Posts Tagged ‘Ingrid Jonker Prize’

Reglemente vir die Ingrid Jonker-prys

Wednesday, March 23rd, 2011

Reglemente: Ingrid Jonker-prys

Ingrid Jonker

Tydens haar “tweede begrafnis” in Julie 1965 het vriende van die jong en geliefde digteres Ingrid Jonker besluit om ʼn prys met haar naam vir debuutdigters uit te loof. Skrywers en vriende het geld bygedra, en die uitgewers en skrywers het alle inkomste uit die boeke In memoriam, Ingrid Jonker en Die Sestigers geskenk. So is die Ingrid Jonker-prysfonds gestig.

Die prys word jaarliks beurtelings aan ʼn Afrikaanse of ʼn Engelse debuutdigbundel toegeken, die twee tale waarin Ingrid Jonker geskryf het. Die prys word slegs vir ʼn werk met ʼn ISBN toegeken wat gedurende die twee jaar voor die jaar van beoordeling verskyn het. Dit wil sê, vir die 2019 Ingrid Jonker-prys vir Afrikaanse poësie kom bundels in aanmerking wat in 2017 en 2018 gepubliseer is.

 1. Geen gesamentlike toekenning mag gemaak word nie (met ander woorde: die prys kan nie gedeel word nie) en ʼn digter kan slegs een maal vir die prys in aanmerking kom.
 2. Slegs debuutbundels wat deur Suid-Afrikaanse uitgewers gepubliseer word, kom in aanmerking vir die Ingrid Jonker-prys.
 3. Slegs digters met Suid-Afrikaanse burgerskap, of digters met óf permanente verblyfreg óf vlugtelingstatus wat in Suid-Afrika woon en werk, sal vir die Ingrid Jonker-prys oorweeg word.
 4. ʼn Digter wat reeds ʼn bundel in Afrikaans gepubliseer het, kan nie daarna ʼn Engelse bundel voorlê nie, en omgekeerd. Vertalings sal ook nie vir die prys in aanmerking kom nie. Indien ʼn skrywer egter reeds boeke in ander genres (prosa of drama) gepubliseer het en dan ʼn eerste Afrikaanse of Engelse digbundel die lig laat sien, kan hy/sy wel vir die Ingrid Jonker-prys oorweeg word.
 5. ʼn Bundel wat gedigte/tekste in Engels en Afrikaans bevat, mag wel voorgelê word. Die uitgewer sal egter in so ʼn geval moet besluit of die bundel vir die Afrikaanse of Engelse prys voorgelê word – ʼn bundel kan net een keer voorgelê word.
 6. ʼn Tweetalige komitee van vyf lede (bestaande uit sowel gepubliseerde Afrikaans- as Engelssprekende digters) vergader wanneer nodig. Ten minste twee van die vyf lede moet Engelse of Afrikaanse digters wees.
 7. Indien ʼn komiteelid bedank, wys die komitee ʼn ander lid aan. Die komiteelede moet almal gepubliseerde digters wees.
 8. Die komitee wys drie beoordelaars aan. Die beoordelaars moet ook almal gepubliseerde digters wees – die Ingrid Jonker-prys is ʼn  prys van digters aan digters.
 9. Alle meedingende bundels word deur die betrokke uitgewers goedgunstiglik aan die drie beoordelaars geskenk, een eksemplaar vir elkeen.
 10. Die beoordeling vind so spoedig moontlik ná ontvangs van die bundels plaas.
 11. Elke beoordelaar kies drie topbundels. Die bundel wat eerste geplaas word, kry 5 punte, die tweede plek 3 punte, en die derde plek 1 punt.
 12. Elke beoordelaar skryf ʼn kort verslag oor die bundel wat hy of sy eerste geplaas het.
 13. Die bundel wat altesaam die meeste punte van die drie beoordelaars ontvang het, wen.
 14. Tot en met die puntetoekenning, sal die beoordeling vertroulik en individueel geskied. Voor die puntetoekenning mag geen gesprek tussen die beoordelaars gevoer word nie.
 15. In die onwaarskynlike geval van ʼn gelykop-uitslag kies die beoordelaars tussen die twee bundels wat ewe veel punte ontvang het.
 16. Indien die werke volgens die meerderheid van die beoordelaars (dit wil sê twee uit drie) nie op peil is nie, word geen prys toegeken nie.
 17. Indien slegs een bundel in ʼn gegewe jaar ter beoordeling voorgelê word, sal daar steeds drie beoordelaars aangewys word. Sou die meerderheid van die drie beoordelaars meen dié bundel is bekroningswaardig, sal die prys toegeken word.
 18. Die prys behels die rente van die Ingrid Jonker-prysfonds. Die belegging kan te enige tyd deur skenkings aangevul word, maar die prys is ʼn onafhanklike een. Borgskappe deur instansies wat kommersiële belange deur hul borgskap wil bevorder, is dus nie wenslik nie.
 19. Die prys word by ʼn gepaste publieke geleentheid oorhandig.

THE INGRID JONKER PRIZE


Rules and regulations

 

During her “second funeral” in July 1965, friends of the young and beloved poet Ingrid Jonker decided to honour her memory with a prize for debut poets. Writers and friends contributed money, and a publisher and writers donated all income from the books In Memoriam, Ingrid Jonker and Die Sestigers. Thus was the Ingrid Jonker Prize instituted.

 

 • The prize is awarded alternately for a debut volume of poetry in English and a debut volume of poetry in Afrikaans, the two languages in which Ingrid Jonker wrote. The prize can only be awarded to a volume with an ISBN published within the two years before the year of adjudication. In other words, only debuts published in 2017 and 2018 will be eligible for the 2019 Ingrid Jonker Prize for Afrikaans Poetry.
 • No joint awards of the prize will be made and a poet can only be eligible for the award once.
 • Only first volumes of poetry published by a South African publisher will be considered.
 • Only poets who have South African citizenship, or poets who are based in South Africa and have either permanent residency or refugee status, will be eligible for the Ingrid Jonker Prize.
 • A poet who has already published a volume of poetry in Afrikaans may not then submit a collection in English, and vice versa. Translations will not be eligible for the prize either. If, however, a writer has already published in other genres (prose or drama), and then publishes a first English or Afrikaans volume of poetry, he/she will be eligible for the Ingrid Jonker Prize.
 • A volume that contains poems/texts in English and Afrikaans may be submitted. However, in such a case the publisher will have to decide whether the book is submitted for the English or Afrikaans award – a volume of poetry may be submitted once only.
 • A bilingual committee of five members (consisting of published poets writing in English and Afrikaans) meets whenever necessary. At least two of the five members should be English and two Afrikaans.
 • If a member of the committee resigns, the committee appoints another member. All the members of the committee have to be published poets.
 • The committee appoints three judges. All the judges have to be published poets as well – the Ingrid Jonker Prize is an award made by poets to poets.
 • All submissions for the prize are given gratis by the relevant publishers. Three copies of each book must be submitted.
 • The adjudication takes place as early as possible after all the submissions have been received.
 • Each judge selects the three best volumes. Five points are awarded to the first choice, 3 points to the second choice and 1 point to the third choice.
 • Every judge must submit a brief report on the volume he or she selected as a winner.
 • The debut with the greatest number of points is declared the winner.
 • Up until the stage where the judges submit their points, the adjudication is done confidentially and individually. The judges are not allowed to have any discussions before their points have been awarded.
 • In the unlikely event of a tie, the judges will be asked to vote between the two tied works.
 • If the works are not considered of high enough standard by the majority of judges (i.e. at least by two of the three), the prize will not be awarded.
 • If only one book is submitted, three judges will still be appointed. If the majority of judges decide the volume is of sufficient merit, the prize will be awarded.
 • The prize consists of the interest on the origingal investment. The invested amount may be increased through donations at any time, but the prize should maintain its independent status. Sponsorships from institutions wishing to pursue commercial interests with their sponsorship are therefore not desirable.
 • The prize will be awarded at an appropriate public function.

Tania van Schalkwyk wen Ingrid Jonker-prys vir 2010

Monday, December 6th, 2010

2010 INGRID JONKER PRIZE AWARDED TO UNEMBELLISHED INCANDESCENCE

 

Tania van Schalkwyk

Tania van Schalkwyk

Tania van Schalkwyk’s debut collection, Hyphen, is the winner of this year’s Ingrid Jonker prize for English poetry. The judging panel consisted of the poets Prof. Leon de Kock, Prof. Sally-Ann Murray and Charl J.F. Cilliers.  Six volumes were submitted for judging.

Van Schalkwyk’s poetic voice was declared “a rich addition to English South African writing” and her collection Hyphen “a very significant volume indeed”.  One judge asserted that “there is not a single poem in this volume that does not expand the reader’s consciousness”.  Judges were won over by van Schalkwyk’s “lushly evocative and yet also understated” poems and considered that “this is a literary poetry, rich in ideas” which “repays study and thought”.  Van Schalkwyk was lauded for the “incandescence” of her poetic insight which emerges from diction that is deceptively casual, “almost prose-like”.  The panel admired the “quiet humour”, the delicate capturing of “human strangeness”, and the refusal to embellish, all of which characterise Hyphen.

The Ingrid Jonker Prize for debut poetry collections is awarded every year, alternately for work in English and Afrikaans. The prize, which consists of a medal and a cash amount, will be handed over at a ceremony during the 2011 Franschhoek Literary Festival.

 

Ingrid Jonker Prize Committee

6 December 2010

 

***

 

2010 INGRID JONKER-PRYS TOEGEKEN VIR ‘N BUNDEL VERHELDERENDE, ONOPGESMUKTE POËSIE

 

Hyphen

Hyphen

Tania van Schalkwyk se digdebuut, Hyphen, is die wenner van vanjaar se Ingrid Jonker-prys vir Engelse poësie. Die beoordelaarspaneel het bestaan uit die digters prof. Leon de Kock, prof. Sally-Ann Murray and Charl J.F. Cilliers.  Ses digbundels is vir moontlike bekroning voorgelê.

Van Schalkwyk se poëtiese stem is bestempel as ” ‘n waardevolle toevoeging tot die Engelse Suid-Afrikaanse letterkunde” en Hyphen as ” ‘n waarlik belangrike bundel “.  Een beoordelaar het verklaar: “Daar is nie ‘n enkele gedig in hierdie bundel wat nie die leser se bewussyn verruim nie.” Die paneel is beïndruk deur Van Schalkwyk se “ryk, evokatiewe en onderbeklemtoonde” gedigte wat beskryf is as “literêre poësie gelaai met idees” wat “bestudering en nadenke beloon”.  Van Schalkwyk is geprys vir haar “verhelderende” digterlike insig wat spruit uit ‘n bedrieglik informele, “byna prosa-agtige” diksie. Die paneel het waardering uitgespreek vir haar “stil humor”, die delikate vasvang van “menslike vreemdheid” en haar onopgesmukte styl.

Die Ingrid Jonker-prys word jaarliks beurtelings aan ʼn Afrikaanse of ʼn Engelse debuutdigbundel toegeken. Die toekenning, wat bestaan uit ‘n medalje en ‘n kontantbedrag, sal oorhandig word by ‘n seremonie gedurende die 2011 Franschhoek-letterkundefees.

 

Ingrid Jonkerprys Komitee

6 Desember 2010