Posts Tagged ‘Tony Ullyatt translation’

Gisela Ullyatt. Vertaling in Engels

Sunday, January 17th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (88)

 

Gisela Ullyatt. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Tony Ullyatt.

 

after breakfast

 

from that morning

you brought my breakfast

on a decrepit tray

while summer light

destroyed our veranda lavender

 

after I had broken my bread

you brought an offering

pharmaceutically exact

you counted out every white pill

like the high priest of narkotika

 

a small glass of sweet ensure

masked this communion

day by day you marked off the date

on a bent pam golding-calendar

 

at times I was elated by

this bitter bitter full-moon pill

I could swallow and chew again

lift my arms unclench my fists

 

it was dawn and I could rise again

from that last morning

 

***

 

na ontbyt

 

Gisela Ullyatt

 

sedert daardie oggend

bring jy my ontbyt

op ‘n afgeleefde skinkbord

terwyl somerlig

ons stoeplaventel verniel

 

nadat ek my brood gebreek het

dra jy ‘n offer aan

farmaseuties presies

meet jy elke wit pil af

soos die hoëpriester van narkotika

 

‘n kelkie soet ensure

verdoesel hierdie nagmaal

dag vir dag merk jy die datum af

op ‘n gebuigde pam golding-almanak

 

soms verheug ek my in

hierdie bitter bitter volmaanpil

sluk and kou ek nou weer

my arms oplig my vuiste ontbal

 

dit was môre en ek kon opstaan

uit daardie laaste oggend

 

Bronverwysing:

Ullyatt, Gisela. 2020. die waarheid oor duiwe. Pretoria: Protea Boekhuis. p. 27.

 

 

Gisela Ullyatt. Vertaling in Engels

Sunday, January 17th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (87)

 

Gisela Ullyatt. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Tony Ullyatt.

 

the truth about doves

 

in my eighth year the neighbours there move

to a swanky suburb the other side

Brandkop bridge leaving their dovecote

near the quince trees in our backyard

 

its cage my wire netting castle

the cinnamon doves royalty

 

first I watch them

through cracks and holes I spy

beaks later I climb in cautiously

sit on splotches of dove droppings study the seed

in the hope they might eat from my hand

 

I touch pale eggs

cozy in wooden nesting boxes

they make me glow

 

I watch the fights the randiness

the disorderly flapping

the truth about doves

 

after a while the swanky neighbours

took back their not-so-swanky dovecote

leaving just an empty square

of yellowed grass

 

***

 

die waarheid oor duiwe

Gisela Ullyatt

 

daar trek die bure in my agste jaar

na ’n swanky suburb anderkant

brandkopbrug los hul duiwehok

by die kweperbome in ons agterjaart

 

die hok my ogiesdraadkasteel

die lemoenduiwe royalty

 

eers hou ek hulle dop

deur skrefies en gaatjies beloer ek

gesnaweldes later klim ek versigtig in

sit op flertse duiwemis bestudeer die saad

in die hoop dat hulle uit my hand sal vreet

 

ek betas flets eiertjies

knus in houtkasnessies

hulle laat my gloei

 

ek aanskou die fights die jagsheid

die ongenaakbare fladdering

die waarheid oor duiwe

 

die swanky bure het na ’n ruk

hul not-so-swanky hok kom terugvat

net ’n leë vierkant

op die vergeelde gras gelos

 

Bronverwysing:

Ullyatt, Gisela. 2020. die waarheid oor duiwe. Pretoria: Protea Boekhuis. p. 8.

 

 

Gisela Ullyatt. Vertaling in Engels

Saturday, January 16th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (86)

 

Gisela Ullyatt. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Tony Ullyatt.

 

women round a table

 

she remembers the expanse of a festive table

under the farm’s willow trees

the sun seeping through like maple syrup

grandmothers mothers and aunts

carrying chairs from the dining room

silver cutlery glinting

 

she is wearing a white party dress

the afternoon smocked in her memory

red soil simmers under nephew ​​and nieces’ bare feet

of oranges and lemons drop a hanky

 

somewhere someone took a couple of snapshots

 

yet

around this table she remembers

no grandfather

no uncle

no father

 

***

 

om ’n vrouetafel

Gisela Ullyatt

 

sy onthou die uitgestrektheid van ’n feestafel

onder die plaas se wilgerbome

die son wat deursypel soos esdoringstroop

oumas moeders en tantes

wat stoele aandra vanuit die eetkamer

silwer eetgerei flits

 

sy dra ’n wit partytjierok

die agtermiddag gesmok in haar geheue

rooigrond walm onder neefs en niggies se kaal voete

aljander-deur-die-bos vroteier hulle

 

iewers het iemand ’n paar kiekies geneem

 

tóg

om hierdie tafel onthou sy

geen oupa

geen oom

geen vader nie

 

Bronverwysing:

Ullyatt, Gisela. 2020. die waarheid oor duiwe.  Pretoria: Protea Boekhuis. p. 79.

 

 

Gisela Ullyatt. Vertaling in Engels

Saturday, January 16th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (85)

 

Gisela Ullyatt. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Tony Ullyatt.

 

mystic boer

 

and he comes to pick them up in his baby-blue kombi

(a year later the engine’s buggered)

behind the windows beige-and-brown curtains

possibly nicked from a seventies parsonage

the seats definitely from better days

and his gingerhaired girl (for now)

blows rings with a cheap cigarette

fingers fluttering

eyes ogle her cleavage

girls as they choke on tassenbergs from envy

boys as the froth on their beer brims over

 

there we sit at the mystic

in the corner at a claustrophobic table

with candle-wax splodges on the plastic tablecloth

 

I drink my hooch lemon-flavoured

(actually, tassies is every student’s budget tip)

 

the nineties grunge in doc martins

and kurt cobain wears a cardigan older than the hills

 

against the wall (in pop art) hang boer generals

with bandoliers and mausers

 

and they wonder about this mystic boer

 

***

 

mystic boer

Gisela Ullyatt

 

en hy kom laai hulle op in sy seunblou kombi

(’n jaar later die enjin in sy moer)

agter die ruite beige-en-bruin gordyntjies

moontlik geskaai uit ’n seventies pastorie

die sitplekke beslis uit beter dae

 

en sy gemmerhaarmeisie (vir nou)

blaas kringe met ’n cheap sigaret

vingers fladderend

haar borsgleuf laat die oë omdop

girls omdat hulle verstik in tassenbergs van afguns

boys omdat hul lagers se skuim oorloop

 

daar sit ons by die mystic

in die hoek by ’n kloustrofobiese tafeltjie

met spulse kerswas op die plastiektafeldoek

 

ek drink my hooch met suurlemoengeur

(eintlik is tassies elke student se budget tip)

 

die nineties grunge in doc martins

en kurt cobain dra ’n trui ouer as die berge

 

teen die muur (in pop art) hang boeregeneraals

met bandeliere en mausers

 

en wonder oor hierdie mystic boer

 

Bronverwysing:

Ullyatt, Gisela. 2020. die waarheid oor duiwe. Pretoria: Protea Boekhuis. p. 68.

 

 

 

Gisela Ullyatt. Vertaling in Engels

Friday, January 15th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (84)

 

Gisela Ullyatt. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Tony Ullyatt.

 

grandpa smokes his last stuyvesant

 

grandpa crumples

like coca-cola can

minutes ago

his cheeks were still the colour of nectarines

he put out his last stuyvesant

just before breakfast

it was august in the year nineteen seventy

month of dust

beige days

wind

swaying the bleak caravan

behind the counter

his two youngest daughters

words have already seared their tongues

they spread the toast

with pus-yellow butter

grandpa slumps lower in his canvas chair

the one with brown and orange flowers

the caravan rocks ever so slightly

my grandma looks up

from her small gas stove

 

the bacon not done yet but so what

 

from now on

her caravan’s little stoep with no husband

she can’t complain about that

 

***

 

oupa rook sy laaste stuyvesant

Gisela Ullyatt

 

oupa knak in

soos ’n coca-cola blikkie

minute gelede

was sy wange nog die kleur van kaalgatperskes

hy het sy laaste stuyvesant uitgeblaas

net voor

brekfis

dit was augustus in die jaar negentien sewentig

maand van stof

beige dae

winde

wat aan die kaal karavaan ruk

agter die toonbankie

sy jongste twee dogters

op hul tonge het woorde reeds verskroei

hulle smeer die toast

met ettergeel botter

oupa syg neer in sy seilstoel

die een met bruin en oranje blomme

die karavaantjie skommel net so effens

my ouma kyk op

vanaf haar gasstofie

 

die bacon nog nie gaar nie maar wat

 

van nou af

haar woonwa se stoepie sonder eggenoot

hieroor kan sy nie kla nie

 

Ullyatt, Gisela. 2020. die waarheid oor duiwe. Pretoria: Protea Boekhuis. p. 80.

 

 

Gisela Ullyatt. Vertaling in Engels

Friday, January 15th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (83)

 

Gisela Ullyatt. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Tony Ullyatt.

 

Before I go

 

before I go

show me the gray

 

perimeters of my innards

the infinity of silver

 

before I go

tame my thorny fields

with origami birds

 

harakiri the silence

in me

 

before I go

 

***

 

voor ek vertrek

Gisela Ullyatt

 

voor ek vertrek

wys my die grys

 

omtes van my binnegoed

die oneindigheid van silwer

 

voor ek vertrek

tem my doringvelde

met origamivoëls

 

harakiri die stilte

in my

 

voor ek vertrek

 

Bronverwysing:

Ullyatt, Gisela. 2020. die waarheid oor duiwe. Pretoria: Protea Boekhuis. p. 34