Posts Tagged ‘Aleksander Wat vertaling in Afrikaans’

Aleksander Wat. Vertaling in Afrikaans

Monday, January 4th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (59)

 

Aleksander Wat. Vertaling in Afrikaans via Richard Lourie se Engelse vertaling uit die Pools. Vert. deur Helize van Vuuren.

 

Japannese boogskiet

 

I

Die hand sê vir die snaar:

Gehoorsaam my.

 

Die snaar antwoord die hand:

Trek sterk.

 

Die snaar sê vir die pyl:

O pyl, vlieg.

 

Die pyl antwoord die snaar:

Versnel my vlug.

 

Die pyl sê vir die teiken:

Wees my lig.

 

Die teiken antwoord die pyl:

Hê my lief.

 

 

II

Die teiken sê vir die pyl, snaar, hand en oog:

Tat twam asi.

 

Wat in ‘n heilige tong beteken:

Ek is U.

 

 

III

(Voetnoot van ‘n Christen:

O Moeder van God,

 

hou wag oor die teiken, die boog, die pyl

en die boogskutter).

 

***

 

Japanese Archery

Aleksander Wat

 

      I

The hand tells the bowstring:

        Obey me.

 

The bowstring answers the hand:

        Draw valiantly.

 

The bowstring tells the arrow:

       O arrow, fly.

 

The arrow answers the bowstring:

       Speed my flight.

 

The arrow tells the target:

       Be my light.

 

The target answers the arrow:

       Love me.

 

 

    II

The target tells arrow, bowstring, hand and eye:

       Tat twam asi.

 

Which means in a sacred tongue

       I am Thou.

 

 

   III

(Footnote of a Christian:

        O Mother of God,

 

watch over the target, the bow, the arrow

       and the archer).

 

(Uit die Pools vertaal deur Richard Lourie.)

 

 

Bronverwysing:

 WITH THE SKIN. Poems of Aleksander Wat. 1989. Reds. & vertalers Czeslaw Milosz & Leonard Nathan (tensy, soos hierbo, anders aangedui). New York: Ecco pers.

 

 

Aleksander Wat. Vertaling in Afrikaans

Thursday, December 3rd, 2020

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (36)

 

Aleksander Wat. Afrikaanse vertaling uit Czeslaw Milosz se Engelse vertaling van die Pools. Vert. deur Helize van Vuuren.

 

‘n Fragment uit “Songs of a Wanderer” [“Liedere van ‘n wandelaar”]

 

II

Gewalg met alles wat lewe het ek my teruggetrek in die klip-

wêreld, hier het ek gedink, bevry, sal ek van bó waarneem,

maar sonder trots, die dinge

verstrengeld in chaos. Met die oë van klip, myself ‘n klip tussen klippe, en

sensitief soos hulle,

pulserend na die son se draai. Terugtrekkend in my eie dieptes, klip,

bewegingloos, stil, koud-wordend, teenwoordig in ‘n tanende

aanwesigheid – in die koue

 

aantrekkingskrag van die maan. Soos sand verminder in

‘n uurglas, gelykmatig,

 

Eindeloos, uniform, korrel vir korrel. So sal ek slegs onderhewig

wees aan die ritmes van dag en nag. Maar –

geen dans in hul, geen rondgetol, geen gejaagdheid: net

kluistenaarswet en stilte.

 

Hulle word nie, hul is. Niks meer. Niks

meer, het ek gedink, walgend

 

van alles wat word.

Ek, ’n klip tussen klippe (…)

 

***

 

From: Songs of a Wanderer

 Aleksander Wat, 1962

 

II

Disgusted by everything alive I withdrew into the stone world: here

I thought, liberated, I would observe from above, but

without pride, those things

entangled in chaos. With the eyes of a stone, myself

a stone among stones, and like them sensitive,

pulsating to the turning of the sun. Retreating into

the depth of myself-stone,

motionless, silent; growing cold; present through a waning

of presence – in the cold

attractions of the moon. Like sand diminishing in

an hour-glass, evenly,

Ceaselessly, uniformly, grain by grain. Thus I shall be submitted

Only to the rhythms of day and night. But –

No dance in them, no whirling, no frenzy: only

monastic rule, and silence.

They do not become, they are. Nothing else. Nothing

else, I thought, loathing

all which becomes.

I, a stone among stones (…)

 

Nota: Aleksander Wat (1900-1967) is  in Warschau gebore, waar hy filosofie studeer, en die Poolse Futuristiese Dada-beweging begin het. Van 1932-1939 in Soviët interneringskampe in Pole, die Oekraïene en Kiev. In 1957 vlug hy uit Pole en van Soviët-vervolging. Hy bly tot sy dood in ballingskap in Italië en Frankryk.

 

Bronverwysing:

Wat, Aleksander. 1971. Mediterranean Poems. Edited & translated by Czeslaw Milosz. Ardis/Ann Arbor.

 

 

Aleksander Wat. Vertaling in Afrikaans

Thursday, December 3rd, 2020

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (35)

 

Aleksander Wat. Afrikaanse vertaling uit Czeslaw Milosz se Engelse vertaling van die Pools. Vert. deur Helize van Vuuren.

 

 ‘n Flamink-droom

 

Water water water. Oral net water.

Was daar maar grond! ‘n Duimbreed grond, watse grond ookal!

Om ‘n poot neer te sit! Éen poot!

 

Ons het die gode gesmeek! Almal!

Hulle van die water, die grond, van die noorde, die suide.

Om ‘n duimbreed, ‘n vierkant, ‘n krummel vaste land, watter soort ookal!

Genoeg om net die klou van één poot neer te sit!

Niks. Slegs water. Niks as water.

Water water water.

‘n Korrel vaste grond, net maar één korrel!

Ons is verlore.

 

***

 

A flamingo’s dream

Aleksander Wat

 

Water water water. And nothing but water.

If only one inch of land! An inch of no – matter – what land!

To set one foot on! If only!

 

We begged the gods for that! All of them!

Water gods, land gods, southern gods, northern gods,

For an inch, a strip, a scrap of any kind of land!

No more than just enough to support the claw of one foot!

And nothing. Only water. Nothing except water.

Water water water.

If only a speck of land!

There is no salvation.

 

Nota: Aleksander Wat (1900-1967) is  in Warschau gebore, waar hy filosofie studeer, en die Poolse Futuristiese Dada-beweging begin het. Van 1932-1939 in Soviët interneringskampe in Pole, die Oekraïene en Kiev. In 1957 vlug hy uit Pole en van Soviët-vervolging. Hy bly tot sy dood in ballingskap in Italië en Frankryk.

 

Bron: Aleksander Wat – Mediterranean Poems, Edited & translated by Czeslaw Milosz. 1971. Ardis/Ann Arbor.