad gedoen het. (Ek trek my beskuldiging van ‘n Anglisisme terug – oortuig deur soveel leksikografiese getuienis!)

 8. Waldemar Gouws :

  Beste Daniel, Ek het my op die polisemiese heil van die woord verlaat. Toe kom die polemiese tussenbeide.
  Waarderend
  Waldemar