Posts Tagged ‘Basil du Toit vertaling in Afrikaans’

Basil du Toit. Vertaling in Afrikaans

Tuesday, May 28th, 2019

Basil du Toit. Vertalings in Afrikaans, deur Helize van Vuuren.

 

KLIPGATGROT, WALKERBAAI

 

Kuslyne het hul voedsel-

vondse afgeskud, hul in soutkomme vasgevang

vir gety-ure, hul aan stekelrige rotse

vasgesuig onder kalsiumdeksels;

 

dis ‘n verdeling van mondjiesvol

vir geduldige rapers met nette en

lemme; skeppend en skurend versamel

hul die snotterige oes, ryk aan

 

marine olies, positiewe soute, suiwerende

sure; verganklike geslagte gaan so verby,

gevoed op die nimmerrustende branding,

hierdie gekonsentreerde dieet, ure van vryheid.

 

Hulle het gedryf oor die neerslag, ape

wat hul metodes verplaas het

van vyebome na seekuste – hand

tot mond, maag tot brein, vet tot slaap.

 

Kultuur was klimaat – ‘n mistige see-

waas, rustigheid; ‘n groeiende omvang

van afvalhope (voëlbene en visbene,

arikreukelkolke en mosselkappies en

 

perlemoenskulpe) het hul rykdom bevestig;

‘n opgewonde gebabbel het uit grotbekke

geborrel na die daal van die nag –

met kletsende enkelskulpe

 

het die jagters hul wêreld teruggedans

na feesmakers in die vuursirkel, herstellend

aan ‘n hele dag se skitterende ervaring

deur die wonderbaarlike niks van hul stemme –

 

die reuk van see-afval op die dryflyn,

die sien van ‘n druppende walvisstert hoog gelig

agter die branders, die knopperige

rollende ruggraat van ‘n suidelike walvis.

 

– Basil du Toit (Stilet 29, Maart 2017)

 

____________

KLIPGAT CAVE, WALKER BAY

 

Coastlines have shed their culinary

pickings, trapping them for tidal

hours in salty basins, clamping them

under calcium caps to prickly rocks;

 

it is a distribution of mouthfuls

for patient scavengers with nets and

blades; scooping and scouring they

gather the snotty harvest, rich in

 

marines oils, positive salts, purging

acids; ephemeral generations passed

thus, stoked on neverceasing surf,

this concentrated diet, hours of leisure.

 

They drifted over the deposits, apes

who had transferred their methods

from fig trees to sea shores – hand

to mouth, belly to brain, fat to sleep.

 

Culture was climate – a misty marine

haze, tranquillity; a spreading girth

of middens (bird bones and fish bones,

whelk whorls and mussel bonnets and

 

limpet hoods) attested to their wealth;

excited babbling bubbled out of

the openings of caves after nightfall –

with chattering ankle-shells

 

the hunters danced their world back

to feasters in the fire circle, restoring

a whole day’s bright experience

by the miraculous nothing of their voices –

 

the smell of sea-trash in the driftline,

sight of a dripping fluke lifted high

beyond the breakers, the knobbly

rolling spine of a southern whale.

 

– Basil du Toit (Stilet 29, Maart 2017)

———