Posts Tagged ‘Breyten Breytenbach vertaling in Engels’

Breyten Breytenbach. Vertaling in Engels

Friday, July 9th, 2021

 

Breyten Breytenbach. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Bester Meyer

 

3.25 (the grave of feathers)

 

open all the windows on wide

let our house evacuate herself

on the wind

on the wind to the ocean

because our love is going to die

 

even if the house only gave birth to a dove

it would already be enough

even if the dove only leaves flight

behind on the wind

it would already be enough

because our love is going to die

 

when last did we walk together

through the height of the treetops

through the trees on the wind

on the wind to the ocean

to the ocean of our dying love?

 

dove, invisible angel

who are flying with the soul of our house

this house of our love

becomes small and proud

a yacht in the harbour

sailing over the green

with the wind in your chambers

with the wind from the ocean

and the heart of our love

 

in the direction of a warm and riper south

where the mountain is building a home

where orange blossoms are shining in the wind

and married to the scent of the sea

 

where then could our love be entombed

as dwelling in the mountain

under the singing trees

the nests of angels

perfected by the wind

a wind of ocean and doves?

 

it’s only there that our love can be laid to rest

in a monastery of doves

and ships of the wind

in a house of houses

with the decomposing fire

chained to the sweet orange orchards

and the soft-veiled-scent of the sea

in the feathered white sails of the wind

 

here in the land of mountained summer

here the spirit of our love was shattered

death through exhaustion

of traveling too long a journey  

and it’s only the wind

the wind from the ocean

that knows and protects

the errant of her ways

 

 *

 

4.1      (the nature of death is envy)

 

I shall apply that which I was taught in the east to reunite

with you sooner. What was I taught in the east? For three

years I was locked up in a room without any light and I was

taught to walk like the wind. My eyes are walking-sticks on

reach to the stars, because stars are only rocks. I will start

a revolt and go home. You will see me coming from afar

and water will drip down your cheeks so that I may cleanse

myself from the body’s dust. And when we have eaten the

knifed calf, you would come and lay down on my chest and

ask what I brought along with me? I would tell you: death. You

walked quite far to find this death? Sure, but now I know it is

mine. Yet, when you went away, death stayed behind; and

now that you are back, it is here once more, I can feel him

quietly pulsing in my body like a shadow at night. Then I

would jump up; start breaking all the plates, throwing out the

wine, shouting: Death! you have abjured me! Death! you’re

a whore!

 

 

 7.8

 

Our bounteous God of everything that is sweet and of beauty,

Concealed be thy name in us forever and therefore holy,

Let the republic be arriving day by day,

Let the others’ will be shift –

Let loose! Let ease!

So that we too may have a voice,

A voice, like a sea

Which dwells on the heavenly coastline of our Still mountains

 

Give that today we earn our livelihood of daily bread

And the butter, the honey, the wine, the stillness,

The stillness of wine,

And leadeth us into multiple earthed temptation

So that the love can spring forth from body to body

Like the little flames of is – is from mountain to mountain

Bramble bushes of fire be brought on to the whitest moon

 

But let us deliver ourselves from all kinds of evil

And pay the scores with the guilt of centuries’

Piled up exploiting, plunder and defrauding and

May the last rich man perish, poisoned by his greed

 

Because we own the realms of mankind, its power

and majesty,

From now until the end of all eternity just as eternal

As the shadows and the border posts of our human race

When the earth is ripped godly from the heavenly realm

 

Aa men! Aa men! Aa men!

 

8.2

 

like I said

the only road on which I am allowed to meet myself

now runs

through you

 

like I said

the only road by which I am allowed to escape from myself

now runs

through you

 

like I said

you are now

my solitary door

in you I want to come and go

 

Brontekste:

 

3.25 (die graf vol vere)

 

maak al die vensters oop

laat ons huis haar ontruim

op die wind

op die wind na die see

want ons liefde gaan sterf

 

selfs al baar die huis net ʼn duif

dan is dit reeds genoeg

selfs al laat die duif net ʼn vlug

op die wind

op die wind na die see

dan is dit reeds genoeg

want ons liefde gaan sterf

 

wanneer laas het ons saam

deur die boomtoppe geloop

deur die bome op die wind

op die wind na die see

na die see van ons sterwende liefde?

 

duif, onsigbare engel

jy wat vlieg met die gees van ons huis

van ons huis van liefde

word klein en trots

ʼn seilskip in die hawe

en vaar oor die groen

met die wind in jou kamers

met die wind van die see

en die hart van ons liefde

 

weg na ʼn warmer ʼn ryper suide

waar ʼn berg sy huis bou

waar lemoenbloeisels straal in die wind

en trou met die geur van die see

 

waar dan kan ons liefde begrawe lê

as gehuisves in die berg

onder singende bome

engele se neste

volmaak van wind

van ʼn wind met duiwe en see?

 

en dáár kan ons liefde ter aarde bestel word

in ʼn klooster van duiwe

en skepe van wind

in ʼn huis van huise

met die vuur van ontbinding

gebind in die soet van boorde lemoen

en die sluiersagte ruik van die see

in die wind se veerwit seile

 

hier in die land van berge somer

hier het ons liefde die gees gegee

dood aan uitputting

van ʼn té lange reis

en net die wind

net die wind van die see

weet en bewaar

haar dolende weë

 

 *

 

4.1   (die wese van dood is afguns)

 

Ek sal dit wat ek in die ooste geleer het goed toepas om

gouer by jou te kom. Wat het ek in die ooste geleer? Vir

drie jaar opgesluit in ʼn kamer sonder lig het ek geleer

om soos die wind te loop. My oë is wandelstokke op voel

na sterre, want sterre is net klippe. Ek sal in opstand

kom en huis toe gaan. Jy sal my van ver sien aankom en

water sal oor jou wange stroom sodat ek die stof van my

lyf sal kan was. En as ons die gemeste kalf geëet het sal

jy op my bors kom lê en vra wat het jy saamgebring?

Die dood sal ek sê. Jy het ver geloop om die dood te vind?

Ja maar nou weet ek dis myne. Tog, toe jy weggegaan het

het die dood agtergebly; noudat jy terug is is dit weer

hier en ek voel hom rustig in my lyf soos ʼn skadu in

die nag. Dan sal ek opspring en al die borde breek en die

wyn uitgooi en skree: Dood! jy het my verloën! Dood! jou

hoer!

 

*

 

7.8

 

Onse milde God van alles wat soet en mooi is,

Laat U naam altyd in ons geberg bly en daarom heilig,

Laat die republiek tog nou reeds kom,

Laat ander hul wil verskiet –

Gee skiet! Gee skiet!

Sodat ons ook ʼn sê mag hê,

ʼn Sê soos ʼn see

Wat om die kuste van ons hemelse Stilberge lê

 

Gee dat ons vandag ons daaglikse brood mag verdien

En die botter, die konfyt, die wyn, die stilte,

Die stilte van wyn,

En lei ons in versoeking van velerlei aard

Sodat die liefde van lyf na lyf kan spring

Soos die vlammetjies van is – is van berg na berg

Braambosse van vuur tot aan die witste maan bring

 

Maar laat ons ons verlos van die bose

Dat ons af kan reken met die skuld van eeue

Se opgebergde uitbuiting, se geroof, se verneuke,

En die laaste rykman vrek, aan sy geld vergif

 

Want aan ons behoort die menseryk, die krag

en die heerlikheid,

Van nou af tot in alle ewigheid net so ewig

Soos die skadu’s en grensposte van die mens

As hy goddelik die aarde uit die hemel skeur

 

Aa mens! Aa mens! Aa mens!

 

 *

 

 8.2     

 

soos ek sê

die enigste pad waarop ek myself mag ontmoet

loop nou

deur jou

 

soos ek sê

die enigste pad waarlangs ek van myself mag ontsnap

loop nou

deur jou

 

 

soos ek sê

jy is nou

my enigste deur

en in jou wil ek kom en gaan

 

 

Bron: Breytenbach, B. Lotus 1970. Van Buren-uitgewers (Edms) Bpk.

 

 

Breyten Breytenbach. Vertaling in Engels

Friday, January 15th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (82)

 

Breyten Breytenbach. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Bester Meyer.

 

 6.14     the chameleoflage

 

writing –

the tongue skinned bare

but for you the heart

will (be) whisper-(s)ing again

on how to camouflage silence

in escaping death’s

darkwhistling-tongue

 

you would not know it

and I swear:

 

to rhyme is to

describe the rhyme

so that you may turn her over

and she be fed tongue-bait from your hand

in exchange for the caress of dreams

 

with the intention

(I swear that you don’t know)

as busying act of performance

to generate permittance

of her maidenhood

to be written down delivered

with both of us defamed

 

to consort with you

again and again

through your body and mine

 

and what more do you want to know?

 

how will writing ever teach me

to equip the heart

against my devouring

and feather-shedding

love for you?

 

6.14.1

 

you are so enchanting my beloved

that I would be incanting you ‘till loving-o’s

pleastay-with-me

would be converted

in prayer

to bend surrenderingly

to the body’s understanding

of love’s transgressions

handed in

received

 

***

 

6.14 die verkleursoetjies

Breyten Breytenbach

 

 

skrywe skil die tong kaal

maar vir jou fluistersing die hart weer

hoe om die stilte te kamoefleer

in die ontkoming aan dood

se donkerfluittaal

 

jy sal dit nie weet nie

en ek sweer:

 

om te dig is om

die gedig te beskryf

sodat jy haar om mag draai

om tong-aas uit jou hand te eet

in ruil vir die aai van drome

 

met die bedoeling

(ek sweer jy weet nie)

om vandaardoende

die vergunning te genereer

vir haar maagdelikheid

om neergepen bevry

ons albei te onteer

 

deur weer en weer

van lyf tot lyf

met jou te verkeer

 

wat méér wil jy weet?

 

hoe gaan die skrywe my ooit kan leer

om die hart te verhoed

dat my liefde vir jou

my verteer

en verveer?

 

 

16.14.1

 

so bekoorlik is jy my beminde

dat ek jou behoorlik tot die liefdes-o

se blyseblief

sou wou bekeer

in gebed

om te buk in oorgawe

aan die lyf se begrip

van liefhê se vergrype

in gegeë

ontvang

 

 

Bronverwysing:

Breytenbach, B. 2019. op weg na kû. Kaapstad: Human & Rousseau.

 

 

Breyten Breytenbach. Vertaling in Engels

Tuesday, November 17th, 2020

 

Versindaba prys vir vertaalde gedigte (5)

 

Breyten Breytenbach. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Bester Meyer.

 

4.5 it is called grieving for the present

“Longing for ancient times and grieving for the present,

my heart is exhausted”

-Ryokan, “Reading the ‘Record of Eihei Dõgen’”

 

now you know what it is

to move onto death:

that everything and everyone and this and that

those here whom you have loved

without being aware of it

had to die

whilst you were still living

 

and now returning in music

the slightest leaf’s movement

between the look and the see

the rim of a slip-smile

over the craziness of life

 

now you know how it is

to move through this life:

that everything and everyone and this and that

that that there—the one whom you love

is not aware of it, but is aware

that they would live

whilst you are still dying

 

***

 

4.5 it is called grieving for the present

“Longing for ancient times and grieving for the present,

my heart is exhausted”

-Ryokan, “Reading the ‘Record of Eihei Dõgen’”

 

nou weet jy wat dit is

om dood te gaan:

dat alles en almal en dit en dié

hier vir wie jy lief was

sonder om daarvan bewus te wees

moes sterwe terwyl jy nog leef

 

en nou terugkom in musiek

die effense blaarbeweging

tussen kyk en sien

die randjie van ʼn gliplag

oor die malligheid van lewe

 

nou weet jy hoe dit is

om te lewe:

dat alles en almal en dit en dié

daardie daar vir wie jy lief is

nie daarvan weet nie maar wéét

hulle sal lewe terwyl jy nog sterf

 

Bronverwysing:

Breytenbach, B. 2019. op weg na kû. Human & Rousseau.