Posts Tagged ‘Bertolt Brecht vertaling in Afrikaans’

Bertolt Brecht. Vertaling in Afrikaans

Monday, July 19th, 2021

 

Bertolt Brecht. Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Die sewe lewes van die letterkunde

 

Dat die letterkunde g’n kruidjie-roer-my-nie is nie,

het oral rond rugbaar geword. Hoe dikwels al

is sy nie as godin betitel en

as heks behandel nie. Die grootbase

het haar snags genaai en haar bedags ingespan voor die ploeg.

 

***

 

Die sieben Leben der Literatur

 Bertolt Brecht

 

Daβ die Literatur keine Mimose* ist

Hat sich herumgesprochen. Wie oft schon

Ward sie als Göttin geladen und

Als Vettel behandelt. Ihre Herren

Fickten sie nachts uns spannten sie tags vor den Holzpflug.

 (1953)

 

Uit: Brecht, Bertolt. 2007. Die Gedichte. Frankfurt am Main: Insel Verlag (p. 1541).

 

* ’n liggeraakte, prikkelbare persoon; empfindlich wie eine Mimose sein

 

HAT skaamboompie Kruidjie-roer-my-nie, Mimosa pudica, wat by aanraking sy blare toevou en sy stingels ondertoe buig.

 

Collins Dictionary of the English Language: mimosa … the compound leaves are often  sensitive to touch or light. See also sensitive plant. [C18: from New Latin, probably from Latin mimus MIME, because the plant’s sensitivity to touch imitates the similar reaction of animals].

sensitive plant 1. a tropical American mimosa plant, Mimosa pudica, the leaflets and stems of which fold if touched. 3. Informal. a person who is easily upset.  

 

Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable: Mimosa. “Niebuhr says the mimosa ‘droops its branches whenever anyone approaches it, seeming to salute those who retire under its shade.’ The name reflects this notion, as the plant was thought to mimic the motions of animals, hence the ‘Sensitive Plant’.”

 

Bertolt Brecht. Vertaling in Afrikaans

Friday, July 9th, 2021

 

Bertolt Brecht. Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Is verdrukking so oud soos die mos

 

Is verdrukking so oud soos die mos by die visdam?

Die mos by die visdam is nie vermybaar nie.

Straks is alles natuurlik wat ek sien, en is ek siek

en wil ontslae wees van dit wat nie te verwyder is nie?

Ek het liedere gelees van die Egiptenaars, van hul mense

wat die piramides gebou het. Hulle was gegrief oor hul laste

en het gevra wanneer die verdrukking ophou.

Dis vierduisend jaar gelede.

Verdrukking is moontlik soos mos en onvermydelik.

 

2

As ‘n kind voor ‘n kar kom, ruk mens hom sypaadjie toe.

Nie die goedhartige, vir wie ‘n monument opgerig

word, doen dit nie. Enigeen ruk die kind voor die kar weg.

Maar hier lê baie wat omgery is en baie gaan verby

en doen nie iets dergeliks nie.

Is dit omdat die wat ly so baie is? Behoort mens hulle

dan nie juis meer te help nie, daar is dan so baie?

Mens help hulle minder.

Ook die goedhartiges gaan verby en is hierna net so

goedhartig as wat hulle was voor hulle verbygegaan het.

 

3

Hoe meer daar is wat ly, hoe natuurliker lyk hul lyding dus.

Wie wil verhinder dat visse in die see nat word?

En die lydendes self deel hierdie hardheid jeens hulself

en laat toe dat welwillendheid teenoor hulself makeer.

Dit is ontsettend dat die mens hom so maklik met die bestaande

versoen, nie slegs met die lyding van vreemdelinge nie, maar ook met sy eie.

Almal wat nagedink het oor die wantoestand, verwerp dit

om ‘n beroep te doen op die medelye van een groep met ‘n ander.

Maar die medelye van die verdruktes met die verdruktes

is onontbeerlik. Dit is die hoop van die wêreld.

 

***

 

Ist die Unterdrückung so alt wie das Moos

Bertolt Brecht

 

1

Ist die Unterdrückung so alt wie das Moos an den Teichen?

Das Moos an den Teichen ist nicht vermeidbar.

Vielleicht ist alles natürlich, was ich sehe, und ich bin krank

und will weghaben, was nicht wegzubringen ist?

Ich habe Lieder gelesen der Ägypter, ihrer Leute, die die

Pyramiden gebaut haben. Sie beschwerten sich über die Lasten

und fragten, wann die Unterdrückung aufhört. Das ist

viertausend Jahre her.

Die Unterdrückung ist wohl wie das Moos und unvermeidlich.

 

2

Wenn ein Kind unter den Wagen kommt, reiβt man es auf

den Gehsteig. Nicht der Gütige tut das, dem ein Denkmal gesetzt

wird. Jeder reiβt das Kind vor dem Wagen weg.

Aber hier liegen viele unter dem Wagen und es gehen viele

vorüber und tun nicht dergleichen.

Ist das, weil es so viele sind, die leiden? Soll man ihnen

nicht mehr helfen, da es viele sind? Man hilft ihnen weniger.

Auch die Gütigen gehen vorbei und sind hernach ebenso

gütig, wie sie waren, bevor sie vorbeigegangen sind.

 

3

Je mehr es sind, die leiden, desto natürlicher erscheinen ihre

Leiden also. Wer will verhindern, daβ die Fische im Meer naβ werden?

Und die Leidenden selber teilen diese Härte gegen sich und

lassen es an Güte fehlen sich selber gegenüber.

Es ist furchtbar, daβ der Mensch sich mit dem Bestehenden

so leicht abfindet, nicht nur mit fremden Leiden, sondern

auch mit seinen eigenen.

Alle, die über die Miβstände nachgedacht haben, lehnen es

ab, an das Mitleid der einen mit den andern zu appellieren.

Aber das Mitleid der Unterdrückten mit den Unterdrückten

ist unentbehrlich. Es ist die Hoffnung der Welt.

 

Uit: Brecht, Bertolt. 2007. Die Gedichte. Frankfurt am Main: Insel Verlag (pp. 1197-1198).

 

(Brecht het hierdie gedig in 1938 geskryf.)