Posts Tagged ‘Elisabeth Eybers’

Nini Bennett. Olga Kirsch se Engelse poësie: ’n ballingskap van swye

Thursday, January 27th, 2022

 

“We are all los inmigrantes, the Soul is the first Immigrant: The Soul cannot be held back by any imaginary boundary drawn against it; not by mountain ranges, not by rivers, nor by human scorn. – Clarissa Pinkola Estés, The Dangerous Old Woman: Myths and Stories of the Wise Woman Archetype, Volume 1 (2010) (mp3s/CDs)

Olga Kirsch het onder meer bekendheid verwerf as die tweede Afrikaanse vrouedigter om ná Elisabeth Eybers te publiseer. Sy het op die ouderdom van 20 (1944) gedebuteer met Die soeklig; haar poësie lewer ’n belangrike bydrae om die Joodse belewenis in Afrikaans te verwoord. Kirsch se oeuvre bestaan uit sewe Afrikaanse digbundels, met slegs enkele verwysings na haar Engelse poësie.

In 2018 verskyn Egonne Roth se biografie, Olga Kirsch: ’n Lewe in gedigte (Naledi) en as addendum tot dié werk word ’n bloemlesing van Kirsch se Engelse poësie uitgegee. Olga Kirsch: Her English poetry is saamgestel deur Roth, vergesel van ’n inleiding deur Antjie Krog (2020, Naledi). Kirsch se oeuvre, wat oor 50 jaar en drie tale strek word op verrassende wyse aangevul deur hierdie nagelate Engelse verse. In die samesteller se notas agter in die bundel vermeld Roth: “This largely, unknown oeuvre of English poems was the stuff that dreams are made of for a biographer. I used as many as I could in the biography but that was not nearly enough. It has been a privilege to be a part of the publication of these poems that need to be in the public domain.”

Dit was egter ’n uitdagende – en sensitiewe – proses om persoonlike dokumente van Kirsch se familie te bekom. Na die digter se afsterwe in 1997 is haar verse in bokse verpak en geberg by haar oudste dogter, Michal, se woonplek in Londen. Dit was eers met die hulp van Kirsch se jonger dogter, Ada Zohar dat daar ná maande besluit is op ’n datum om die inhoud van die bokse uit te pak. En dit was inderdaad ’n vonds. Daar was byvoorbeeld verse wat Kirsch in 1984 tydens Zohar se egskeiding geskryf het – gedigte waarvan niemand kennis gedra het nie. Ada Zohar het voorts 79 gedigte wat Kirsch na die afsterwe van haar man, Joseph Gillis, geskryf het, uit die bokse gehaal, asook 60 gedigte wat oor alledaagse verskynsels handel. Dit is veral die rougedigte na haar geliefde eggenoot se dood wat Krog uitsonder vir hul elegiese skoonheid. Maar daar het nóg ’n verrassing gewag: die lang epiese gedig, “Nevertheless” wat in ’n verkorte weergawe in Jewish Frontier (1966) verskyn het, se volledige kopie was weggepak in die boks. Egonne Roth was die eerste persoon buite die Kirsch-familie om dié volledige gedig onder oë te kry. Bygesê; Olga Kirsch se gesin het nooit haar geesdrif vir haar poësie gedeel nie, waarskynlik omdat sy allereers as Afrikaanse digter beskou is en omdat haar huisgenote se huistale Engels en Hebreeus was.

Kirsch het van kleins af die gevoel van buitestaanderskap ervaar – en as latere immigrant met ’n komplekse, selfs versplinterde identiteit geworstel. As voorbeeld haal ek ’n fragment uit deel V in “Nevertheless” aan:

 

V

Strange to be an immigrant.

To wander through the centre of the town

Watching the people pass, not a face known

Everyone going somewhere, you alone

A nobody going nowhere.

Strange to be an immigrant

To wander through the suburbs of the town

Ringing at doors, asking for odd chores,

Pitied, invited in and given a drink

Making it last to let your eyes take in

The table with its starched and glossy cloth,

The ancestors enlarged in oval frames:

Grandmother neckless, hefty, grandfather mild

And bearded to the eyes; the heavy chairs

The sideboard tiered and windowed, all that attests

To settleness.

 

For they promise you things will improve but home is a hut

And work is a few days a month breaking stones for the roads

And you cannot go back or elsewhere and you dare not look

   forward:

Grim to be an immigrant.   (26 – 7)

 

Olga Kirsch se pa was ’n Jiddisj-spreker wat uit Litaue na Suid-Afrika geïmigreer het. Haar moeder, Eva was ’n Engelssprekende Suid-Afrikaanse Jodin. Kirsch het op Koppies in die Oranje-Vrystaat grootgeword. Alhoewel Engels haar huistaal was, het Afrikaans haar denke, leefwêreld en jong vriendekring as jong kind oorheers. Aan die sinagogeskool op Koppies leer sy ook om Hebreeus te lees en skryf, maar ontvang haar hoërskoolopleiding in Engels aan die Eunice Girls High School in Bloemfontein. Die gesin verhuis later na Johannesburg waar Kirsch haar B.A.-Honneurs-graad in Afrikaans-Nederlands onder leiding van C.M. van den Heever behaal. Die jong digter was deurentyd bewus van die anti-Semitiese venyn teenoor haar Joodse gesin, ’n antagonisme aangevuur deur die opkoms van die Nazi-gesinde Ossewabrandwag in die dertiger- en veertigerjare. In 1948 het die Nasionale party na die Joodse stem gevry, maar die Joodse immigrante het die onderdrukkende beleid van apartheid verwerp – dit het herinner aan die Duitse Nuremberg-wette van 1935. Die vervulling van die Sionistiese droom in Israel (1948) beweeg in tandem met die implementering van die Nasionale Party se apartheidsideologie in Suid-Afrika, en teen dié agtergrond vestig Kirsch haar identiteit as Joodsgebore Afrikaanse digter. Sy het in 1948 op aliyah gegaan, oftewel na Israel verhuis. Kirsch het haar toekomstige man, Joseph Gillis, ’n professor in Wiskunde aan die Weizman Instituut in Rehovot ontmoet: ’n lang pad van daardie Afrikaanssprekende dogtertjie wat haar verlustig het in die natuurskoon van Koppies in die Vrystaat. Kirsch het ’n M.A.-graad in Engels aan die Universiteit van Jerusalem verwerf en was sedert 1959 werksaam, eers as Engelse onderwyseres en later as universiteitsdosent by die Weizman Instituut.

Daar het 24 jaar verloop sedert die digter se volgende vyf Afrikaanse bundels relatief kort op mekaar gevolg het. Die Afrikaanse poësiegemeenskap het waarskynlik aanvaar dat sy nie meer skryf nie. Gedurende dié periode het Kirsch basies verleer om Afrikaans te praat: haar huistale was nou Engels en Hebreeus, maar ten spyte van ’n toenemende vervreemding teenoor die Afrikaans van haar jeug en van haar eerste twee digbundels, was dit ’n wonder in die kleine toe Negentien gedigte in 1972 verskyn. Inderwaarheid het die digter ’n fyn balanseertruuk uitgevoer om in drie tale te dig – sy het later opgehou om in Hebreeus te skryf nadat kritici van mening was dat haar verse soos vertalings lees. Volgens Antjie Krog het Kirsch waarskynlik méér Engelse as Afrikaanse gedigte geskryf, poësie wat uiteindelik in bokse sou beland. Dit het vir Kirsch al moeiliker geword om in Afrikaans te dig aangesien sy min kontak en omgang met die taal gehad het. Kritici het haar styl en woordeskat as argaïes beskryf en na ’n louwarm – selfs ongunstige – ontvangs van Ruie Tuin (1983) het sy aan vriende erken dat sy opgehou dig het in Afrikaans. “My home language and my intimate language is English, but I don’t want to write in it. I am stranded at a busstop. To tell the honest truth, I don’t want to write any more”.

In die laat jare tagtig dig Kirsch weer met mening in Engels en gee ’n selfpublikasie, The book of Sitrya in 1992 uit. Hierdie bundel bevat gedigte oor haar kleindogter, Sitrya wat met ’n ongeneeslike siekte gebore is en op tienjarige ouderdom oorlede is. Kirsch het betrokke geraak by Joodse literêre verenigings soos die Israel Association of Writers in English. Om haar lesersmark vir haar Engelse poësie te vergroot, stuur sy in 1996 haar gedigte vir publikasie na forums in die VSA en Engeland. Sy was gekonfyt in die skryf van Engelse poësie en was in 1948 reeds medevertaler van Elisabeth Eybers se verse in The quiet adventure. Kirsch se oorspronklike Engelse gedigte oor die Eerste Israeliese Onafhanklikheidsoorlog het dan in 1966 hul weg tot publikasie gevind in die New Yorkse Sionistiese tydskrif, Jewish Frontier.

Olga Kirsch: her English poetry bundel die digter se nagelate verse wat geskryf is tussen 1965 en 1996. Egonne Roth belig op die agterflap die temas, byvoorbeeld die digter se liefde vir Israel asook haar sensitiewe beelding van die natuur en die bewoording van gevoelens van pyn, eensaamheid en verlies. Soos in die geval van Kirsch se Afrikaanse werk dig sy oor die belewenis van immigrasie, ballingskap, ontheemding en die mens se soeke na identiteit. Die bundel onder bespreking bevat ook mededelings vir en oor haar dogter Ada en haar man Joe. Om ’n immigrant en digter, werksaam in drie tale te wees het haar deurlopend meer vervreem van haar vaderland, Suid-Afrika met sy apartheidsideologie van menseregteskendings. As ’n vrou van Joodse herkoms het sy haar nooit werklik tuis gevoel in die heimat van haar geboorte nie en Krog verwys in die voorwoord dan ook na Kirsch se gefragmenteerde identiteit. Die versameling Engelse gedigte bevat hoogs persoonlike poësie oor die lotgevalle van die geliefdes die naaste aan haar. Volgens die samesteller lê die skoonheid van die verse juis in die pretensielose eenvoud en in die afwesigheid van enige megalomanie. As voorbeeld: in die afdeling, “Poems to Life” lees ’n mens hierdie treffende vers raak:

 

Catullus

Poems in a dead language –

butterflies pinned to the page.

Till the mouth’s moist cavern

resuscitates the syllables,

the springboard of the uttering tongue

flings them

into iridescent flight.    (124)

 

Antjie Krog beweer dat Kirsch se Engelse poësie nooit gekanoniseer is binne die Suid-Afrikaanse kanon nie; haar werk is ook nooit vergelyk met dié van Suid-Afrikaanse skrywers van Joodse herkoms soos Nadine Gordimer of Dan Jacobson nie. Danksy Kirsch se biograaf, wat kuratorskap geneem het van hierdie belangrike projek is ’n versameling nagelate verse dertien jaar na die digter se afsterwe noukeurig byeen gebring en uitgegee.  Kirsch se ballingskap was in vele opsigte een van swye ten opsigte van haar Afrikaanse poësie – ’n swye wat ironies gesproke verrykend ingewerk het op haar Engelse poësie. Die poësiegemeenskap is inderdaad die uitgewer, Naledi, heelwat dank verskuldig vir ’n seminale publikasie soos dié.

 

Verwysings

Roth, Egonne. Olga Kirsch: ’n Lewe in gedigte. Naledi. Kaapstad. 2018.

Kirsch, Olga. Olga Kirsch: Her English poetry. Naledi. Kaapstad. 2020.

Nini Bennet. Met apologie

Friday, June 18th, 2021

 

 

Met apologie

Verlede jaar 1 Mei het Nkosazana Dlamini-Zuma aangekondig ons mog tussen 6 en 9 soggens oefen. Na ’n paar weke van strawwe inperking was dit welkome nuus en die strate het gewemel van drawwers en stappers, selfs dié wat nooit voorheen gestap het nie. Die vanselfsprekende was nie meer so vanselfsprekend nie – vryheid van beweging is opnuut met waardering begroet. ’n Eenvoudige, alledaagse aktiwiteit soos om met ’n hond te gaan stap, het inderdaad nuwe betekenis gekry.

 

Die een wat ek die meeste vrees

Soos ek en Eddy, my Newfoundland elke dag stap, leer ek gaandeweg die sweethearts en die gewoontemisdadigers ken. Die sweethearts is die honde wat huil en bewe as hulle ons sien aankom. (En ons kom in vrede.) Die vrou van eenheid 1002 met die Pekinees met die snotneusie en vreesbevange ogies. Of die Toy Pom, die ontploffing wol met die cartoon-gesiggie; of die Basset by nommer 8 wat in slow motion sy eienaar se tuin verwoes. Die houtkampies rondom die blombeddings is flenters. Die hond skoffel al die plante uit en sy láng ore trek vore in die grond.

Die gewoontemisdadigers is ’n ander saak. Heel bo aan die lys is die estate se katte: uitgevrete diere wat op die mure sit en dommel en nie ’n snor verroer as hulle ’n muis of voël gewaar nie. Nee, die katte verteenwoordig suburbia en leef van Whiskas, tuna en white privilege. Kyk, ek weet ’n kat is ’n arrogante wese, maar sowat van territoriaal en uittartend het ek nog nie teëgekom nie. Die katte weet die honde is aan leirieme en daarom skadeloos. Ek praat nou van daardie grys kat met die wit sokkies – as hy ons sien, pof hy homself boggelrug en versper die paadjie. Hy wag. En ek halt, oorbluf; weet die kat gaan sy wil teen myne toets. Eddy, die Grootseun (wat 57 kg weeg) begin soos ’n wolf te ween. Ek voel innig jammer vir hom, want hy verstaan nie aggressie nie, net liefde en compassion. Hy het dan vandag spesiaal sy geel bandana met die vredesteken aan… En dáár staan ons: die kat se pupille is skaars twee strepies in die winterson, doodkalm.

Ek swaai my arms en skop bolle wind, maar die kat sluip ’n aks nader en ek vermoed ’n kaphou met venynige naels is net ’n oogwink weg.

“Voertsek,” sê ek.

Geen reaksie.

Ek dink aan nog f-woorde om hom te verwilder – daardie frikatiewes wat so lekker oor die onderlip glip en binne sekondes staan ek en die kat vir mekaar en sis.

Uiteindelik spat hy weg, die bosse in, oënskynlik verveeld met die speletjie.

Ons stap aan, diep gekrenk, en ek dink aan ’n plan.

Die volgende oggend 9:00 wag ek voor Fruit & Veg se deur en koop ’n groot boks komkommers. ’n Kat is doodbang vir ’n komkommer: dit herinner aan ’n slang.

Ek ryg die komkommers in ’n groot sling bag, tot die tande toe bewapen met die teenoffensief.

Die eerste boosdoener wat vlug, is ’n swart kat – hy sweef pffff soos batman oor die muur. Voila! Én die gemmerkat. Én die Burmaan met die nors gesig. Én die kamoe-kat met die vlekke soos ’n jagluiperd.

Al die katte neem die wyk en ek stap die hele landgoed vol soos die Queen of Wands. Natuurlik maak ek seker dat niemand my sien nie (en hier moet ek byvoeg dat ek ontdek dat ek latente talente as kulkunstenaar het).

Dieselfde aand lees ek op die landgoed se Facebook-blad dat die inwoners nuuskierig – en hoogs bekommerd – begin gis oor al die komkommers wat so in die stegies lê. Common sense is not a common ability. Niemand kan die raaisel oplos nie. ’n Trustee fluister dat dit dalk dui op die toename van okkultiese aktiwiteit op die landgoed … en ek smile skelm, want daar’s nog báie komkommers in my boks. Tipies. Wanneer mense iets nie verstaan nie, verdoem hulle dit gewoonlik. Maar niemand merk dat daar na dese geen kat meer buite is nie; dat almal binnenshuis verkeer …

En die ánder gewoontemisdadigers? Dit is deur die bank kleinerige honde. Eintlik funksioneer die landgoed soos ’n mikrokosmos van die samelewing: die klein hondjies is die opstokers wat die commotion veroorsaak. Groot honde weet hulle is die alfas, net soos die top dogs in die samelewing oorgaan tot aksie omdat die keffende gepeupel die sein deurgee om so te doen. Daar is daai jong ou wat met sy bulldog gaan draf – die bulldog het ’n stel ondertande soos Gwede Mantashe. Ek skrik my boeglam toe die swetende drawwer en hond skielik om die hoek verskyn, die skerp gehyg van asem en ek en Eddy verdwyn in ’n opgedroogde stormwatersloot. Ek weet instinktief dat daai hond my wil byt. Nóg ’n gewoontemisdadiger is die Scottish terrier met sy bell bottoms en boerebaard wat ’n hond uit ’n bos blaf as hy ons sien. Sy eienaar is bejaard en ek sidder, want ek vermoed die oom is nie sterk genoeg om sy kwaai woelwater te beheer nie. ’n Terrier, enige terrier, is ’n gebore booswig. Hulle is per slot van sake geteel om klein diere te jag en ek begin te wonder oor die verwantskap tussen die woorde “terrier” en “terror”. Sien, as jy met ’n groot hond gaan stap, gluur jou medestappers jou beskuldigend aan; draai uit, gee voorrang aan die klein brakkies. Groot honde word outomaties gebrandmerk as gevaarlik, en wat ’n mite is dit nie! Size matters. Dis ’n wet van die natuur – en, lyk dit my, van suburbia. (Op hierdie noot: ek lys die Britse breeder met haar Great Dane, so vaartbelyn en lig op sy pote, ook as ’n sweetheart. En daardie Schnauzer met ’n profiel soos ’n drilsersant, is definitief ’n gewoontemisdadiger.)

Om konflik te vermy, loop ek en Eddy dus groot dele deur die bosse en die dor wetlands waar hy stilstaan, been lig, en die plante verryk met stikstof. Stinkblaar groei welig en bars in malpitte oop. By tye kies ons koers na die parkie. Jy sien nooit ’n ongelukkige hond in die park nie; hulle hardloop rond, uitgelate met wapperende pienk tonge en sterte soos uitroeptekens. Honde wat vry rondloop, is nie veglustig nie.

Ek ontdek toe mos eendag hierdie lekker honde-treat. Bare Bites. 100% all natural dehydrated beef liver. Lewerbiltong, met ander woorde. Ek druk ’n paar stukkies in my leerbaadjie se sak om Eddy te beloon vir sy dissipline en goeie gedrag … maar o, die reuk! Die beeslewer stink soos iets uit die hel, maar ou Grootseun kwyl.

Dit was ’n taktiese fout.

Hy konsentreer nie op sy lesse nie – sy oë bly koeëlrond gefikseer op my baadjiesak. Dus stap ons net, ek en die reusedier wat kort-kort teen my bobeen stamp. Sy snoet traan van lus.

En die hemelse geur het die ander honde ook bereik.

’n Pitbull volg ons spoor en my rug trek hol van vrees, maar dis ’n vriendelike hond. Ek kyk. En ek kyk weer. Ja, wragtig! Die hond lyk op ’n druppel soos Devon Hofmeyr! Of is dit nou andersom …

Nóg ’n hond begin saam te draf, so ‘n vuilbaard met dik modderpote en ’n spul onbekende bloedlyne. Sy meeloper, of pel is ’n Jack Russel met sy kenmerkend gespierde lyfie. Twee gangsters, ja. Opportunisties, maar nie gevaarlik nie.

Uit die bloute verskyn ’n Franse poedel met haar lang bene en sexy stappie.

En uit al vier windrigtings peul daar nog honde. ’n Collie. ’n Boxer. ’n Foksie. ’n Worshond. Die meeste pavement specials het Foksterrier-bloed, onthou ek skielik.

Soos ’n herder uittrek met sy skape loop ek met al die honde agter my aan – en dink by myselwers dís hoe dit voel om ’n glimpie van die hemel te kry. Die beeslewer is nog geurig en geheim in my binnesak.

“Haai,” groet ’n vrou my in die verbygaan. En: “Jy het darem ’n slag met honde!”

“Ag, dankie, man, ja … jy is heeltemal reg,” glimlag ek erkentlik en kyk na die skare laggende hondegesigte om my.

Af en toe hap hulle geniepsig na mekaar, maar dis in geheel ’n vreedsame prosessie. Een broederskap, één doelwit.

Die volgende oomblik hoor ek ’n gil. Daar is net een hond wat presies soos ’n mens kan gil.

’n Yorkshire terrier, reun, storm nader – en jy sien net graspolle trek. Hy is verskriklik klein. Hy rev agtertoe en weer vorentoe en bars dan uit in bewerasies en bravade. Ek kyk verbyster na die dingetjie met die opgetrekte bolip en tandjies wat nie meer skade as ’n stapler kan doen nie. Dan vang my oog die letters op sy truitjie: EVERYDAY FIGHT.

Dis ’n Yorkie, die mees onverskrokke van almal en wat, soos altyd, sy size heeltemal oorskat. Hy wil nie saamloop nie; nee; hy wil die ander uitdaag.

Ek moet vinnig speel. Met my regterhand gryp ek Eddy se halsband vas en met my linkerhand slinger ek die bare bites uit my sak en gee vet – doof vir die kakofonie van ’n geblaf en geknor en klappende tande wat wegraak in die wind.

Voor ek vergeet. ’n Yorkshire terrier is die hond wat ek die heel meeste vrees.

*

Om met ’n hond te gaan stap, bevat ’n speelse element: dis pret, en by tye skreeusnaaks. Dit is geen wonder dat Opperman juis die weduwee Viljee se wandeling met haar kolliehonde gekies het om deur middel van parodie die stylhebbelikhede in ánders digters se werk uit te wys nie. Heel tong-in-die-kies, natuurlik.

 

Met apologie

TEKS:

Op ’n Sondagmiddag loop die weduwee Viljee

in swart geklee

met twee kolliehonde langs die see.

 

C.M. VAN DEN HEEVER:

O skemervloeiing van die najaarsee!

Jou Sondagende branders plooi en val

en langs twee meeue dwaal ek geweduwee

maar ewig ruis om my die Al.

 

I.D. DU PLESSIS:

My twee windhonde draf

soos fezze langs die see;

ek vra Ali en Allah af

waar is meneer Viljee?

 

W.E.G. LOUW:

Droef kyk my oë

deur die trane heen,

soos amandelbloeisels

deur die eerste reën;

ek rou oor die duine,

my bleek hande waai,

en ’n hond byt sy stert, soos hy draai, soos hy draai …

 

N.P. VAN WYK LOUW I:

O God! làngs U skríklike water

stap die weduwee Viljee

met dié weet: die waan en die waansin word later

twee honde wat dráf waar sy trèe.

 

N.P. VAN WYK LOUW II:

Op ’n Sabbatmiddag

(die dag is goed)

lê la veuve de Villiers

die heilige snol

bo die boulevard

(a) aars-e-lende om te kies

effens be-swaard

tussen twee kol-lies(te)

 

UYS KRIGE:

O wee,

o wee,

in swart geklee

op ’n Sondagmiddag

loop die we-

duwee

Viljee

met twee,

net twee

kolliehonde langs die see,

die see,

die see …

 

ELISABETH EYBERS:

Portret van ’n weduwee

Sy staar na die blou are op haar hand

terwyl sy in die Sondagmiddag wat

neerskyn op die rustelose strand,

geduldig sit of loop en peins: Nou dat

die vreemde bloeisel van herinnering

– skaars liefde, skaars geluk – nog vir haar bly

sal sy uit hierdie aardse wisseling

en haar verlies tog weer die sterkte kry.

.

So het sy klaarheid in haar gees gevind

en so geweet die middag langs die see

sy sal aan die twee kinders wat haar bind

haar hele lewe wy as weduwee;

en word sy later weer deur een gevra

wat sal sy vir hom antwoord: Nee of Ja?

 

ERNST VAN HEERDEN:

In lanferwimpels tree,

haar wandelstok ’n swaard,

die weduwee Viljee

in grandiose vaart

verby die sinderende kaai.

Waarheen die bruingepeesde spiere,

die slink en wulpse draai

van haar kaniene diere?

 

S.J. PRETORIUS:

O Here! Ek word so opgewonne

as ek die arme honne

so kaalpoot sien draf,

maar wat kan ek, we-

duwee Viljee,

doen met my pullover en staf?

 

Verwysing:

  1. Hugo: “Met apologie” uit Speelse verse, 1988. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers.

 

Nini Bennett. Van afstand en verbintenis

Thursday, June 7th, 2018

 

Ons almal herken die prototipe: hy is ’n Suid-Afrikaanse man, waarkynlik nie meer te jonk nie; en hy lig sy vergrootglas en gesels geesdriftig oor sy eerstedagkoeverte, vastereekse en herdenkingseëls. Hy beduie hoe kosbaar die Kaapse Driehoek of die Penny Black is, en sy gedagtes dwaal na Eeufeesvieringe. Hy kan jou pa, oupa, broer of oom wees: ’n filatelis, of versamelaar van seëls. Dit is ’n stokperdjie wat stadigaan besig is om uit te sterf.

*

Ek lees nou die dag ’n artikel op Literary Hub oor internasionale skrywers en digters wat vereer word op posseëls. In 2011 het die Amerikaanse Posdiens die reël dat ’n skrywer slegs ná sy afsterwe verewig mag word op ’n posseël, gewysig. Hierdie eer val nou lewende digters en skrywers ook te beurt. Die 2016-Nobelpryswenner vir Letterkunde, Bob Dylan, loop al vir dekades onder die posstempel deur, eers as sanger, nou as literêre figuur. Daar sirkuleer meer as 50 seëls met dié legende se gesig op.

Hierdie seël is deur die Sweedse Akademie in 1993 uitgereik, dieselfde jaar wat Toni Morrison die Nobelprys vir Letterkunde verower het.

Wole Soyinka, een van Nigerië se grootste skrywers, is in 2006 vereer. Die Nigeriese Posdiens het ’n nuwe huldigingsreeks bekendgestel as deel van ’n projek om die publiek bewus te maak van hul landsburgers se buitengewone bydraes in die wetenskappe en kunste.

Dan wonder ’n mens onwillekeurig: hoeveel Suid-Afrikaanse skrywers se gesigte pryk op posseëls? Ek kon enkele voorbeelde op die internet opspoor.

Langenhoven

Totius

Nadine Gordimer

…En die gewaarwording dat skrywers ter plaatse veel minder as hulle eweknieë in die buiteland vereer word.

Die literêre studieveld wat hom bemoei met die brief as subgenre word “epistolografie” genoem. Die skryf van briewe is helaas so oud soos die letterkunde self; en die skryf van briewe as literêre medium dateer so ver terug as die Hellenistiese periode in Griekeland. Onder die Romeinse briefskrywers was Cicero waarskynlik die belangrikste eksponent.

In ’n artikel verwys Meghan Forbes na die materialiteit van ’n handgekrewe brief, of na alles wat die kommunikasieproses omring: die tipe skryfpapier en koevert, die sender se handskrif, die noukeurige toevou van die brief binne-in die koevert, die natlek van die seël…In ons moderne tyd waarin elektroniese kommunikasie hoogty vier, raak die brief, die outentieke dokument, weer belangrik. Dit is eklekties. ’n Handgeskrewe brief maak aanspraak op ’n enkelvoudige hier en nou en dit is gestempel deur die geskiedenis self. E-poskommunikasie bestaan in meervoudige rekords: in konsepkopieë of in die inmandjie, of in lêers wat reeds versend is – en die gehoor is nie duidelik gedefinieer nie, byvoorbeeld ’n deurslagkopie van ’n brief kan ook aan ander mense gestuur word (die Cc-funksie), om van die blinde kopie (of Bcc) nie te praat nie – die gesiglose gehoor. Voorts kan ’n e-pos afgelaai, uitgedruk of verder versprei word. E-posse kan geredigeer word en is uitgelewer aan meganiese reproduksie. Handgeskrewe briewe verklap onbetwisbaar die vlek van menswees, soos byvoorbeeld koffiekolle, vingermerke en die moeë skiflyne waar die brief herhaaldelik oop- en toegevou is. Forbes beskryf hoe sy dertig jaar ná ‘n ou skoolkys die Tipp-Ex in ’n ou liefdesbriefie afkrap. En wat sal sy sien? I ♥ U. Jesse Taylor. Die seun, Jesse, het homself kennelik bedink en weer die hartjie toegeverf. Sy moed het hom begewe. En drie dekades later sit die middeljarige blogger en wonder nostalgies: wat het van Jesse geword? Was Jesse regtig lief vir haar? Is Jesse lief vir haar? Dit is moeilik om gekonfronteer te word met jou jonger self. En die ironiese gewaarwording: die hartjie is seker die oudste emoji wat bestaan.

’n Handgeskrewe brief is ’n tydsdokument. ’n Egodokument. Uit die gapings, foute en verlore letters probeer ons ’n narratief saamstel van dit wat behoue gebly het. En binne hierdie narratiewe gapings – of dít wat foutiewelik onthou word – word daar ruimte geskep vir verbeelding. ’n Handgeskrewe brief maak van sekondêre lesers voyeurs: beide die briefskrywer en aangesprokene raak kwesbaar. ’n Posstempel, op sy beurt, is die tussenganger, ’n noodsaaklike hindernis in die kommunikasieproses. Dit dateer die vertraging tussen die versending en die ontvangs van die brief. In sy kortverhaal, The Empties kyk die skrywer Jess Row nostalgies terug:

She had never perfected the trick of moistening the envelope flap with the tip of her tongue so it would stick and lie perfectly flat. In those days, perfect meant as if untouched by hands. Her flaps were always overwet and lumpy; when she pressed them down, she made them worse. Still, she loved folding the paper twice over, into three equal parts; she loved writing addresses, but especially her name and address in the upper-left corner. J. Seiden. 29 Portnock Road. The dignity, the businesslike efficiency of these slim objects, asking nothing, never disclosing more than they needed to. An envelope with only a check inside flapped like a flag, but an envelope containing a two-page letter had a solid integrity on every plane. A writer only in the sense that she loved having written. She slid the envelopes under the metal lid of the mailbox on her parents’ porch and stared at them for a few moments. Proof of her existence in the world. Proof the world existed. You could count on it: someone was coming to take them away. Proof you would be sent, proof you would arrive.

Kan epistolografie elektronies wees? Skryfpapier is in ’n sekere sin ’n bewys van ons realiteit, of dit nou duur Smythson-produkte met ’n watermark is, of die CNA-skryfpapier met prentjies van die Grensoorlog wat skoolmeisies in die tagtigerjare so graag uitgeruil het. Die dialoog tussen posstempels, seëls en ander hanteermerke van possorteerders lewer ’n konkrete bewys dat die brief inderdaad plaasgevind het. Vandag se WhatsApps is die telegramme en poskaarte van gister. Maar virtuele pos is gewigloos, sonder die risiko’s, romantiek of gravitas van handgeskrewe briewe.

So bestel ek vir my Griffen and Sabine: An extraordinary correspondence, die 1991-topverkoper deur Nick Bantock. Dit is méér as ’n briefroman of mooi koffietafelboek: dit is ’n aangrypende werk. Die kunstenaar Griffen Moss woon in Londen en illustreer poskaarte vir ’n lewe. Op ’n dag ontvang hy ’n kriptiese poskaart van Sabine Strohem, ’n kunstenaar wat op haar beurt posseëls ontwerp en illustreer om ‘n inkomste te genereer. Sy woon op ’n fiktiewe eiland iewers suid van die Stille Oseaan, en die twee kunstenaars begin te korrespondeer. Spoedig vind Griffen uit dat Sabine alles van hom weet – selfs wat hy dink. Is dit telepatie? Bestaan sy ooit werklik? Of het hy haar opgetower uit sy eensaamheid? Is Sabine sy alter-ego, of is dit die sielsbeminde waarop hy sy lewe lank nog wag? Stadigaan ontvou die verhaal, ’n narratief wat viervoudig sin maak met kuns, mitologie, moderne filosofie en Jungiaanse sielkunde as onderbou. Hierdie boek is nie net ’n triomf vir die skrywer en kunstenaars betrokke by die projek nie; dit is ook ’n triomf vir die uitgewersbedryf. Die leserskontrak is ’n ouwêreldse een, en die leser volg die verhaal deur die getikte en handgeskrewe briewe versigtig uit die lugposkoeverte te trek, te lees, en weer terug te skuif in die koeverte. Elke koevert en seël is met die grootste sorg en in detail met die hand geïllustreer om epistolografie te laat herleef tot visuele kuns.

Dink mens aan briewe en Afrikaanse digters, dan kom Elisabeth Eybers se naam dadelik op.

*

Blare per pos

Twee herfsblare – gewebde paar

aan één pols vas, doodsbleek deuraar –

het vroeg hul tak tot siens gewenk,

die wind ontwyk met ’n kort swenk,

die suiderkruis gekies tot skyf,

daglank, naglank ’n boog beskryf.

Dor soos die blad waaraan hul kleef

reik hul te voorskyn uit die skreef.

Aan die motief wat ingegrif

bly – vae stempel op die skrif –

mag mens jou weer eens vergewis

van afstand, van verbintenis.

Elisabeth Eybers. Uit: Balans. 1962.

*

Ek gaan maak vir laas ’n draai by ’n internetveiling. “My seëlversameling is baie werd. Kyk hierdie skaars een…” My hart krimp ineen, want ’n bejaarde man plaas met trots ’n foto van sy boekie, Die Filatelieburo. Maar die bod wat toegestaan word, is nie hoog nie. Inteendeel; dit is terleurstellend laag. Die valuta van posseëls verhandel nie goed teen elektroniese briewe nie.

Verwysings

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Griffin_and_Sabine

http://users.telenet.be/gaston.d.haese/eybers.html

Bantock, N. 1991, 2016. Griffen & Sabine. San Francisco: Chronicle Books.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves T’Sjoen. Over Roland Jooris en Elisabeth Eybers

Friday, August 8th, 2014

Sturende dichters in de achteruitkijkspiegel. Over Roland Jooris en Elisabeth Eybers

Velerlei strategische en marktgerichte overwegingen, bekommernissen die de zichtbaarheid van een dichterschap betreffen en poëticale opvattingen – de inschattingslijst is om evidente redenen allesbehalve exhaustief ─ kunnen ten grondslag liggen aan de presentatie van een oeuvre-in-opbouw. Indien de schrijver een bloemlezing uit de eigen poëzieproductie samenstelt, kan de uitgave de waarde hebben van of in ieder geval worden gelezen als een poëticaal statement. Indien actuele poëzieopvattingen moet worden scherp gesteld, wordt vanzelfsprekend overwegend uit recent werk gekozen (type Jooris). Mogelijk tracht de dichter als een curator van de eigen publieke ruimte of als geschiedschrijver van het literaire optreden de ontwikkeling van het schrijverschap afdoende in kaart te brengen (type Gerlach of Knibbe). Er zijn ook auteurs die op thematische of stilistische gronden een eigen keuze presenteren (type Snoek) of die veeleer anachronistisch en zelfs retrospectief van het meest recente naar het oudere werk aan de slag gaan (type Nooteboom).

Verzamelbundels en beeldconstructies

In de Nederlandstalige poëzie hebben schrijvers met uiteenlopende poëtica’s zelfbloemlezingen of auteursedities met verzamelde gedichten samengesteld, zoals (et j’en passe malheureusement beaucoup) Benno Barnard, J. Bernlef, Huub Beurskens, Anneke Brassinga, Remco Campert, Hugo Claus, Herman de Coninck, Christine D’haen, Charles Ducal, Eva Gerlach, Luuk Gruwez, Stefan Hertmans, Peter Holvoet-Hanssen, Roland Jooris, Hester Knibbe, Frank Koenegracht, Rutger Kopland, Gerrit Komrij, Anton Korteweg, Gerrit Kouwenaar, Leonard Nolens, Cees Nooteboom, K. Schippers, Miriam Van hee en Eddy van Vliet. De selectiecriteria voor de keuze zijn zoals gezegd divers te noemen. In alle gevallen gaat het over geautoriseerde tekstuitgaven: de schrijver stelt zelf samen en herschrijft, zorgt voor een nieuwe compositie, voegt woorden, regels en strofen toe of laat weg. Bekend is dat Nolens in de drie verzamelbundels die hij samenstelde, Hart tegen hart (1991), Laat alle deuren op een kier (2004) en Manieren van leven (2012), telkens de eerste bundels Orpheushanden (1969) en De muzeale minnaar (1973) buiten beeld hield. Variantenstudie wijst uit dat vroeger werk in die verzamelingen opmerkelijk meer wijzigingen vertoont dan publicaties van recentere datum. In Hart tegen hart ondergingen alle titels tot De gedroomde figuur (1986) – Nolens’ doorbraak bij een breder publiek ─ emendaties, toevoegingen en herschrijvingen. Aandacht voor de vroege experimentele poëzie en Nolens’ betrokkenheid bij het tijdschrift Labris (1962-1973), zoals in Poëziekrant (2013/8), zal er volgens de dichter (in een e-mail aan ondergetekende) toe leiden dat binnen afzienbare tijd een verzameling met de (bewerkte) vroegste experimenten zal tot stand komen. Ook Gruwez, met de verzamelbundels Bandeloze gedichten (1996) en Garderobe (2010), heeft het debuut Stofzuigergedichten (1973) consequent buitengesloten. Ducal bracht in de verzamelde gedichten Alsof ik er haast ben (2012) minimale varianten aan maar deze tekstwijzigingen zijn niet zonder betekenis. Datzelfde geldt voor Gerlachs verzameling Het gedicht gebeurt nu (2010) en Hertmans’ Muziek voor de overtocht (2006).

Schrijvers kunnen naar eigen goeddunken en al dan niet op voorspraak van of in overleg met een uitgever, een redacteur, een criticus of een collega-dichter ouder tekstmateriaal onder handen nemen en op een variante wijze aanbieden aan het hedendaagse leespubliek. De verzamelde varianten – van gewijzigde titels, tekststructuur en bundelarchitectuur tot variante tekstregels, weglating of toevoeging van motto’s en opdrachten enzovoort – leveren boeiend tekstmateriaal voor poëtica-, stijl- en bijvoorbeeld ook compositieonderzoek.

Roland Jooris in retrospect

Roland Jooris

Roland Jooris (1936) heeft tot vandaag drie keer een keuze uit zijn literaire productie samengesteld: Gedichten 1958-78 (1978), de bloemlezing in de reeks Dichters van nu (nr. 9, 1997) en onlangs Sculpturen. Een keuze uit het werk (2014). In het inleidende essay van Carl de Strycker wordt verduidelijkt welke selectiegronden Jooris telkens weer in stelling brengt: “In Gedichten 1958-78 werd gekozen voor een actuele stand van zaken eerder dan voor een volledig beeld. Anders dan de titel doet vermoeden, bevat dit boek dus niet al de gedichten die Jooris tussen 1958 en 1978 schreef. Wel is het een doordachte keuze vanuit de opvattingen anno 1978” (2014: 6). De Strycker preciseert verder nog: “Geen verzameld werk dus en ook geen representatieve bloemlezing waarin wat algemeen beschouwd wordt als kenmerkend werk samengebracht wordt, maar wel een bundeling van die verzen die vanuit de huidige inzichten van de dichter overeind blijven” (2014: 6-7). Jooris heeft met behulp van een nieuwe zelfbloemlezing, met overwegend gedichten uit recente bundels en tien vooralsnog ongepubliceerde teksten, inderdaad een nieuw frame geconstrueerd. Door bepaalde accenten te leggen en latere gedichten naar het voorplan te schuiven kun je ook de vroege poëzie van deze schrijver vanuit dat perspectief anders gaan lezen. De Strycker toont overtuigend aan dat in de zogenaamde nieuw-realistische bundels Een konsumptief landschap (1969), Laarne (1971) en Het museum van de zomer (1974) “autonomie en abstractie” (2014: 8) al centraal stonden, dat ook toen het “ultieme doel [was] om de taal in haar loutere materialiteit te tonen, ontdaan van haar verwijzende functie” (p.12) en dat de dichter “de zoektocht van een dichter [verbeeldt] naar de onvermoede mogelijkheden van de taal” (2014: 15). De Strycker betoogt dat er, in tegenstelling tot de beeldvorming in de literatuurgeschiedschrijving, geen sprake kan zijn van een poëticaal breukmoment of een spectaculaire dichterlijke ontwikkeling maar dat veeleer moet worden gesproken over “een consequent dichterschap en een consistent oeuvre” (2014: 8).

Interessant aan deze casus is niet alleen dat de schrijver een autokritisch en sturend beeld construeert van het literaire werk en daarvoor stringente keuzes maakt zodat veel dichtwerk, ook de bekende of meest besproken en geciteerde gedichten in het oeuvre, buiten beeld blijft. Roland Jooris laat de lezer zien dat voor hem het gedicht een “talig construct” is, een grafisch ontwerp of een sculptuur, en de poëzie niets anders dan een verbeelde werkelijkheid creëert. De schrijver maakt zich op die manier helemaal los van het cliché van de nieuw-realistische dichter die louter wil registreren en de blik op de realiteit met behulp van het woord intensifieert. Sculpturen biedt de lezer van vandaag niets minder dan een leeswijzer aan, een gebruiksaanwijzing der poëzie, en stelt hem of haar in staat de hardnekkige clichébeelden te retoucheren en de gedichten, ook het werk van de jaren zestig en zeventig, nu anders te lezen.

Drukvergelijkend onderzoek dat ik de afgelopen jaren samen met studenten heb ondernomen, zoals in de context van een seminarie editiewetenschap, heeft bijgedragen tot onder meer een verfijnder poëticaonderzoek, inzicht in de ontwikkeling van een schrijversidioom, van de componeerpoëtica, stilistische en thematische verschuivingen.

Elisabeth Eybers en weerzin voor indiscretie

Elisabeth Eybers

Een soortgelijke studie kan worden opgezet voor Elisabeth Eybers (1915-2007) en zonder twijfel méér Zuid-Afrikaanse schrijvers. Dezer dagen herlees ik de Versamelde gedigte (1990, 1995 en 2004). Achter in de fraaie uitgave van 1995, verschenen naar aanleiding van haar tachtigste verjaardag, liet de schrijfster de volgende verantwoording opnemen:

Hierdie versamelbundel bevat die gedigte wat ek tussen my sewentiende en agt-en-sewentigste jaar geskrywe het, met die volgende uitsonderings: veertig van die ses-en-veertig verse uit my eerste bundel wat in 1936 verskyn het en uiteraard uit onervare jeugwerk bestaan, ’n stuk of tien gedigte uit die drie daaropvolgende bundels, asook één vers uit die werk wat ontstaan het nà my landverhuising in 1961. Die afgekeurde verse lyk my by nader insien op namaak, in die laasgenoemde geval wél eg maar indiskreet. (1995: 653)

Hoewel ook de Versamelde gedigte (G.A. van Oorschot, Amsterdam 1957) maar zes gedichten uit het debuut bevat, wordt de keuze pas voor het eerst geëxpliciteerd in een uitgeversnoot van Gedigte 1936-1958 (Tafelberg, Kaapstad 1978): “By die samestelling van Gedigte 1936-1958 is in oorleg met die digteres besluit om net ses gedigte uit Belydenis in die Skemering op te neem”. In de latere vermeerderde drukken in de fondsen van Human & Rousseau, Tafelberg Uitgewers en Querido is Eybers’ toelichting steeds opgenomen.

Deze auteursuitspraak doet me denken aan Herman de Coninck en diens verwerping van de leeseditie met alle gedichten van Hans Lodeizen. De Coninck sprak over de uitgekieperde prullenmand van de door hem bewonderde dichter Lodeizen. Opname van door de schrijver verworpen gedichten doet afbreuk aan het beeld dat De Coninck zich van zijn geadoreerde dichter heeft gevormd. Ook Eybers zou opname van de meeste gedichten in Belydenis in die skemering (1936), op zes teksten na, als “indiskreet” beschouwen. Of in een parafrase van de verantwoording die Nolens in elk van zijn verzamelbundels laat opnemen: toen had zij misschien naar later inzicht  wel al woorden maar nog geen taal. Het tekstvergelijkende onderzoek kan een aanvang nemen.

Bronnen

Elisabeth Eybers, Versamelde gedigte. Human & Rousseau/Tafelberg, Kaapstad 1995.

Roland Jooris, Sculpturen. Een keuze uit het werk. Carl de Strycker (inleiding), [Roland Jooris en] Bart van der Straeten (samenstelling). Poëziecentrum, Gent 2014.

Wicus Luwes. In beheer van die verkeer

Sunday, August 3rd, 2014

Die eerste beweging: Eerste rat

Die verkeer het ‘n persoonlikhied van sy eie. Dit het ritme, pouses en plekke om stil te hou. Ek dink dit klink soos ‘n konsertina wanneer dit by verkeerligte saampers en dan ooptrek soos wat almal dink dat hul een minuut vinniger by hul bestemming kan uitkom. Ek sal nie verbaas wees as daar iewers in die wêreld ‘n televisie-kanaal is wat net die hele dag verkeer wys nie. Die kanaal sal goed werk saam met die stasie wat ‘n kaggel vertoon wat nooit ophou brand nie. Die regisseur van die stasie kan ‘Verkeersman’ of ‘Vuurvreter’ as moontlike alternatiewe titels weergee op sy besigheidskaartjie. Hy loop egter die gevaar dat hy sou voel dat hy moontlik in beheer van die verkeer is, want niemand is werklik in beheer van die verkeer nie.

“Let’s have a moment of silence for all those Americans who are stuck in
traffic on their way to the gym to ride the stationary bicycle.”
– Earl Blumenauer

Karma & Eksistensiële Verkeer

Vir een of ander rede is al die verkeersligte rooi as ek die dag laat is.
Netso is al die ligte groen as ek betyds of vroeg wegtrek.
Dit voel dus of ek my eie verkeer kan skep.

Ek kan mense inlaat in my baan en tot tien tel as iemand my ‘afsny’ of sy neus in my baan druk. Die passasiers is gewoonlik eerste om uit te wys dat die ander baan vinniger beweeg as die een waarin ons onsself nou bevind. As jy ‘n pad daagliks ry, begin jy later agterkom wanneer jy na ‘n sekere baan moet beweeg. Dis ‘n fyn speletjie tussen spoed en tydsberekening. ‘n Verhaal wat aan Fanus Rautenbach toegedig word, kom by my op: Hy vertel dat jy eendag van Pretoria na Johannesburg toe ry. Hy sien die motor langs hom se flikkerlig flikker en hy maak plek sodat die persoon in kan kom alhoewel hy een karlengte terugskuif in die verkeer. Soos wat hy aanhou ry gee hy plek vir meer en meer mense en voordat hy hom kon kry is hy terug in Pretoria. Ek kan byna sy stem hoor terwyl hy dit vertel.

‘I Know a Man’ deur Robert Creeley het vele vlakke waarin dit jou gedagtes laat parkeer. Een van die vlakke gaan oor die kortsigtige besluite en langtermyn  uitwerking daarvan. Die vraag word gestel of jy met die verkeer praat en of die verkeer moontlik met jou praat.

I Know a Man
deur Robert Creeley

As I sd to my
friend, because I am
always talking,—John, I

sd, which was not his
name, the darkness sur-
rounds us, what

can we do against
it, or else, shall we &
why not, buy a goddamn big car,

drive, he sd, for
christ’s sake, look
out where yr going.

Uit: Selected Poems of Robert Creeley; 1991; University of California Press

Stadig by die stopstraat-feit  #1: 65% van die wêreld-populasie bestuur aan die regterkant van die pad – (http://en.wikipedia.org/wiki/Right-_and_left-hand_traffic)

 

Die Pad

Ek ken ‘n man wat, net vir die grap, afdraai op plekkke waar die GPS-stem nie gesê het om af te draai nie. Jou eie pad. ‘n Moderne vorm van rebellie as die GPS-stem verward uitroep: ‘Recalculating’ of as die stem nou genoeg gehad het van die speletjie en sê: ‘Follow the course of road’.

Dis seker belangrik om jou eie stel spore uit te ry of uit te trap tussen ander. Dis veiliger om in die vorige spore te ry, maar die enigste manier om nuwe paaie te ontdek is om somtyds die rigting te volg wat nog nie voorheen gery is nie. Daar is paaie wat spoed toelaat en paaie waar krag nodig is en somtyds moet jy natuurlik ‘n stukkie pad van jou eie maak. Dit hoef nie op ‘n kaart aangedui te wees nie, maar solank jy weet waar om af te draai, is ‘n pad mos ‘n pad. As die beiteltjie nie jou padmaak-implement van voorkeur is nie, is daar altyd nog die lugdrukboor. Vreemd genoeg sluit baie van die paaie tog by mekaar aan en eie aan ons groepdier-instink ry ‘n stoet motors makliker agter die voorste een aan as om hul eie roete te volg.

Die pad
deur Elisabeth Eybers

Die pad kronkel fouteloos verder, alles moet lei
tot ontmaskering van ‘n ontsaglike misverstand…
Verdink nie die wandelaar van nodelose sloerdery want
die laaste ontluisterende skuifelgang hoort ook daarby.
Die geïmproviseerde slotnommer word samegeflans
uit raapsels herinnering, klankflarde, ‘n kruppel kadans,
maar die uitkoms is suiwer, vroeër of later beland
iedereen in die vereffening, eendag ook jý.
Al weet jou meedobberende kop beswaarlik nog wat
sy knik wil bevestig, jou voete betwis nie die pad.

Uit: Teëspraak; 1991; Human & Rousseau

 

Padtekens en Tekens langs die pad

Ek onthou goed toe ek die dag my K53-leerlinglisensie geskryf het. Daar was ‘n prentjie van ‘n ‘RY/GO’-padteken en die vraag was: “Watter padteken sal aan die agterkant van hierdie teken wees. Eers wonder ek of hulle dink ‘n mens is met die spreekwoordelike helm (of ‘helmet’ ter wille van die tema) gebore, maar toe ek weer daaroor dink, maak dit vir my sin. Daar sal ‘n STOP-teken agterop wees! Party padtekens het ook dinge agterop, maar dit het nie veel met die wette van die pad te doen nie. Dit gee meer inligting van wat in jou omgewing aangaan. Sien foto’s:

Stadig by die stopstraat-feit #2:  Jou kans om in ‘n motorongeluk betrokke te wees is 23 keer hoër as jy selfoon-boodskappe stuur terwyl jy bestuur. – http://www.arrivealive.co.za/Texting-and-Distracted-Driving

 

 

Stadig by die stopstraat-feit #3: Australië se snelweg 1 is die langste nasionale snelweg in die wêreld en is 14500km lank. Die N2 is SA se langste genommerde roete – 2255km (http://en.wikipedia.org/wiki/Highway & http://en.wikipedia.org/wiki/N2_road_%28South_Africa%29)

 

 

Die motor / das Auto / der Wagen

“sê, byvoorbeeld, elke iets
van ‘n motor tot ‘n fiets,
perdekar of ossewa,
ryperd wat sy ruiter dra –
alles waarop mense ry,
kom onsigbaar hier verby”
– uit ‘Sê nou’ van AG Visser –  (http://www.woorde.co.za/Digters/A.G._Visser.html)

Die Duitsers weet dat ‘n motor persoonlikheid het en dat jy vroulike en manlike motors kry. Die Volla, Herbie, is’n bekende uit die Hollywood stal, maar wie sal Stephen King se Christine kan vergeet? As die motor stotter in die koue weer, word daar maklik met die motor gepraat asof dit verstaan. Ek neem aan dat ‘n motor wat dikwels ‘backfire’ nie ‘n vroulike naam mag hê nie. Toe my Ouma haar tweede man vra of sy snork, was sy diplomatiese antwoord: “It’s a very ladylike snore.” Dis moontlik dat die ouerige studente-motor dalk ‘n naam kan hê, want streng gesproke is die motor ouer as die een wat daarin ry.

Uittreksel uit Platteland-fantasie
deur Loftus Marais

“ons klim in my chico en ry die platteland tegemoet
‘dis onmoontlik om die platteland tegemoet te ry’ sê jy
‘dis altyd daar, of skielik oral, en nes dag of nag
begin dit nie op ‘n gegewe  moment nie’ maar ek en jy
ry ‘n ou moederlike droë-pram platteland tegemoet”

Uit: ‘Staan in die algemeen nader aan vensters’; 2008; Tafelberg-uitgewers

 

Publieke vervoer

My ervaring met betrekking tot publieke vervoer is meestal beperk tot busse – skoolbusse, Greyhound-busse en toerbusse. Ek maak nie daarvan gebruik op ‘n daaglikse basis nie, maar sou graag wou. Daar is groot stede waar ‘n mens die publieke vervoerstelsel met gemoedsrus kan gebruik. Dinge soos die Gautrein is definitief ‘n stap in die regte rigting. Die minibus-taxi het die potensiaal om soveel probleme op te los, maar die konsep van kompetisie en konflik-oplossing is ‘n groot probleem vir die bedryf. Jy skiet eenvoudig die kompetisie om jou roete skoon te hou. Minibus-taxis probeer hul hand aan versiering deur hul taxi’s vol plakkers te plak. In een van die dorpies waar ek skoolgegaan het, het ‘n minibus-taxi rondgery met die volgende plakker in die ruit: ‘..friends are few’.

Dit het my so gepla (miskien pla dit my steeds). Ek wonder steeds of daar ‘n ander taxi rondry met die ‘When days are dark’ gedeelte. As ek daardie taxi sou kry, sal dit seker gaan soos met die hond wat die wiel jaag – as hy dit eers gekry het, sal hy nie weet wat om met die wiel te maak nie. Ek dink ek sal beter voel.

Foeta Krige en Barend la Grange van RSG is huidiglik besig om deur middel van publieke vervoer te probeer om Afrika oor te steek. Hul reis is van Kaap Agulhas tot by Ras ben Sakka. (Volg hulle by https://www.facebook.com/bigtrek) Ek dink al meer daaroor hoe lekker dit sal wees om Afrika te deurkruis op die manier. Veral met die huidige vrees rondom vliegtuie. Mense is al met ekspedisies deur Afrika, Riaan Manser is met sy fiets om Afrika en as ‘n mens ‘n sekere grassnyer se advertensie kon glo, is Livingstone en Stanley met grassnyers deur Afrika. Ek sien uit na die RSG-reisigers se verhale as hul eers weer op eie bodem is en moet sê dat dit heelwat meer diepte behoort te hê as stories wat geskryf is deur net Facebook of Twitter dop te hou. Miskien is dit tyd vir politici om van publieke vervoer gebruik te maak om beter te besef wat nodig is.

 

Rit in akwarel
deur Sheila Cussons

‘n Dag van wind en waaiende blare
en reën:
Boland, Boland, hoe herfs is jy mooi.
En ons haal sommer ses silinders
deur die jaende, jaende reën,
beskut in ‘n huisie op wiele
in die wye wiel van die reën.
Simonsberg en die Pieke en anderkant
berge verder
met tussenin sulke pienke
soos vonkeldons op Protea,
en die rysige bergkantele al die verruklike
gryse…
En ek word ‘n kwas en ek plas
‘n joelende spoel van kleure
deur al my sinskanale in my ingehoue stilsit,
gretig na vogtige papier.
My oë weet nie waarnatoe nie
en net die stuurwiel tussen jou hande
keer dat ek jou nie frommelmeng nie
in een ekstase van verf –
Hoe beter as goed is dit: dié spoel
uit al die sukkel en vassit – rý! –
net kleur, meer kleur, meer kleur tegemoet
deur babbel en blare en wind en reën.

Uit: Membraan (1984) – (1e Uitgawe; 1984; Tafelberg) -Sheila Cussons

Stadig by die stopstraat-feit #4: Die langste verkeersknoop in die geskiedenis word deur baie erken as Sjina se Nasionale Snelweg 110-verkeersknoop. Dit het op 14 Aug 2010 ‘begin’ en het vir meer as 10 dae geduur. Op party dele het motors so min as 1km per dag beweeg. (http://en.wikipedia.org/wiki/China_National_Highway_110_traffic_jam)

Die laaste beweging: Van Trurat en Spietkops

Om ‘n storie in diepte te interpreteer is dit nodig om vorentoe en agtertoe te lees. ‘n Motorkar se trurat help om terug te beweeg as jy by iets verbygery het, as jy te ver gery het en as die spasie waarin jy jou bevind dit moeilik maak om om te draai. Trurat word nie altyd net gebruik om terug te gaan op jou spoor nie, maar kan ook ‘n alternatiewe manier bied om ‘n pad te verken.
Ek wonder wat sal gebeur as jy een van die belangrikste werke in die Afrikaanse letterkunde agteruit sou lees. As jy dit vanuit die tru-spieël besigtig en miskien nuwe betekenis daarby inlees om dit nuut te maak en moontlik alternatiewe betekenisse daaraan te gee.

As ‘n mens Etienne Leroux se Sewe Dae slot-paragraaf in die milieu van die verkeer sou oorskryf kan dit moontlik so klink:
Veronderstel jy is alleen op die grootpad. Jy lig jou hand om die ligskakelaar aan te skakel. Jy is bang, maar jy vertrou jou kennis van die verkeer. Jy dobbel met die verkeer. In die uniform van ‘n verkeersman volg jy die verkeer, jy lig jou hand van die stuurwiel af, en met volkome vertroue wag jy op die oomblik om die sein te sien wat jou laat voel jy is onder beheer van die verkeer.

Ek sien nie my herskrywe as iets wat nuwe lig op die interpretasie sou kon gee nie, maar dit laat my as leek anders kyk na ‘n boek wat ek beter sou wou verstaan. Ek sien egter dat mense dekades later steeds wonder waarheen Oom Stephen se spore hulle moes lei – https://versindaba.co.za/2011/06/22/amanda-lourens-swart-jan-en-salome/
Hoe sou jou tweede en derde en vierde lees van die boek wees in die lig van die slotparagraaf? Dit is miskien wel die slotparagraaf wat die meeste mense in trurat sit om weer die pad saam met Oom Stephen te laat loop.

In Magersfontein, o Magersfontein kom die verkeer-tema meer duidelik na vore en om so gereeld terug te kyk, maak ‘n mens se nek seer.
Ek wonder of die mense wat die hele tyd in trurat ry
weer hul lewens terug sal kry?

“Soos alle speed-cops is Le Grange eintlik ’n filosoof. Wanneer hy ’n stoet van sewe motors teen ’n rasende vaart in die rigting van Modderfontein sien slinger, besef hy weer eens die lewe is absurd – dis eers ’n Griekse, tragiese konsep.

Maar dan sê die moderne mens NEE! teen die onafwendbaarheid van die noodlot. Dit is hierdie laaste gedagte wat Le Grange dwing om voor die optog in te swaai, en die stoet met flikkerende ligte veilig na hul bestemming te begelei. Een keer verloor hy amper die stoet, maar dan antisipeer hy die kollektiewe behoefte van die groep en kom tot stilstand voor die yslike kennisgewing MAGERSFONTEIN.”

“Waar trollies gaan as dit tyd is om te sterf”

Foto-bronne:
1. Minibus-taxi: http://www.mycitybynight.co.za/wp-content/uploads/2013/02/toyota_bad_2_the_bone_dc06.jpg

 

Yves T’Sjoen. Oor Elisabeth Eybers en Jan van Nijlen

Wednesday, July 23rd, 2014

“fluwelig vloog een uil voorbij”. Elisabeth Eybers en Jan van Nijlen

Voor de opstellenbundel Over de grens van de tijd (1997) beschrijft Pierre H. Dubois in een biografisch-anekdotische bijdrage ‘[d]e literaire familie van Jan van Nijlen’. Jan Greshoff, in 1939 Nederlands immigrant in Zuid-Afrika, krijgt in die kroniek een hoofdrol toebedeeld. Elisabeth Eybers behoort ook tot de literaire genealogie van Van Nijlen. Al was het maar voor het gedicht ‘In die Domkerk’, opgedragen aan Jan van Nijlen en opgenomen in de openingsafdeling ‘Gedigte’ van de bundel Neerslag (1958). Mogelijk door bemiddeling van Greshoff, maar zeker door toedoen van de Amsterdamse uitgever Geert van Oorschot, kwamen Jan van Nijlen en Elisabeth Eybers in de loop van 1958 in contact met elkaar.

In Zuurvrij. Berichten van het Letterenhuis, het ledenblad van het gelijknamige instituut in Antwerpen, verschijnt vanaf de eerste aflevering de rubriek ‘Friends Abroad’. Ter gelegenheid van de zilveren jubileumaflevering in 2013 organiseerde het Letterenhuis vanaf 12 april tot 29 juni 2014 de expositie ‘Verre vrienden. Brieven van buitenlandse schrijvers’. In vitrinekasten zijn de voorbije maanden de brieven van buitenlandse en Vlaamse schrijvers, componisten en beeldende kunstenaars geëxposeerd die het internationale netwerk van auteurs zoals Victor Brunclair, Gust Gils, Herman de Coninck en Hugo Raes documenteren.

In aflevering 24 van Zuurvrij publiceerde Jan Robert een documentaire bijdrage over de correspondentie tussen Eybers en Van Nijlen, meer bepaald naar aanleiding van de vier brieven van Eybers die zich in de literaire nalatenschap van Van Nijlen bevinden. Mijn aandacht is vandaag weer gevestigd op de briefwisseling dankzij een tekst van Diane ’s Heeren in Zuurvrij 26 (juni 2014). Terugblikkend op de expositie in het Letterenhuis merkt ’s Heeren op dat de tentoongestelde brieven van Eybers “iets [laten] zien van het verlangen naar verwantschap en contact met het verre Europa”. Naar aanleiding van deze retrospectie las ik de tekst van Jan Robert opnieuw. Onder de titel ‘Die late maar tog tydige kennismaking van Elisabeth Eybers met die digter Jan van Nijlen’ worden de brieven geciteerd en van commentaar voorzien die tussen 16 juni 1958 en 26 mei 1959 tussen de Zuid-Afrikaanse dichteres en de Vlaamse schrijver zijn gewisseld.

Uitgeverij G.A. van Oorschot gaf in 1957 een eerste editie uit van Eybers’ Versamelde gedigte. Van Nijlen liet de Nederlandse uitgever Geert van Oorschot weten dat met Eybers’ verzameluitgave “een prachtboek” was verschenen van een schrijfster die “met dat Afrikaans [wonderen doet]” (het citaat is overgenomen uit Ena Jansens’ boek Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam, 1998). Ook omgekeerd sprak Eybers zich in lovende bewoordingen uit over Van Nijlens poëzie die in een door Clem Bittremieux samengestelde auteurseditie was verschenen.

Eybers’ eerste kennismaking met de gedichten van Jan van Nijlen kan worden gedateerd in mei-juni 1958, toen de Zuid-Afrikaanse schrijfster een reis ondernam in Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Jan Robert noteert dat de vroegst gedateerde brief, 16 juni 1958, enkele weken na een eerste of zelfs enige ontmoeting tussen beide schrijvers in aanwezigheid van beider uitgever plaatsvond. Eybers las in het voorjaar van 1958 blijkbaar ’s avonds voor het slapengaan telkens een tweetal gedichten van Van Nijlen, in een boekuitgave die ze van Van Oorschot te leen had gekregen, en ze was naar eigen zeggen danig onder de indruk. Van Nijlen had net tevoren zijn laatste dichtbundel Te laat voor deze wereld (1957) uitgegeven en in een brief de dato 26 mei 1959 noemt Eybers met name Van Nijlens ‘Twee minuten lente’ (uit De slaapwandelaar, 1948) het gedicht “wat ek telkens met diep ontroering herlees”.

Letterenhuis-medewerker Jan Robert, die de correspondentie uitstekend becommentarieert, wijst er op dat Eybers tijdens haar lectuur aan het eind van de jaren vijftig van de verzamelbundel een gedicht voor Van Nijlen heeft geconcipieerd. Vanuit Johannesburg stuurde zij het typoscript met de titel ‘In die domkerk (vir Jan van Nijlen)’ naar de Brusselse auteur. In diezelfde brief beklemtoonde zij dat Van Nijlens poëzie in de jaren vijftig “’n proses van ‘verjonging’ uit innerlike noodsaak” doormaakte (brief dd. 4 september 1958). Eybers onderstreepte in een volgende brief (dd. 26 mei 1959) dat het enthousiasme van en de vriendschap met Van Oorschot haar weer aan het schrijven brachten en dat zij zich distantieerde van de officiële literatuur van Zuid-Afrika. In datzelfde schrijven vroeg zij Van Nijlen om een gekalligrafeerde versie van ‘Twee minuten lente’. Zijzelf voegde twee typoscripten toe aan de brief die de gedichten ‘Oorsig’ en ‘Briewebesteller’ bevat en later zijn gebundeld in Balans (1962). Het eerste gedicht zou na voordracht door Geert van Ooschot Van Nijlens uitgesproken voorkeur hebben genoten.

Het is Jan Robert bij gebrek aan voldoende documentair materiaal onduidelijk of na Eybers’ echtscheiding en haar migratie naar Amsterdam nog een volgende ontmoeting met de bejaarde Vlaamse dichter plaatsvond. Van Nijlen was in 1961 zevenenzeventig, Eybers zesenveertig. Pas eind jaren vijftig, naar Eybers’ zeggen door toedoen van Van Oorschot, heeft zij zich resoluter op haar schrijverschap gericht en niet langer op haar “lewe as huisvrou en sakenmansvrou”. Het is precies in deze cruciale periode dat Elisabeth Eybers haar liefde voor Van Nijlens werk heeft uitgesproken.

Zoals zij al schreef in de eerste brief, juni 1958, was de lectuur van Van Nijlens poëzie “’n heerlike ervaring, wat gelukkig nog lank zal voortduur”. Eybers’ poëziedebuut Belydenis in die skemering (1936) is de expressie van een neoklassieke poëtica en dus van een vormbewustzijn. Motieven als vergankelijkheid, verlangen en melancholie zijn karakteristiek voor haar (eerste) bundels. In dat opzicht zie ik een raakvlak met Van Nijlens oeuvre dat in de periode van de briefwisseling (1958-1959) nagenoeg zijn voltooiing bereikte. Het verdient hoe dan ook aanbeveling de poëticale raakvlakken tussen de jonge Zuid-Afrikaanse auteur en de neoclassicistische schrijver Van Nijlen van dichterbij te bekijken. Jan Roberts verzamelde archivalia zijn de uitgelezen basis voor een diepgravender poëticale lezing van ‘Twee minuten lente’ en ‘In die Domkerk’. Bij uitbreiding geldt dat voor méér werk van beide dichters.

Twee minuten lente

Ik wist niet dat de maan hier scheen

boven de naakte beukebomen

in de eerste dagen van april.

Nooit is een voorjaar zo gekomen,

zo plotseling, zo fel, zo pril:

er waarden ongekende geuren,

de kruin der bomen wiegde zacht,

de struiken, in den vroegen nacht,

kregen een schijn van kleuren.

Het duurde slechts een paar minuten,

fluwelig vloog een uil voorbij,

een wind stak op, de regen viel

en al de voorjaarsattributen

lagen verregend in de klei.

Toen zag ik dat nog lichten brandden

aan vele vensters in de stad,

ik dacht: ik heb dit jaar mijn deel

aan zuiverheid en jeugd gehad,

maar twee minuten is niet veel.

(De slaapwandelaar, in Verzamelde gedichten, 1964, p. 324).

In die Domkerk

(vir Jan van Nijlen)

’n Somber vrou omhels die smal biegkraam

selfkruisigend op soek na sielerus

en bo haar hoof brand heerlik, ongeblus

ná driekwartduisend jaar, die kleureraam.

Vergeef my onbegrip, ook ek is vrou

en glo die kunstenaar, nie die priester, het

iets uit die paradys vir my gered:

elkeen bly aan haar eie nood getrou.

(Neerslag, in Versamelde gedigte, 1995, p. 181).

Geraadpleegde bron: Jan Robert, ‘Die late maar tog tydige kennismaking van Elisabeth Eybers met die digter Jan van Nijlen’, in Zuurvrij. Berichten uit het Letterenhuis 24, juni 2013, p. 98-105.

Alfred Schaffer. Inleiding by Elisabeth Eybers se ‘My radarhart laat niks ontglip’

Tuesday, June 4th, 2013

Elisabeth Eybers: My radarhart laat niks ontglip.

Gekozen en ingeleid door Alfred Schaffer

In 2012 konden Afrikaanse poëzielezers stemmen op hun fa­voriete Afrikaanse gedichten. Een van de Afrikaanstalige kran­ten had samen met de omroep Radio Sonder Grense (rsg) en ‘Leserskring’ een website gemaakt, waar gestemd kon wor­den. Veel lezers gaven aan de oproep gehoor. De meeste deel­nemers waren middelbare tot oudere lezers, de groep die op de middelbare school nog met talloze romans en gedichten grootgebracht was, in het pre-digitale tijdperk.

Hoe representatief de uitslag was, is niet goed te zeggen. Maar alle bekende namen uit de canon van de Afrikaanse poë­zie zaten bij de favorieten: A.G. Visser, Totius, Eugène Marais, D.J. Opperman, C. Louis Leipoldt, N.P. van Wyk Louw, Ingrid Jonker, Adam Small, Antjie Krog, Breyten Breytenbach. En Elisabeth Eybers. Niet alleen staat zij (uiteraard) met ge­dichten in de lijst van ‘Die 100 gewildste Afrikaanse gedigte’, ze voert die lijst tevens aan met de meeste gedichten van alle­maal: 8, om precies te zijn. ‘Verhaal’, ‘Wespark’, ‘Maria’, ‘Herin­nering’, ‘Eerste liefde’, ‘Die eerste nag’, ‘Die geskenk’ en ‘Busrit in die aand’.

Ik heb heel bewust niet naar die lijst gekeken tijdens het maken van mijn eigen keuze, maar toen ik mijn selectie een­maal rond had, sloeg ik direct aan het vergelijken. Het viel te­gen: met het Afrikaanse lezerspubliek heb ik alleen ‘Busrit in die aand’ gemeen, uit de bundel Die stil avontuur (1939). Ik bladerde weer door het verzameld werk, en zag dat de Afri­kaanse lezers bijna uitsluitend hebben gekozen voor het vroe­ge werk, soms zelfs jeugdwerk: ‘Maria’ uit de bundel Belyde­nis in die skemering (1936); ‘Die eerste nag’ en ‘Die geskenk’ uit Die stil avontuur; ‘Herinnering’ uit Die vrou en ander verse (1945); ‘Verhaal’ uit Die ander dors (1946); ‘Wespark’ uit Die helder halfjaar (1956). ‘Eerste liefde’ is niet eens opgenomen in mijn exemplaar van Versamelde gedigte (2004), een erg vroeg gedicht.

Achter in Versamelde gedigte schrijft Eybers: ‘Hierdie versa­melbundel bevat die gedigte wat ek tussen my sewentiende en drie-en-tagtigste jaar geskrywe het, met die volgende uitsonderings: veertig van die ses-en-veertig verse uit my eerste bundel wat in 1936 verskyn het en uiteraard uit onervare jeug­werk bestaan, ’n stuk of tien gedigte uit die drie daaropvolgen­de bundels, asook één vers uit die werk wat ontstaan het ná my landverhuising in 1961. Die afgekeurde verse lyk my by nader insien op namaak of maakwerk, in die laasgenoemde geval wél eg maar indiskreet.’

Een veelzeggende tekst, in al zijn beknoptheid.

Je kunt gerust stellen dat Eybers een strenge veelschrijver was. Iemand die aan het einde van haar leven rond de 1000 pa­gina’s poëzie had gepubliceerd, en uitsluitend poëzie, maar die niettemin haar eigen meest nauwgezette critica was. Iemand die haar werk met een streng oog las en herlas, en in gesprek wilde en moest blijven met haar werk – sprak het haar niet meer aan (‘namaak of maakwerk’), dan werd het afgestoten.

Ook valt uit het voorafgaande op te maken dat het (veelal oudere) Afrikaanse leespubliek koos voor gedichten waar ze op jonge leeftijd mee in aanraking kwam. In haar vroege gedichten is de toon van later al herkenbaar – het klassieke ritme, het soepele rijm – maar haar taal is hier en daar nog wat sen­timenteel. Dat is bijvoorbeeld goed af te lezen aan het al genoemde gedicht ‘Eerste liefde’:

 

Ons liefde het gesterf met die oggendstond,

en ons het haar begrawe, bleek en stom;

teer lentegras en geurige voorjaarsgrond

bedek haar, sonder smuk van krans of blom.

 

Onthou jy haar?… Sy was so tingerig-fyn,

met vingers slank en lig, haar stem was sag,

en haar blou wonder-oë vreemd en rein.

Haar dood was vreedsaam, sonder rougeklag.

 

Ek mag nie om haar ween: haar stil vertrek

was beter as ’n kwynende bestaan

– maar, ag, ek wonder of jy ooit, soos ek,

’n oomblik by haar graf in mym’ring staan…

 

De liefde gepersonifieerd. Een beetje weemoedig, een tikje tristesse. Ouderwets, als je het tenminste met later en voldra­gen werk vergelijkt.

Enkele bekende Afrikaanse dichters en literatoren werd ge­vraagd commentaar te leveren op de selectie van 100 favorie­te gedichten. Dichteres Antjie Krog merkte op: ‘Een interes­sante lijst, waar je vooral één ding uit kunt afleiden: de grote rol die voorgeschreven gedichten op school hebben gespeeld in het beeld dat mijn generatie (en vorige generaties) hebben ontwikkeld van de Afrikaanse poëzieschat.’ Dichter en verta­ler Daniel Hugo zei: ‘De poëziesmaak van Afrikaanse lezers wordt volledig bepaald door schoolbloemlezingen. En die “schoolgedichten” zijn óf voldoende om een leven lang de be­hoefte aan poëzie te bevredigen óf zijn niet prikkelend genoeg om lezers tot verder lezen aan te sporen.’

Veel poëzie die je in je jeugd leest, of op jonge leeftijd, blijft je bij. De eerste keer dat ik ‘Jachtopziener’ las van Achterberg, ‘Derde Heldenzang’ van Gerrit Kouwenaar, en iets later ‘At North Farm’ van John Ashbery, ‘Tweede man’ van Nachoem Wijnberg – de leessensaties kan ik nog steeds navoelen. Ey­bers is altijd een dichteres geweest die dicht bij huis dichtte – het is te zien aan de door het Afrikaanse publiek gekozen ge­dichten: een dichteres die je van jongs af aan zou kunnen koes­teren. Eybers schreef van meet af aan met een uitzonderlijk beeldend en retorisch vermogen over liefde, moederschap, de dood, huwelijksproblemen. Of over de belastingcontroleur, of een slechte kritiek in de krant. Alles wat haar voor de voeten liep, wat haar overkwam en wat ze beleefde, kon stof zijn voor een gedicht. Behalve politiek: tussen de regels door neemt ze heus wel stelling hier en daar, zoals in ‘Regspraak (by die dood van Steve Biko)’, ‘Nolens volens’ en ‘Kontrasfoto’, alle drie uit Bestand (1982), maar voor politieke verzen moet je niet bij Ey­bers zijn.

Het geloof was (uiteraard) wel een onderwerp voor deze Afrikaanse dichteres, die opgroeide in een gelovig en intellec­tueel Afrikaans milieu.

Het volmaakte vers ‘Jong seun’, dat niet in de lijst van 100 populairste Afrikaanse gedichten voorkomt, moet mijn eer­ste, ‘late’ kennismaking zijn geweest met de poëzie van Eybers. Ik las het in het kader van mijn proefschrift en ik was onmid­dellijk gegrepen door de uitgebeende, glasheldere taal, en het tragische beeld dat uit die taal oprijst, zonder enig sentiment en daardoor juist zo aangrijpend. Het motto van D.H. Law­rence (‘Why were we crucified into sex? / Why were we not left rounded off, / and finished in ourselves?’) legt een waas van lichte melancholie over het gedicht. Het gedicht zelf vond ik bij eerste lezing vooral ‘wijs’: wat kijkt het goed, wat weet het veel, ook van de onafwendbare toekomst waarin deze ado­lescent een volwassen man zal zijn geworden:

 

Tog, onvolkome afgerond,

hoe sal die lewe hom nog wond:

 

in sy Achilleskern vind

hy geen beskutting – man of kind:

 

geheg aan die benedebuik

waar blink haarrankies reeds ontluik,

 

deuraar, teer soos ’n ooglid, sag

soos murg, hang weerloos die geslag.

 

Typisch voor Eybers, dit gedicht zonder een zweem van ero­tiek of pornografie. Lang dacht ik dat hier een moeder aan het woord was, maar misschien is de blik in dit gedicht daarvoor wel te genadeloos, te afstandelijk, al beschouw ik Eybers’ ge­dichten grotendeels als zeer persoonlijk en autobiografisch. Het beeld van de jonge man is volledig geobjectiveerd, het staat voor iets groters en is tegelijkertijd probleemloos als letterlijk beeld te aanschouwen. Niet voor niets is ‘As jy koel daaroor nadink’ een titel van een van haar gedichten.

 

Ik moet steeds vaker denken aan dat schitterende gedicht ‘Dichter’, van Hugo Claus:

 

Hoe dichter de dichters bij hun sterven geraken

Des te grimmiger kermen zij naar de sterren.

 

En nog zo’n veelzeggende passage:

 

En voordat de dichters, loze winterappels

Door de plukkers als ondermaats versmaad

Uiteindelijk ook vallen in november

Willen zij voor eeuwig voor de buren verstaanbaar

Vallen. In melkboerentaal, als ooft natuurlijk beurs.

 

Ja, ik voel me aangesproken. Poëzie als die van Eybers had ik waarschijnlijk niet eerder kunnen ontdekken, ik was er nog niet klaar voor, het moest nog gek, anders, haperend, fragmen­tarisch. De poëzie van Eybers is klassiek zonder kenmerkende vorm -of taalspelletjes, zonder foefjes, speels maar streng, toe­gankelijk, begrijpelijk, mildironisch, doodernstig en goudeer­lijk; alles waar je als jonge dichter nog wars van kunt zijn. Tja.

Sinds ik zelf min of meer definitief (maar wat is definitief) een nieuw moederland gekozen heb – het geboorteland van Eybers –, herken ik, al zijn de omstandigheden anders, de verscheurdheid die zich voltrekt in haar poëzie, het schizofrene karakter van haar modernisme. Alleen het feit al dat ze door bleef schrijven in haar eigen taal, bínnen het Nederlandse taal­gebied: het is zo heerlijk koppig, maar ook zo ongelofelijk wanhopig, dat willen vasthouden aan iets wat er niet meer is. En moeilijk ook, omdat het Nederlands en het Afrikaans zo verdomd veel op elkaar lijken. Ik worstel er zelf ook mee. Alsof door twee elkaar overlappende talen mijn moedertaal bescha­digd raakt, en mijn woordenschat slinkt. Ik had graag willen weten of Eybers hier ook last van had. Haar Afrikaans wordt naarmate de tijd vordert in ieder geval steeds Nederlandser, het kan ook haast niet anders, maar toch vertaalt ze haar werk liever naar het Engels (de taal van haar moeder) dan naar het Nederlands. Alsof met het ouder worden het verlangen naar vroeger steeds heviger werd. Met het vertalen naar het Neder­lands, of overgaan op dichten in het Nederlands, zou ze alles wat ze was verliezen, haar geografische kompas zou zijn dolge­draaid.

Haar Zuid-Afrikaanse wortels blijven haar poëzie bepalen. Ook al gaan haar gedichten over de postbode, hoofdpijn, Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdamse grachten en Nederlandse uitzichten – het blijven gedichten van de verwonde­ring, bij uitstek de gemoedstoestand van de reiziger, de mens op doortocht.

Mooi dat haar Nederlandse lezers nooit wereldvreemd te­gen dat Afrikaans hebben aangekeken, en haar zelfs als een soort Nederlandse dichteres zijn gaan beschouwen, terwijl er helaas dikwijls zo smalend werd en wordt gedaan over het Afrikaans. Misschien kon dat alleen omdat haar Afrikaans steeds dichter tegen dat Nederlands aan ging zitten, veel meer dan het werk van bijvoorbeeld Breyten Breytenbach of Antjie Krog, of zelfs Ingrid Jonker.

De lezer is nooit een buitenstaander in de poëzie van Elisa­beth Eybers, al gaat haar werk dan ogenschijnlijk dikwijls over het leven van de dichteres zelf, wat ze bijvoorbeeld verontschuldigend aankaart in het korte gedicht ‘Liewe leser’:

 

Ja, ek weet hoe ek-sentries vertoon

my tuisgemaakte heelal,

die wêreldjie wat ek bewoon,

 

my drang om dit steeds uit te stal

op so ’n eenpersoonskaal – maar miskien

kan jy iets van jouself daarin sien?

 

Zelfs in deze zes regels laat Eybers zien wat een formidabe­le dichter ze is. Ze weet dondersgoed dat de kracht van haar werk ligt in het alledaagse, dat een springplank vormt voor mijmeringen over de subliemere zaken. Ze weet ook heel slim haar ‘zwakte’ om te zetten in een kracht: (ogenschijnlijk) slechts schrijven over jezelf, maar in wezen spreken namens allen. Het gedicht laat zien dat Eybers een groot retorisch ta­lent had.

Het is díe retoriek – die soms schuilgaat onder de noemer ‘zelfverzekerdheid’ – die bijvoorbeeld ook terug te vinden is in de poëzie van Wisława Szymborska of Emily Dickinson. Niet dat de dichter ‘wijzer’ zou zijn dan de lezer, de taal doet dat vermoeden. Misschien wel een kenmerk van alle grote, klassieke poëzie. Je hoeft ook bij Dickinson niet lang te zoeken naar zo’n gedicht. Neem bijvoorbeeld ‘Ons leven hier is al heel groot’, in de vertaling van Peter Verstegen:

 

Ons Leven hier is al heel groot.

Het leven dat nog komt

Is meer, zo weten wij, het is

Immers Oneindigheid.

Maar is heel ’t wereldruim gezien

En elke Macht getoond

Wordt zij door ’t minste Mensenhart

Tot niemendal verkleind.

 

Het gedicht zou met een beetje passen en meten een gedicht van Eybers kunnen zijn.

Emily Dickinson is een belangrijk voorbeeld voor Eybers. Het sonnet ‘Emily Dickinson’ is een prachtig zelfportret en ars-poetica in één:

 

Haar eensaamheid was geen verskansing maar

in stygende stoutmoedigheid ’n swewe

om deur die raamwerk van die heelal te staar;

 

deur donker skagte het sy afgedaal

tot diepverborge bronne om die lewe

kristalsgewyse, helder, op te haal.

 

Heimwee, liefde, verlangen, ontheemding, verwondering – het zijn grote thema’s, en ze keren onvermoeid in bijna elk ge­dicht terug, al vanaf de eerste bundel, in zeer behapbare, com­pacte anekdotes. De verhuizing naar Nederland heeft de the­matische aspecten verruimd en versterkt, maar ook als Eybers in Zuid-Afrika was blijven wonen, was haar werk waarschijnlijk niet anders geweest.

Wacht, is dat wel zo? Wat zou er zijn gebeurd als ze níet naar Nederland was verhuisd? Had ze zich hoe dan ook ‘banneling’ gevoeld? Was deze moeder van drie dochters en een zoon dan minder alleen geweest? En was ze tóch wel bekend geraakt in Nederland, zoals Ingrid Jonker, Breyten Breytenbach, Antjie Krog, of Gert Vlok Nel?

Wat me in elk geval duidelijk is geworden tijdens het inten­sieve herleeswerk, is dat Elisabeth Eybers zeker géén Neder­landse dichteres was die in het Afrikaans dichtte. Eybers was Afrikaans en Zuid-Afrikaans in hart en nieren, een vrouw die bleef verlangen naar haar geboorteland, en zich niet kon of de­finitief wilde aanpassen aan Nederland, aan de Europese, be­nauwde ruimte. Zoals ze in ‘Afstand’ beschrijft:

 

[…] Ek wortel elders, hoe sou ek my hier

kan tuis maak. Dinge en ek gaan aan mekaar verby

sonder herkenning. Daarom laat hulle my

met rus, versin geen hinderlaag, lê nooit beslag

en daarom kan ek hulle goed verduur.

 

Je moet het Afrikaans een beetje kennen om te weten dat ‘hier’ en ‘verduur’ rijmen.

Het moet een pijnlijk huwelijk zijn geweest. Dat je alles wat je lief hebt achterlaat en helemaal opnieuw begint, in een land dat in niets lijkt op dat van jou, waar men een taal spreekt die je weliswaar redelijk kunt verstaan, maar waar je je onbegre­pen voelt. Het was een radicaal besluit. Nooit is ze naar Zuid-Afrika teruggekeerd en zo werd ze een honkvaste zwerver, zo­als wel meer schrijvende Zuid-Afrikanen, zoals Breytenbach en J.M. Coetzee.

Er zijn mooie boeken en zeer interessante studies over Ey­bers’ poëzie verschenen, onder andere Afstand en verbintenis van Ena Jansen, maar het zou mooi zijn als er nog eens een grote biografie zou verschijnen. Een leven vol reizen, ontmoe­tingen, ‘hartseer’, afscheid, literaire figuren en erkenning – dat kan niet anders dan een schitterend boek opleveren.

Om te kunnen dichten als Eybers, daarvoor moet je heel veel kunnen, en heel veel niet meer wíllen kunnen: het vereist moed en doorzettingsvermogen een gedicht te schrijven als ‘Dagbreek’ of ‘Oud word’. Je moet onverminderd in het woord kun­nen geloven om zo’n geloofwaardigheid uit te kunnen stralen.

Onverwacht ben ik een fan geworden van dit werk, zo’n der­tien jaar geleden, en zou er wat voor geven ooit zo te durven en kunnen dichten. Openhartig dichten over álle fasen van het leven, zodat de lezer letterlijk samen oud kan worden met je werk – de eerste liefde, het huwelijk, kinderen, scheiding, nieu­we liefdes, ouder worden, de dood. Zonder meligheid of ko­ketterie: streng, technisch en stilistisch nagenoeg perfect.

Het is onmogelijk een keuze te maken uit zoveel sterke ge­dichten. Terwijl bloemlezen nu juist bij uitstek zendeling­werk is. Vandaar dat ik graag nog één mooie (uit de bundel Dryfsand, 1985) deze kleine bloemlezing wil binnensmokke­len, met permissie, en let op het Nederkaanse ‘reent’ (dus niet ‘reën’ of ‘regent’)*:

 

Deesdae

 

Die muse skyn my deesdae te vermy.

Niks aan te doen. Geduldig verder gaan.

My kleinseun – vyf-en-’n-half – en ek verstaan

mekaar. Laat maar, want jij bent oud sê hy

 

wanneer ek blyk van onbehendigheid

by die saamstel van ’n speelgoedhyskraan gee.

Hy wil gaan fiets. Dit reent. Je hoeft niet mee,

dan wordt je haar zo nat. Dis geen verwyt.

 

Die dae wedywer om hom te laat gedy,

elke kontoer word liefderyk afgerond,

gepoets, albasterglimmend en gesond.

Die dae het iets anders voor met my.

 

Wat ben je stil vandaag. Geboë oor

sy lego eis hy meer geselligheid.

Ek sing ’n liedjie uit my kindertyd.

Ben jij vra hy beleef ook lid van het koor?

 

Hy sê opeens het duurt nog héél héél lang

voor jij doodgaat – nog meer dan honderd dagen.

Gulheid oorskry sy rekenkunde, skraag en

vertroos ons, maak ons bly en amper bang.

 

Ja, die guitige knipoog. Maar ondertussen.

 

Alfred Schaffer – Kaapstad, januari 2013 (Met die toestemming van die uitgewer)

 Die bloemlesing kan bestel word by uitgewery Van Oorschot

Elisabeth Eybers
My radarhart laat niks ontglip
Van Oorschot, Amsterdam

ISBN 9789028250895

Mei, 2013
Poëzie, 96 pagina’s
Gekozen en ingeleid door Alfred Schaffer

€ 12,50

 

* Eers na publikasie van hierdie bloemlesing het ek verneem dat ‘reent’ nie ’n samestelling is van ‘reën’ en ‘regent’ nie, maar ’n streeksvorm (wat wel in die WAT staan, met die etiket ‘minder gebruiklik’). Iets om reg te stel in, hopelik, in ’n herdruk.

 

Alfred Schaffer. Tuis/Thuis

Tuesday, February 22nd, 2011

Dat was het dan. Zes jaar Amsterdam, meer is het niet geworden. Wat staat ons te wachten in Zuid-Afrika en in Kaapstad, weet jij dat? Moet ik zeggen dat ik vertrek, of dat ik terugkeer? Ik heb er wat oude foto’s bij gepakt, uit de jaren dat ik er woonde en jij alleen was in je Nederlandse flatje, en onmiddellijk is het er allemaal weer. De zee, de uitgestrektheid, de stenen leegte van de Karoo, de waakzaamheid ’s nachts in de stad, de oprechte hartelijkheid, de ruimte, de muziek, het licht, de lucht.

 

Heimwee

 

‘n Huis is iets wat teen ‘n helling staan

deur son gekonfronteer aan elke kant.

Maar let op: sê jy huis in hierdie land

dan dui jy drie beknelde kamers aan.

 

Hier is geen op- of afwaartsneiging, geen

geleidelike hemelvaart, geen lig

behalwe dié uit draad en glas verdig.

Die eendersheid is redelik en gemeen.

 

Agter ‘n grou en anonieme wal

hys die abrupte trap jou uit die straat

op na die sogenaamde huis, en laat

jou later stiptelik in die straat terugval.

 

Nooit wesenlik, alleen kineties, mag

jou hartritmiek, jou ribbebok wat hyg

die dodelike waterpas ontstyg

terwyl jy knutsel aan ‘n nuwe dag.

   

Amsterdam, Oosterpark

Amsterdam, Oosterpark

 De dozen op de gang, de onrust, het geregel, het bellen met allerlei instanties, het stof dat door de kamers zweeft – natuurlijk heb je het al lang in de gaten, waar je ook bent.

Emigreer is nie vir sissies nie. Opeens ben ik bij alles aan het aftellen. ‘Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik in Nederland tandpasta koop’. ‘Nog maar een paar weken en dan is het gedaan met het tegen de wind in fietsen.’ ‘Hoeveel kopjes koffie zal ik hier nog drinken.’ ‘Dit is het laatste gedicht dat ik hier voltooi.’

De tijd in Amsterdam is een tussentijd geweest, een feestje, dat wel, maar één in een wat verwaarloosde achtertuin, op een verregende middag. Gijs zei het vorige week nog: het is alsof je altijd met een schuin oog naar Afrika bent blijven kijken. Misschien. Maar het ligt natuurlijk anders. Dat ik terugkwam en dacht jou hier aan te treffen, maar ik kon eigenlijk nog net zien hoe je je laatste adem uitblies.

Het is al na twaalf, ik heb nog even wat spullen op het internet gezet om te verkopen – Maya is nu weer stil maar daarnet was ze aan het zingen, zomaar opeens in haar slaap, geen idee van wat haar allemaal te wachten staat. ‘Lan sal suh leefuh. Hiephiep: hoela!’

Nu luister ik naar Spinvis:

Ronnie gaat naar huis
Kijk maar in zijn tas
Een cassette en de schelpen uit zijn la
Het ging een tijdje slecht
Maar dat is nou voorbij

Vreemd dat we straks moeten uitleggen dat haar eerste twee levensjaren zich in Europa hebben afgespeeld. Amsterdam, vakanties in Barcelona en Mallorca, het fietsen, het huis aan het park, eendjes in de vijver, de winkelwagentjes van Albert Heijn. Foto’s kijken, heel veel foto’s met sneeuw en fietsen en trams en dikke jassen en picknicks en de dierentuin en terrasjes en poffertjes, en veel sterke verhalen, net als jij over de oorlog, altijd weer die oorlog – je verhalen met een perfecte spanningsboog, over onderduiken, over de voettocht van Venlo naar Groningen, over Seyss-Inquart die je nog hebt gefotografeerd vanachter een lantaarnpaal.

Er scheurt een ziekenwagen voorbij, zo te horen richting de Linneausstraat. Waarom die sirenes ’s nachts aanmoeten, ik snap het niet – om het verkeer kan het niet zijn, er is haast geen verkeer op dit uur.

Hoe klonken ze ook alweer, die Kaapse nachten? Het zachte gebrom dat als een fijnmazig net boven de stad zweeft, een vlies, een nauwelijks hoorbare maar aanhoudende dreun die tegen de bergwand opstijgt via de steegjes en de straten. Mooi. Veel sirenes ook, meen ik me te herinneren, maar ijselijker dan hier, jankend, minder melodieus, ze vielen me destijds nooit zo op, sirenes horen nu eenmaal bij de grote wereld.

Kaapstad bij nacht

Kaapstad bij nacht

Ken je Elisabeth Eybers? Dat eerste gedicht hierboven was van haar, de andere twee die je zo zult lezen, ook. Eybers heeft Nederland nooit meer verlaten nadat ze er was aanbeland, maar ze was ook nooit helemaal aanwezig, is mijn indruk. Misschien dat je haar poëzie weleens hebt gelezen – geladen, zogenaamd terloopse taal is het, zonder wortels, ontstaan in een tussenruimte.

 

Winter

 

Soms voel hierdie ses stopverfmaande

soos ‘n eindeloos eenkleurige vlakte

van suigende kluite waardeur

ek my klewerige stewels moet sleep

 

Nou dink ek aan Julie in Johannesburg

geslinger oor heuwels deur holtes

die spits van ‘n hoëveldse winter

waar mens voortsweef al is dit oor asfalt

weerbarstige kwarts en graniet

 

Holderstebolder klouter

die binnestadtorings die lug in

hetsy ligblou satyn of korundum

vergiet vir die splinterige sterre

wat oombliklik aanknip en weer af

 

Oordag brand die son en snags vries dit

twee keer per etmaal oorbrug jy

die grens met ‘n verende sprong

en elke keer tintel jy anders

 

Altijd weer dat vertrekken, je laat steeds minder achter. Een paar schitterende vrienden, wat geluiden en gedenkwaardige gebeurtenissen, wat aangericht en opgelopen verdriet misschien, meer niet.

Binnenkort kom ik nog even langs, ik denk dat ik nog weet waar het was, waar ik stond aan de Maas met je as, en dan naar Sint Agatha, kijken of mamma en Dahlia er nog liggen, ik ben er zo lang niet meer geweest en ik wilde het allemaal vergeten maar volgens mij weet ik de weg nog blindelings. De paden met die grote keien en die groene haag langs de Veurse Achterweg.

En dat is het dan. Het vliegtuig in en opnieuw beginnen. In Kaapstad, in Stellenbosch. Vind je vast geweldig om te horen, ‘Stellenbosch’, die bomen vond je er zo mooi, toch? Ongelofelijk, over een paar weken openen we een flesje wijn op het strand terwijl de zon in de oceaan zakt, en over een paar maanden rijden we misschien wel de grens over voor een vakantie naar Namibië of Mozambique, of pakken we het vliegtuig voor een weekje Buenos Aires.

Wat een geluk dat de wereld zo groot is. Wat een geluk dat je overal poëzie kunt schrijven.

Het is alsof ik op de valreep nog allerlei herinneringen wil aanmaken, nietigheden opslaan die later een springplank kunnen vormen als mijn gedachten terug willen naar deze tijd.

De Turkse kleermaker, hij gaf vorige week een zakje chocolaatjes mee. ‘Voor de kleine.’

De ochtend van Valentijnsdag, toen ik Maya naar de crèche had gebracht, fietste ik langs een spandoek bij het vijvertje in het Vondelpark: ‘I’ve thrown your lp’s in the pond!!’

En ik zag nog een film over een man die doodging, heel langzaam, je merkte het eigenlijk niet aan hem, de dood zat al in al zijn gebaren, in zijn hele motoriek. Ik moest natuurlijk aan jou denken.  

Maar waarom vertel ik je dit, ik geloof dat ik eigenlijk iets anders tegen je wil zeggen.

Weet je wat, waarom ga je niet mee – ja, dat lijkt me eigenlijk het beste, jullie verhuizen alle drie gewoon met ons mee, houd ons maar een beetje in de gaten daar, het wordt geweldig om weer aan te landen maar het leven is er toch, hoe je het ook wendt of keert, niet zonder meer ‘beschut’.

Dus vergeet ons niet.

We gaan er wat van maken!

Dag pappa,

Alfred

 

Afstand

 

Under the hollow roof

The stranger’s voices come –

The night is dark, and I

Am far from home

Walter de la Mare

 

Van tyd tot tyd nog steeds die vreemde vraag:

jy – meestal u – het langsaamaan wel tuis

geraak in hierdie land?

Ek neurie nie die nag

is donker ek is ver van huis

maar knik welnemend vaag

en vals. Ek wortel elders, hoe sou ek my hier

kan tuis maak. Dinge en ek gaan aan mekaar verby

sonder herkenning. Daarom laat hulle my

met rus, versin geen hinderlaag, lê nooit beslag

en daarom kan ek hulle goed verduur.