Versindaba prys vir vertaalde gedigte: Inskrywings ingewag

 

 

Literêre vertaling verryk ‘n taal se literêre skat deurdat dit die leser van vertaalde werk blootstel aan alternatiewe lewens- en wêreldbeskouings, geskiedenisse, filosofieë, kennissisteme, mitologieë, verhale en literêre praktyke. Daarom publiseer ons graag vertaalde werk op Versindaba en wil ons literêre vertaling bevorder deur die toekenning van ‘n vertaalprys aan die begin van 2021. Digters word aangemoedig om vertaalde gedigte in te stuur vir beoordeling. Die wenner ontvang R1 000 vir sy/haar gedig en die naaswenner R500. Die wedstryd sluit op 20 Januarie 2021 en wenners sal voor of op 20 Februarie op Versindaba aangekondig word.

Daar sal in hierdie tyd ook onderhoude met bekwame vertalers gevoer word om digters insae te gee in die praktyk van dié vertalers en die eise wat wêreldwyd aan literêre vertaling as spesialisterrein gestel word.

 

Reëls

 • Daar is twee kategorieë, naamlik 1) gedigte wat uit ander tale in Afrikaans vertaal word en 2) gedigte wat uit Afrikaans in ander tale vertaal word. Daar sal ‘n wenner en ‘n naaswenner in elke kategorie aangewys word. Ons wil digters aanmoedig om ook gedigte uit Afrika-tale wat in Suid-Afrika gepraat word, te vertaal. AVBOB se 3 bundels “I wish I’d said”-gedigte is in hierdie opsig ‘n ideale bron om te begin. https://naledi.online/shop/katalogus/wish-id-said/
 • Die vertaling moet ‘n oorspronklike werk wees van die persoon deur wie dit ingeskryf word.
 • Die volledige gedig wat vertaal is (die bronteks), moet inskrywings vergesel.
 • Digters mag wel van sekondêre bronne gebruik maak, maar dan moet die oorspronklike werk én die vertaalde werk wat vir die vertaling gebruik is, aan ons voorgelê word. Met ander woorde: As die vertaler nie Duits magtig is nie, maar ‘n vertaling van Rilke wil voorlê wat gemaak is na aanleiding van A.S. Kline se Engelse vertaling, moet beide die Duitse en die Engelse gedigte aan Versindaba voorgelê word. Slegs in uitsonderlike gevalle sal dié reël ter syde gestel word.
 • Volle bibliografiese besonderhede van die oorspronklike werk (én die vertaalde werk as die vertaler van ‘n vertaling gebruik gemaak het) moet verskaf word. Dit beteken die naam van die skrywer, die titel van die bundel waaruit die gedig vertaal is, die bladsynommer waarop die vertaalde gedig verskyn, die naam van die uitgewer, die plek van publikasie en die datum van publikasie.
 • Enige persoon, ongeag of hy/sy al vantevore gepubliseer het, mag inskryf. Vertalers wat jonger is as 18 jaar, moet ‘n toestemmingsbrief van hulle ouers insluit waarin hulle toestemming gee dat hulle aan die kompetisie mag deelneem en hulle aan die kompetisiereëls onderwerp.
 • Inskrywings word beperk tot 7 (sewe) gedigte per vertaler.
 • Vertalings wat reeds deur hoofstroomuitgewers gepubliseer is, mag nie ingestuur word vir beoordeling nie.
 • Die besluit van die beoordelaars is finaal en GEEN korrespondensie sal oor dié besluit gevoer word nie. Beoordelaars sal wel ‘n algemene beoordelingsverslag aan Versindaba voorlê wat gepubliseer sal word, maar geen kommentaar op enkelgedigte sal gelewer word nie.

 

Beoordelingskriteria

Die volgende kriteria sal onder andere geld by die beoordeling van vertaalde gedigte:

 • Die vertaling moet ‘n kunswerk in eie reg wees wat nie van die oorspronklike werk afhanklik is vir interpretasie nie.
 • Die transposisie van die oorspronklike taal na Afrikaans sal beoordeel word. Daar sal dus gekyk word in hoeverre die vertaler daarin slaag om idiomatiese Afrikaans te gebruik én die essensie van die oorspronklike gedig te behou.
 • Die vertaling moet die oorkoepelende struktuur, tema, gevoelswaarde en basiese gegewe van die oorspronklike werk so ver as moontlik behou. Indien afgewyk word, sal die sinvolheid van dié afwykings in berekening gebring word. Hoe vergoed die vertaler byvoorbeeld vir ryme, alliterasie en assonansie wat nie in die taal waarna vertaal word, uitwerk nie?
 • Die literêre kwaliteit van die oorspronklike werk sal ‘n rol speel in die beoordelingsproses. Daar sal dus gekyk word na die keuse van die vertaler – is dit byvoorbeeld die moeite werd om ‘n betrokke gedig te vertaal? Sal ‘n vertaling van dié gedig die Afrikaanse kanon verryk?

 

Algemeen

 • So ver moontlik, sal vertalings wat ontvang is daagliks of tweedaagliks op Versindaba verskyn. Ongelukkig kan nie alle vertalings wat ontvang word, verskyn nie. Vertalings wat nie verskyn nie, is nie noodwendig swakker vertalings as ander nie, maar ALLE vertalings wat ontvang word, sal beoordeel word.
 • Vertalings sal aanvanklik nie onder die vertaler se eie naam op Versindaba verskyn nie, maar wel onder ‘n nommer. Na afloop van die kompetisie sal die vertalers se name op Versindaba gepubliseer word.
 • Versindaba behou die reg voor om vertalings wat ingestuur is, op ons webblad te publiseer en om die naam van die vertaler na afloop van die kompetisie bekend te maak. Gedigte wat ingestuur is, mag na afloop van die kompetisie (maar nie voor 20 Februarie 2021 nie) elders gepubliseer word met behoud van die kopiereg vir die digter.

 

Hoe vertalings ingestuur moet word

 • Vertalings word per e-pos gestuur aan Versindaba:

taljard.marlies@gmail.com

 • Elke vertaling moet in ‘n afsonderlike e-pos as aanhangsel gestuur word.
 • Gebruik die volgende formatering (baie belangrik):

 

Arial 11-punt

Enkelspasiëring

Moet onder geen omstandighede direk plak vanaf die internet nie! Oorspronklike gedigte wat op die internet gevind is, moet dus volledig voldoen aan bostaande formatteringseise.

Die inskrywing moet die volgende inligting bevat (in die volgorde waarin dit hier uiteengesit word):

Naam van vertaler

ID-nommer van vertaler

Vertaalde gedig – titel in vetdruk

Skei deur *** te gebruik.

Titel van vertaalde gedig, kursief & vetdruk

Digter van vertaalde gedig, kursief & vetdruk

Gedig wat vertaal is volledig afgedruk en kursief

Bibliografiese besonderhede van bostaande gedig (sien hierbo)

Skei deur *** te gebruik (indien van toepassing)

Titel van oorspronklike gedig (indien die vertaler van ‘n vertaling gebruik gemaak het), kursief & vetdruk

Oorspronklike gedig (indien die vertaler van ‘n vertaling gebruik gemaak het), kursief

Bibliografiese besonderhede van oorspronklike gedig (indien die vertaler van ‘n vertaling gebruik gemaak het).

(Indien die formateringsreëls onduidelik is, gaan kyk gerus na die formaat van reeds gepubliseerde vertalings.)

 

 

(Kunswerk: De Waal Venter)

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.