Wenners: Derde jaarlikse AVBOB Poësiekompetisie

 

Wenners van die derde jaarlikse AVBOB Poësiekompetisie soos aangekondig op 6 Augustus 2020

 

 

Eerste prys Afrikaans: Maretha Maartens

 

Peperboom

“Geil en goed gegroei om só verwoes te word.”

Die lem vibreer deur bas en duramen

en jy, suurstofsoekend voor die venster,

kreun oor die peperboomstam wat grond toe stort.

 

Ma, jy was tog lewenslank lembestand

onknakbaar sterk en doodweerstandig

– ons lowerryke peperboom

huisboom, groen baken van ons binneland.

 

Ons het ons honger en nood voor jou oopgegooi

en die bessies wat jy strooi soos die sysies

streepkoppies en rooirugsaadvreters opgepik.

Weet jy, Ma, daardie bessies was genesend rooi.

 

“Aan ’n peperboom,” het jy gesê, “kleef daar ’n eenvoudigheid

wat aan saadvretervoëls en koeltesoekers bied wat hulle soek.”

Toe jy gekreun het omdat die stam dwarsdeur sy pithout knak

– ou huilboom, huisboom in jou gewaande onaansienlikheid –

 

moes ek gesê het: “Die boomsaer dink hy vát jou, Ma,

maar die takke uit jou stam sal jou peperbessies dra.”

 

 

 

Eerste prys Engels: Bernice Puleng Mosala 

 

Un-

 

Undo his undoing before it is done.

 

Unbreak a boy for being a boy.

Unmask depression.

Unburden him of expectation.

Unteach him to empty himself of emotion.

 

Unshackle a son from being unfathered.

Undemand he takes his father’s place to

undo the debt he left when he left.

Unpay the tax of being middle class and black.

Unsupport a family unhad at the age of 18.

 

Undo his undoing before it is done.

 

Unfeel the weight of virility.

Unfasten the noose of masculinity.

Unbeat him unconscious of himself.

Unarrest him for wanting to forget.

 

Unborn him black. Uncolour the world.

Unconstruct the archetypes and stereotypes.

Unwork him twice as hard as the rest.

Unlearn his role as little more than labour.

 

Undo his undoing although it is done.

 

Undo it, I beg you!

Unmake him

undo himself on days

unbearable. Please,

understand. I cannot

unlove him.

 

Unhand him!

 

Unman him!

 

Someone tell him

before he undoes himself

that it is OK for him

to take my hand.

 

 

 

Eerste prys isiNdebele: Pristine Siyabonga Mtsweni 

 

Siyathokoza, Somnini

 

Siyathokoza Somnini ngethuthumbo osiboleke lona

Sithokoza isikhathi ebesihlezi naye

Bekasibusiso kithi uNokuthula

Kwathi nakufika yena kwafika ukuthula

Kwathi nakufika yena sathola ukuthula

Ukuthula ebesele sikufanisa ngendlela

Kwathoma ukufanelwa emzinami

Ngathola isizathu sokuphila emhlabeni

Ngithe ngisathabile kwesikhatjhana kwatjhabalala

Kwatjhabalala njengombethe nawubaleka ilanga

Ngithe nangivula amehlo wena besele ungasekho

Ukusithela kwakho kungibuyisele emva

Ngiyazi bona ongaphezulu uzozisula iinyembezi zami

Ngitjho ikosi yabafelokazi

Ngiyazi bona sizokubonana godu kelizako

 

Vertaling in Engels:

 

Thank you, Lord

 

We thank you, O Lord, for lending us this flower,

We thank you for the time we shared.

She was a blessing to us all,

We were blessed by her arrival on earth.

The blessings were far-reaching,

We found peace when she was born,

My house regained its dignity.

I found a reason to go on living,

Then, in the blink of an eye, my happiness was gone!

It vanished like the morning dew,

When I opened my eyes you had departed.

Losing you opened up an emptiness in my heart,

But I know the Lord will wipe away my tears.

I am referring to the Almighty Lord,

And, sadly, I know one day we’ll meet again!

 

~ vertaal deur Sponono Mahlangu

 

 

 

Eerste prys isiXhosa: Siwaphiwe Fortune Shweni 

 

Abazali nobuzali

 

Mihla le, bandibuza igama lam

ndakubaxelela banyuke nengalo

bafune inkcazelo yalo.

 

Ndithi ukuzama ukubachazela;

andilazi ukuba lithetha ukuthini,

koko mabalibhale phantsi

baphande ukuba lithetha ukuthini,

 

kodwa ke isiXhosa esi simbaxa – igama ngalinye

linganengcaciso ezimbini nangaphezulu,

linganenngcaciso encomayo okanye egxekayo.

 

Emva kophando

Ingxelo ngezo ngcaciso ize kum

 

mna kuba iingcinga neminqweno

yabazali ngemveliso yezibeleko zabo

ingcamleka nje ngobusi, ubisi namasi

ndiza kukhetha eyona imnandi

 

mna kuba iingcinga neminqweno

yabazali ngemveliso yezibeleko zabo

zingaliwa bubuhle – zinomfaneleko

ndiza kukhetha elona lifana

nepikoko nomgca womnyama

 

mna kuba iingcinga neminqweno

yabazali ngemveliso yezibeleko zabo

zibukeka zithandeka ndiza kukhetha

elona lifana nosana, into enomtsalane

nethandeka kumntu wonke.

 

Vertaling in Engels:

 

Parents and parenthood

 

Every day they ask me for my name

and when I’ve told them, they ask

me for its explanation.

 

So I try to explain to them

that I don’t know what it means,

that they must write it down

and research its meaning,

 

but isiXhosa is complex – each name

may have two or more explanations,

it can praise or criticise.

 

After the research,

the report on the explanation comes to me.

 

As for me, because the wishes and thoughts

of my parents about the product of their wombs

are as sweet as honey and milk

I will choose the sweet one.

 

As for me, because the wishes and thoughts

of my parents about the product of their wombs

are not rejected by beauty – they are well-suited –

I will choose the one

like a peacock and a rainbow line.

 

As for me, because the wishes and thoughts

of my parents about the product of their wombs

are beautiful,

I will choose the one like a baby,

an attractive thing loved by everyone.

 

~ vertaal deur Mantoa Motinyane

 

 

 

Eerste prys isiZulu: Sebastian Jili 

 

Nhloboni yobuthongo lobu?

 

Sangifukamel’ isikhukhukazi ngiyitshwele,

Sangiphephisa koklebe becibile,

Sangifunz’ inhlakanipho yakulo mhlaba,

Izaqheqhe zakuqed’ ukubhibhidla,

Namuhla ngimayikayika ngawe.

 

Kwaba sengathi ngishayw’ unyazi,

Unyaz’ olwashay’ indod’ iy’ eDamaseku,

Ngavuk’ umqond’ untwayiz’ ezinkalweni,

Ngavevezel’ okomhlang’ emfuleni,

Umyalez’ ogelezis’ impophoma,

Kwaba sengathi ngiyaphupha,

Ayibambek’ impophoma ngezinkophe,

Ubuthongo bangunaphakade sebuhlasele.

 

Isinkw’ etafuleni ngiyasibeka,

Kodwa lawo maphik’ anemfudumalo,

Lawo mazw’ ajulile,

Kimin’ abekhephuk’ ingweb’ ejulile,

Namanj’ ayankenenez’ ezindlebeni,

Sebufikil’ ubuthongo bangunaphakade.

 

Kwadungek’ umqondo ngadidizela,

Ukudidizel’ okuleth’ isiyezi,

Baze bangidwengul’ ubuthongo,

Bangidwengulis’ okwenyamazan’ ezidladleni,

Izidladla zebhubesi nezinjojobela zamazinyo,

Ngiyazibuz’ angiyithol’ impendulo,

Ngempela nhloboni yobuthongo lobu?

 

Akuvumi ngiyibuke le ndunduma,

Equketh’ okwaqukatha mina,

Lobu buthongo buyagiya ngokunqoba,

Bugiy’ abuphethe naqhabanga,

Buzincom’ ubuqha nobungqokolo.

 

Sengiyolind’ icilong’ uma likhala,

Ilon’ elongiphaphamisela wena,

Izingelosi ziyokubeletha ngothando,

Zikubek’ endawen’ engenabuthongo,

Ubuthongo bangunaphakade sebunqotshiwe,

Sebuphelelw’ isigqi nokuqholosha,

Buvathazel’ okukabhov’ ephunyukw’ umangobe.

 

Vertaling in Engels:

 

What kind of sleep is this?

 

The hen protected me when I was a chick,

It saved me from eagles on the hunt,

It fed me the wisdom of this world,

Rich creamy milk ended my bubbling,

Today I am richly robed thanks to you.

 

It was as though I was struck by lightning,

The lightning that struck the man going to Damascus,

I woke up while my mind wandered in the wilderness,

I trembled like a reed in a river,

The message that causes a waterfall,

It was like a dream,

No one can stop a waterfall with their eyelashes,

When eternal sleep attacks.

 

I do put bread on the table,

But those comforting wings,

Those words of wisdom,

They were bubbles of depth,

Even today they buzz in my ears,

When the eternal sleep has come.

 

My mind was confused and I staggered,

The staggering which brings dizziness,

Until sleep devoured me,

It devoured me like a buck under the grip of paws,

The paws of a lion with large teeth,

I ask but can find no answer,

Really, what kind of sleep is this?

 

I can’t look at this mound,

That holds what carried me,

This sleep is dancing a triumphant dance,

It dances without holding a knobkerrie,

It is proud of its boastfulness and strength.

 

I shall await the sounding of the trumpet,

It will wake you up for me,

The angels will carry you with love,

Put you in a place where there’s no sleep,

When the eternal sleep has been conquered,

When it has lost its rhythm and boastfulness,

Defeated like a dog from which a cat has escaped.

 

~ vertaal deur Abednego Mandlenkosi Maphumulo

 

 

Eerste prys Sepedi: Tebogo Mamabolo 

 

Palo ya dikgare

Lehu ke la Gauta Yabahumi

Palo ya dikgare e tla balwa ke

Ditlogolo tša mohu e lego

Lanngele le Lagoja bona ke mafahla

Lagoja: kgare ye e tšwa go moratho wa mohu

E balega ka tsela ye: “Kgaetšedi ya Silifera,

O sepetše ke sa letela lefase le lahlegetšwe

Ge e le banyalani ke tla šala ke ba nea monyetla

Gore manyalo a se ye ga maotwana hunyela

Robala ka kgotso kgadi ya menyanya”

Lanngele: kgare e tšwa go Taamane mogolo wa mohu

Ke a bala: “Moratho ke a go holofetša ka ge ke le

Pulamadibogo ke tla ba tsebe ya kgauswi,

Go netefatša gore borakgwebo ga ba fediše moloko wa gago

Ithobalele mofetola kgope go ba mogatšamotho”

Lagoja: ya mafelelo e tšwa go bana ba mohu,

Bona ke Borontse le Polatinamo yona e re:

“Mmagosetšhaba o re tlogeletše bodutu ge e le mekete,

E ka se sa tsefa ge dipalamonwana di hloka letago la gago,

Ga re tsebe gore re le babedi re tlo kopanywa bjang,

Ka ge re agelane kgakala ka malapa,

Re a tshepa baapei ba tla lahlela lerapo dimpšeng

Ba re somiša go apea maseka a magoši.”

O ka se šuthe megopolong ya rena re tla ithekga ka bomalome!

 

Vertaling in Engels:

 

The reading of wreaths

 

It is the death of Gold for the Rich

The wreaths will be laid by

The deceased’s living grandchildren

Twins being the Right and the Left hand

Right: this wreath comes from the deceased’s sibling

And it reads thus: “Dear Sister to Silver,

It’s a loss because you left while we still had big expectations of you,

As for the groom and bride, I’ll afford a chance

So weddings can be protected from dying as well

Rest in peace, dear Lady of Festivities”

Left: this wreath comes from Diamond sibling to the deceased

And I read: “My brother, as I am the first born,

I promise you that I will take the mantle

To make sure business people don’t destroy your lineage;

Rest in peace, you who made husbands out of bachelors.”

Right: the last one comes from children of the deceased,

They are Bronze and Platinum and it reads:

“Mother of the Nation, you left us lonely and wedding celebrations

Won’t be jovial when rings are void of your shine,

We don’t know who will bring the two of us together,

Since we live far apart from each other;

We trust this issue will receive serious attention

And allow us to emphasise this important point.”

We’ll never forget you, we’ll trust in our uncles!

 

~ vertaal deur Goodenough Mashego

 

 

 

Eerste prys Sesotho: Sekhobo Moshe 

 

Nketse motlotlo

Nketse motlotlo tlotla ke e jare ka mahetla,

Hetleng laka ke kgabe ka wena tshwanahadi,

Lerato la pelo ya ka naledi e ntle selemela,

Ala mahlo diala a tshele ya ka menahano,

Ke o etse la ka lehakwe,

Ho kgabe kganya ya lerato,

Ke kgantshe sa hao sefahleho.

 

Nketse motlotlo tloholo sa bahlakwana,

Hlakoreng la hao ke o sike ka tse tletseng mofuthu,

Atla tse bonojana karabo ya kgapha tsa hao,

Ke etile ka nepo.

 

Nketse motlotlo tlotlakgolo,

Ke o neheletse la ka lerato le hlokang thetso,

Ka leleme ke phumule keledi tseo marameng a hao,

Mefophodi ya tsona e se re ya o tabola mafatsa,

Nketse motlotlo ke o abele ya ka palamonwana.

Moratuwa ke a o rata!

 

Vertaling in Engels:

 

Make me proud

 

Make me the one who carries his pride on his shoulders,

Let my shoulders shine bright with your love,

My lovely queen, the early morning star,

Open your eyes to the rows of flowing stars waiting to brighten your future,

Let me make you my diamond,

Let the light of love shine as bright as a morning star,

Allow me to brag about your beautiful face.

 

Make me proud, the grandchild of the Bahlakwanas,

Let me be the one to hold you with warm hands,

Make me the one to heal that wounded heart in miserable times,

Allow me to crown your lovely head with happiness and joy.

 

Make me proud,

The one who wipes away tears with warm healing words whispered like love songs,

Songs sung by the birds in the trees, allow me,

Allow me to create a cheerful smile and wide-open thoughts of life,

Make me the one who puts a ring on your finger,

I love you, my sweet queen!

 

~ vertaal deur Rethabile Possa-Mogoera

 

 

 

Eerste prys Setswana: Lesego Motlhankane 

 

Loso

Mogale senatla ke yo pelo e kgopo,

monna ke yo pelo e thata,

mogale wa go emelana le tau sakeng,

go e kgaba le go e tlhaba.

Tota thata o e file ke mang?

Tota leina o le tsaya kae?

Nna ke ne ke tlare o nta ya selomela kobong,

nna ke ne ke tlaa re o ‘ina lebe seromo.

 

Ke eng o tletse kgalefo o se na botho?

Mpa ya gago e kgolo ga e tlale,

O semetsa makgo ntse o galala fela,

O semetsa metse le metsana.

 

Ruri ga nkabe gotwe o wa nama le madi,

Ke ne ke tla go logela maano thaka,

Ka go jela ga lephirime ka go kgotla,

Go go thoma gore o mmetse,

E re o mmetsa wa mmetsa le botlhole,

Nna le wena ra phirimelwa rotlhe.

 

Vertaling in Engels:

 

Death


A mighty man, a sinner,

a stubborn man,

the lion’s cub

who kicks and stabs.

 

Who gave you the strength?

Where did you get your name?

I thought you were taking a bribe,

I used to say that the name was ridiculous.

 

Why are you in such a rage?

Why is your belly not getting full?

You hunt down the slaves for your own desires,

You destroy towns and villages.

 

If you were of flesh and blood,

I would cunningly devise plans against you,

By eating in a soup kitchen,

It starts to hit him,

Why do you strike him with venom?

You and I were all sunset.

 

~ vertaal deur Sabata-mpho Mokae

 

 

Eerste prys Siswati: Sibahle Thwala 

 

Lilanga lisitsembiso lesisha

 

Livela selivelile,

Lilanga lisitsembiso lesisha,

Lapho sesiphelewe ngemandla,

Sititjela kutsi akukho lokungalunga,

Lona liyativeta, lisikhombise indlela,

Lisivuse emibhedzeni, sivuke siyewuphila timphilo teftu.

 

Kutsi lapho sesilahle lithawula,

Sesisebumnyameni singaboni kukhanya,

Sibatse siyazama, sibatse siyaphenya,

Kute lasingaphephela khona,

Lilanga lona liyavela, njengemnakekeli weftu,

Litekusicinisa, lisiphe emandla,

 

Nanome ebusuku sibhekana nebumatima,

Bugebengu, nekwesaba,

Siyati kutsi litawuvela lona lilanga,

Livele selitewucinisa emadvola eftu,

Wona lasaphelelwe ngemandla,

Wona lakhasela etintsabeni, lapho lilanga litiphosa khona kunina.

 

Siyabonga langa,

Sibonga nebatali bakho labakutala,

Kube awukho ngabe kudzala sashabalala,

Safa kuhle kwenhlati nayiphelelwe ngemanti,

Siyabonga, babe langa,

Wena ulitsemba leftu,

Labadzala batsi tandla tiyagezena,

Kepha nanome tsine singakugezi, wena usigeza njalo,

Siyabonga!

 

Vertaling in Engels:

 

The sun is a new hope

It appears just like that,

The sun is a new hope,

When we have lost our energy

And think that nothing will be pleasing,

It surfaces and shows us the way,

Wakes us up and out of our beds.

 

When we have lost hope,

When there is darkness,

Trying and searching,

With no place to hide,

The sun rises as our protector,

Giving us strength and power.

 

Regardless of the difficulties we face at night,

Crime and fear,

We know that the sun will rise

And strengthen our knees,

Which have become weak,

Crawling to the hills where the sun sets.

 

Thank you, Sun,

We thank your parents, who gave birth to you,

If you were not here, we would have perished,

Died like fish out of water,

So thank you, Father Sun,

You are our hope;

Elders say, hands wash each other,

Even though we can’t wash you, you always wash us,

Thank you!

 

~ vertaal deur Stanley Madonsela

 

 

 

Eerste prys  Tshivenḓa: Ntakadzeni Makuya 

 

Iwe, Lufu

Wo ri litsha ra vhidza vhaongi

Nge tshashu ha vha u vhona mafuvhalo,

Mathina iwe ndi kale wo mu resha

He moḓoro wa mu kudza govhani

Ndi he iwe wa mu thuba hone

 

Kha zwoṱhe zwi re zwa mvelo

Lufu ndi iwe wo ṋewaho vhuṱali

A si kanzhi u tshi ḓa nga tshavhukoma

Malwadze na dzikhombo ndi vhalanda vhau

 

U ruma malwadze uri a fhunge ṅwando

Wa ruma dzikhombo dza ḓisa gole ḽitswu

Ḽine u tsiruwa haḽo ha vha u nenga ha muṅwe washu

 

Ane wa mu kwama u enda a tshi nukha tshalo

Vhe vha fulufhedzisa u ri funa u swikela,

Wa vha swikela vha ri ṱutshela sa phondi

Iwe mukandangalwo lufu lwa mulenzheni

 

Ndo vha ndi tshi ri u fobvu,

Mathina u tou vha muruṅwa

Wau mushumo ndi u lemelaho dzimbilu,

Ndi ngazwo u sa tendi u vha na nyambedzano na muthu,

Uri hayani makoleni hu vhe vhuiwa ha roṱhe

 

Vertaling in Engels:

 

You, Death

 

You watched as we consulted doctors

All we saw were injuries

Yet you already knew that you were luring him

You captured him down the valley

Where he was thrown by the car

 

Of all Nature’s creations,

You are the most cunning

You seldom come directly

Disease and accidents are your agents

 

You send diseases to clear the dew

You send accidents to bring a dark cloud

When it clears, one of us is no more

 

Whoever you touch carries the scent of death

When you approach, those who promised us undying love

Disappear like a thief in the night

You, unpredictable Death, with whom we move about

 

I always thought that you were a thief

Yet you are just a messenger

Indeed, you carry a heavy responsibility

Hence, you never negotiate with anyone

So that we all can finally be carried home to heaven

 

~ vertaal deur Agnes Mawela

 

 

Eerste prys Xitsonga: Given Maceke 

 

I vukati muni?


Lebyi i vukati muni mbuya,

Lebyi byo hlanganyetiwa hi ndzopfuri wu hi tlunya mahlo,

Lebyi byo bava kutlula xibaha ni mhangani?

Vukati byo pfumala nxangwana.

Xana i vukati muni ke?

 

Lebyi vukati a byi na ndzilakana,

Hambi ndzumulo kumbe mudyuhari a byi hlawuli.

Byi vuta vaswirhundzu ni vamatlhari.

Nyamusworo ni vapfumeri byo vutla byi tlatlalata.

Xana i vukati muni mbuya?

 

Lebyi vukati byi vuta ri nga khidzimbelangi.

Bya gangisa byi nga yimeli ni nhlamulo.

Bya gangisa byi vuta hi ncopeto wa tihlo.

Lebyi vukati bya ndzi chavisa.

 

Swona, wena muteki a wu kolwi hayini ke?

Khwiri raku a ri xurhi hayini?

Van’wana wo tekeka sambulala.

Usula vulwa mila tincoge ta ncuva ti pya.

Udlayela yini laha ku fiweke?

 

Hinkwako u vuta mahala a wu lovoli.

Hina vinyi va hlomisa ho tikhwaxakhwaxa

Hi ku hlomisela nghamu yaku,

Hi sala hi banana hi rhambu ra mfenhe

Xirhalanganyi a ri wena.

Hi nuhana makhehele mbangacona ku ri wena.

Kasi i vukati muni lebyo tani?

 

Nkulungwana wa dzonga wu biwa hi valoyi.

Hina vambuyangwana mahlo ya hobomulana mihloti.

Vayoweri va yimbelela tinsimu ta mahlomulambilu.

Vafundhisi va pfala timbanga va chavelela hi matsalwa.

Loko a hi hlawula a hi to hundzuka dzingamuti.

A hi ta ala ku fa hikuva rifu

I malokotswani ntswariwahandle.

 

Vertaling in Engels:

 

What kind of marriage is this?

 

This, what kind of marriage is this, dear me,

Stoked with the wood of the tambootie, its smoke getting in our eyes,

More bitter than the bitter bark and the aloe?

A marriage with no bridesmaid or best man,

What kind of marriage is it?

 

This marriage knows no bounds,

It does not distinguish between young and old.

It gets engaged to both female and male,

It grabs and flings to the ground both the diviner and the believer.

Dear me, what kind of marriage is this?

 

This marriage happens without notice.

It proposes love and does not wait for an answer.

It proposes and engages in a wink of an eye.

This kind of marriage frightens me.

 

And you, the groom, why are you never satisfied?

Why is your stomach never satisfied?

Some you take for mere pleasure.

You remove the main support and bring everything down.

Why do you kill where there is death already?

 

Everywhere you get betrothed for free and never pay lobola.

We, the bride’s family, have to scrape around

For money to hand over the bride at your homestead.

We remain quarrelling among ourselves

While you are the cause.

We detest one another because of you.

What kind of marriage is this?

 

Those who celebrate are the evil ones.

We, the pitiful ones, wallow in tears.

The mourners sing heart-rending songs.

Pastors ease the pain and condole with scriptures.

If we had a choice we would become people with no suitors.

We would refuse to die because death is an evil one

We would like to have dead!

 

~ vertaal deur Charlotte Golele

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.