Posts Tagged ‘South African Literary Awards’

SALA reageer op Johann de Lange se brief

Thursday, November 11th, 2021

 

 

RESPONSE TO SALA WINNER’S “RESIGNATION OF THE SALA AWARD”

 

With great reluctance, the South African Literary Awards (SALA) accepts and respects Mr Johann de Lange’s decision to “hand over” or decline the Poetry Award as one of the winners of the said SALA 2021 category.

 

Regrettably, Mr de Lange is incorrect to think of SALA as a competition. Instead, it is a celebration of the literary craft as an instrument of artistic, creative and cultural expression within the context of our diverse and multicultural society.

 

SALA wishes to assure Mr de Lange that the Adjudication Panel comprises respected academics, cultural and language professionals who can by no means be referred to as “clumsy” or “ignorant”.

 

SALA stands by the Adjudication Panel’s decision to award 6 winners in the poetry category, whose entries were written in Afrikaans, English, isiXhosa, Setswana, Tshivenda and Sepedi.

 

These winners were selected on the strength of the literary merit of their works, and not because they represent any particular language. In our collective view, which we are confident resonates with wider society, there is no one language that is greater than or subordinate to the other.

   

SALA would have wanted to award each winner a prize greater than the equitable share of the R60 000 pool, and regret that we could not guarantee Mr de Lange a more substantial share.

 

We wish Mr de Lange well in his literary endeavors as one of the voices of our time.

 

11/11/2021

 

South African Literary Awards (SALA). Doelstellings en prosedure

Friday, October 19th, 2012

 

Verlede week is berig dat drie Afrikaanse digters, te wete Johann  de Lange (Weerlig van die ongeloof), Marlise Joubert (Splintervlerk) en Johann Lodewyk Marais (Diorama) vir vanjaar se SALA-toekennings benoem is.

Op navraag is onderstaande inligtingstuk ten opsigte van SALA se doelstellings en prosedure van die organiseerders ontvang:

SOUTH AFRICAN LITERARY AWARDS (SALA)

SALA is nou in sy sewende bestaansjaar en word bestuur deur die wRite associates, in samewerking met die Nasionale Department van Kuns en Kultuur, Sowetan en Nutrend Publishers. Aanvanklik is slegs met enkele pryse begin, maar geleidelik is daar meer pryse toegevoeg, sodat die spektrum van genres vergroot is om veral skrywers in inheemse tale aan te moedig om te skryf. SALA bekroon skrywers in alle amptelike tale van Suid-Afrika sonder om enige taal te bevoordeel.

Die doel van die SALA-pryse

  • Om verdienstelike Suid-Afrikaanse skrywers te vereer vir hulle werk en die bydrae wat hulle ten opsigte van die Suid-Afrikaanse letterkunde in sy geheel maak.
  • Om literêre uitnemendheid te huldig. In ‘n land soos Suid-Afrika het letterkunde die vermoeë om verskillende mense en kulturele groepereringe by mekaar uit te bring. Wanneer literêre werke verskillende perspektiewe op die Suid-Afrikaanse geskiedenisse, op waardesisteme, filosofieë en kuns uitbeeld, skep dit ‘n besondere platform waarop hierdie dinge met mekaar gedeel word. Die verskillende tale waarin skrywers hier skryf en die verskillende literêre werke wat hier tot stand kom, preserveer as’t ware ‘n paradigmatiese beeld van ons samelewing en ons kultuur soos dit op die oomblik is. In ‘n land waarin ons daarop aanspraak maak om ‘n nasie te wees, is dit nodig om van mekaar kennis neem en om mekaar se sieninge van die waarheid (in soverre daar ‘n waarheid is!) respekteer. Net kan daar ooit versoening en begrip tussen verskillende groeperinge in ons land ontstaan. Die letterkunde stel ons in staat om verskillende sieninge te respekteer, al is dit nie noodwendig ons eie sieninge nie.
  • Om die mees invloedryke en gerespekteerde literêre pryse in Suid-Afrika te word. SALA is immers ‘n organisasie wat skrywers in ‘n groot aantal literêre genres en kategorieë dwarsoor die spektrum van die 11 amptelike Suid-Afrikaanse tale bekroon.

Die nominasieproses

Daar word in die media geadverteer en versoeke word gerig dat enige iemand skrywers in die verskillende kategorieë benoem. Gewoonlik benoem uitgewers skrywers wat by hulle gepubliseer het, maar enige ander persoon mag ook ‘n skrywer benoem, solank daar ‘n sekondant is. Die genomineerde werk moet dan natuurlik aan die gestelde vereistes voldoen.
 
Die 9 kategorieë waarin SALA-toekennings gemaak word

Lifetime Achievement Literary Award

Dit word toegeken vir die oeuvre van ‘n skrywer – m.a.w. iemand wat al heelwat gepubliseer het op ‘n hoë standaard.

Posthumous Literary Award

Hierdie prys is, soos die naam aandui, vir skrywers wat reeds dood is en nie in hulle leeftyd vereer is met groot pryse nie.

Nadine Gordimer Short Story Award

Hierdie prys word toegeken uit ‘n fonds wat deur Nadine Gordimer uit haar Nobelprys geskenk is en dit is slegs vir skrywers van inheemse SA tale. Vanaf 2013 sal dié prys ook aan Afrikaanse en Engelse skrywers toegeken word.

K. Sello Duiker Memorial Award

Die prys word toegeken vir ‘n enkele verdienstelike literêre werk wat onlangs verskyn het.

Literary Journalism Award

Hierdie prys is vir joernalistieke uitnemendheid in die bevordering van letterkunde in Suid-Afrika.

Literary Translators Award

Dit word toegeken aan die vertaler van ‘n letterkundige werk van ‘n Suid-Afrikaanse skrywer.

Poetry Award

 Die prys is vir ‘n digbundel wat onlangs verskyn het.

First-time Published Author Award

Dit is vir ‘n debutant in enige literêre genre.

Chairperson’s Award

Hierdie is ‘n spesiale prys wat deur die voorsitter van die SALA-raad aan enige verdienstelike Suid-Afrikaanse skrywer toegeken word nadat nominasies deur Raadslede van SALA ontvang is.

 
Beoordelingkriteria

Wanneer literêre pryse toegeken word, is dit nie net ‘n eer vir die betrokke skrywers wat pryse wen nie, maar ook vir alle sprekers van die taal waarin die werk geskryf is en inderdaad vir die hele wêreld, want dié pryse gee erkenning aan kunstenaarskap en aan die waardes en norme wat uit dié kunswerke spreek. Omdat die SALA-pryse nasionale pryse is (‘n deel van die prysgeld word deur die Departement Kuns & Kultuur geborg), is dit vir beoordelaars belangrik dat die onderliggende waarhede wat uit die bekroonde werke spreek, in ooreenstemming is met die identiteit van die mense van Suid-Afrika soos dit byvoorbeeld in die Grondwet vervat is. Natuurlik is dié identiteit meestal ‘n geïdealiseerde identiteit, maar in beginsel is daar niks verkeerd met die droom en die strewe na ‘n mate van eenheid en onderlinge begrip in ‘n multi-kulturele land soos Suid-Afrika nie.

Beoordelaars verwag nie dat skrywers spesifiek oor die problematiek en die tema van sosiale kohesie en nasiebou skryf wat deel van die beoordelingskriteria uitmaak nie, maar wanneer pryse toeken word wat daarna streef om ‘n geheelbeeld van die Suid-Afrikaanse letterkunde te verteenwoordig, word verwag dat lesers dwarsoor oor die spektrum van Suid-Afrikaanse kulture sal kan vereenselwig met die norme en waardes wat uit ‘n teks spreek (wat nie gelyk gestel kan word met die inhoud en gebeure wat in ‘n letterkundige werk uitgebeeld word nie). Dit is ook belangrik dat die proses die unieke karakter en konvensies van skryf in ‘n spesifieke taal in aanmerking neem.

In die eerste instansie is dit belangrik dat gemeenskappe nie afsonderlik van die res van die mensdom bestaan nie. Daarom moet ‘n letterkundige werk wat aanspraak maak op bekroning, primêr voldoen aan die standaarde wat wêreldwyd aan uitnemende letterkunde gestel word. Om dit algemeen aanvaarbaar te maak vir die leserspubliek waarop dit gemik is, moet dit natuurlik gegrond wees op algemeen-menslike problematiek en universele waarhede. Eers dan kan gekyk word na meer spesifieke eienskappe van genomineerde werke. Dit gaan dus allereers oor literêre meriete en dan eers oor die bevordering van ‘n gedeelde ideaal van ‘n gesamentlike nasionale identiteit.

Die genomineerde werk word dan aan die hand van die volgende kriteria beoordeel:

  • bedrewenheid in die taal waarin dit aangebied word en die kreatiewe hantering van taal oor die algemeen,
  • hoe dit die nasionale identiteit uitbeeld, byvoorbeeld deur vooropstelling van versoening en die verbeelding van ‘n nuwe samelewing,
  • sosiale waardes wat daarin vervat word,
  • universele waarhede,
  • kulturele waardes wat verteenwoordig word,
  • bydrae ten opsigte van sosiale kohesie, nasiebou en oorskryding van ruimte en tyd (byvoorbeeld die aard van menslike lyding, magsmisbruik, skuld en vergiffenis ens.)

 

Hoewel die bydrae ten opsigte van sosiale kohesie en nasiebou dikwels tot kritiek lei en SALA daarvan beskuldig word dat hulle eng norme neerlê, beskou ons hierdie aspekte van ‘n teks in die heel breedste perspektief. Wanneer ons as nasie kan trots wees op ‘n skrywer wat hom sodanig onderskei dat hy byvoorbeeld die Nobelprys wen of dat sy werk in ‘n verskeidenheid van tale vertaal word, lewer dié literêre werk eweneens ‘n bydrae ten opsigte van sosiale kohesie en nasiebou. Dit is dan nasiebou in dié sin dat dit ons as Suid-Afrikaners kan saamsnoer in ons trots op so ‘n kunswerk en dat dit bydra tot die algemene statuur van die Suid-Afrikaanse letterkunde op die wêreldfront.

Sedert sy ontstaan in 2005 het SALA reeds meer as honderd pryse aan skrywers toegeken. Hierdie skrywers is mense, wit en swart, oud en jonk, lewend en dood wat hulle lewe gewy het aan die uitbou van ons literêre erfenis. Dit maak ons trots en nederig om betrokke te wees by so ‘n lofwaardige projek!

Die uwe, 

Morakabe Raks Seakhoa

Project Director – Africa Century International African Writers Conference/S.A Literary Awards

Managing Director – wRite associates

arts . culture . heritage . projects . events . strategists

P.O Box 4488 . Randburg . 2125 . Gauteng . South Africa

74 Mimosa Road . Randpark Ridge . 2194 . Gauteng . South Africa

Tel: +27 11 791 3585/791 4102 . Fax: 086 605 3642 . Email: info@writeassociates.co.za

Websites: www.writeassociates.co.za . www.africacenturyconference.org . www.sala.org.za