Sylvia Plath. Vertaling in Afrikaans

 

Sylvia Plath. Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws.

 

die toer

 

o oujongnooi-tante, jy kom my besoek.

stap maar in dis die voorportaal (my hoek)!

met jou vrypostige

geitjie, hy’s gewiks!

die ene kamratte, snaakse flikkering en elke kamrat soliede goud.

en ek in pantoffels en huisrok en nie ‘n titsel lipstif nie!

 

en jy wil hê ek moet jou rondwys!

ja-ja, dit is my adres.

naby jou plek kom dit nie, sou ek sê, met daardie Javaanse

ganse en die apiesboompies.

dis effe afgeleef,

dis nogal ‘n wilde masjien* die, en dinge loop effens skeef!

 

o ek sou nie my vinger daarin druk nie

tannie, dit kan dalk byt!

dis my yskorsboks, nie ‘n kat nie,

hoewel dit na ‘n kat lyk, met sy donsige spierwit goed.

jy moet net die dinge sien wat dit kan maak!

miljoene naalde wat glaskoekies raak!

 

goed vir die migraine of die maagpyn. en hiér

is waar ek die stookoond gehad het,

elke kool ‘n warm kruissteek – ‘n lieflike lig!

dit het een nag sommer ontplof,

dit het opgegaan in rook.

en dis waarom ek nie hare het nie, tannie, dis waarom ek stik ook

 

elke nou en dan ‘n gekokhals.

steenkoolgas is ‘n aaklige ding.

hier is iets waarvan jy baie sal hou dink ek –

die purperwindepoel!

die blou is ‘n juweel.

dit kook veertig uur op ‘n keer.

 

o ek sou nie my sakdoek daarin doop nie, dit maak seer!

laas somer, my here, laas somer

het dit sewe bediendes en ‘n loodgieter verorber

en hulle terug laat kom gestoom en gestryk en styf soos hemde.

ek is bitter? ek is wars?

hier’s jou bril hier’s jou handsak, skat.

 

waggel nou maar huis toe vir tee met jou plat hoed.

dit sal suurlemoentee wees vir my,

suurlemoentee en oorkruiperbeskuitjies – grillerige grillerige goed.

jy sou dít nie wou hê nie, reg!

waggel maar huis toe, voordat die weer versleg.

waggel maar huis toe, en moenie oor die verpleegster val nie! –

 

sy mag kaalkop wees, sy mag nie oë hê nie,

maar tannie, sy’s regtig so gaaf.

sy’s pienk, sy’s ‘n gebore vroedvrou –

sy kan die dooies lewendig maak

met haar wikkelrige vingers en sy’s glad nie duur nie.

ek hoop jy’t dit geniet hoor, tannie!

 

waggel maar huis toe vir tee!

 

 

*Vgl. ook die argitek Le Corbusier se omskrywing van ‘n huis: “’n Huis is ‘n masjien om in te leef.”

 

***

 

The Tour

 

O maiden aunt, you have come to call.

Do step into the hall!

With your bold

Gecko, the little flick!

All cogs, weird sparkle and every cog solid gold.

And I in slippers and housedress with no lipstick!

 

And you want to be shown about!

Yes, yes, this is my address.

Not a patch on your place, I guess, with the Javanese

Geese and the monkey trees.

It’s a bit burnt-out,

A bit of a wild machine, a bit of a mess!

 

O I shouldn’t put my finger in that

Auntie, it might bite!

That’s my frost box, no cat,

Though it looks like a cat, with its fluffy stuff, pure white.

You should see the objects it makes!

Millions of needly glass cakes!

 

Fine for the migraine or the bellyache. And this

Is where I kept the furnace,

Each coal a hot cross-stitch – a lovely light!

It simply exploded one night,

It went up in smoke.

And that’s why I have no hair, auntie, that’s why I choke

 

Off and on, as if I just had to retch.

Coal gas is ghastly stuff.

Here’s a spot I thought you’d love –

Morning Glory Pool!

The blue’s a jewel.

It boils for forty hours at a stretch.

 

O I shouldn’t dip my hankie in, it hurts!

Last summer, my God, last summer

It ate seven maids and a plumber

And returned them steamed and pressed and stiff as shirts.

I am bitter? I’m averse?

Here’s your specs, dear, here’s your purse.

 

Toddle on home to tea now in your flat hat.

It’ll be lemon tea for me,

Lemon tea and earwig biscuits – creepy-creepy.

You’d not want that.

Toddle on home, before the weather’s worse.

Toddle on home, and don’t trip on the nurse! –

 

She may be bald, she may have no eyes,

But Auntie, she’s awfully nice.

She’s pink, she’s a born midwife –

She can bring the dead to life

With her wiggly fingers and for a very small fee.

Well I hope you’ve enjoyed it, auntie!

 

Toddle on home to tea!  

 

 

Uit: Plath, Sylvia. 1975. Crossing the Water. London: Faber and Faber (p.61-62).

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.