Onderhoud. Robert Pearce

“Flaaitaal vir’ie moegoes wat’ie weetie”

Robert Pearce in gesprek met Louis Esterhuizen

 

 

Robert Pearce

Robert Pearce

Robert Pearce, akademikus, dramaturg, digter en musikant,  is sedert April 2009  Direkteur Biblioteek-en-Inligtingsdienste van die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit (NMMU) in Port Elizabeth. Robert Pearce was tot einde Maart vanjaar verbonde aan die Universitieit van Suid-Afrika se Biblioteekdienste as Direkteur Kliëntedienste – ‘n pos wat hy vir 9 jaar beklee het. As Akademiese Bibliotekaris is hy goed toegerus vir sy taak by NMMU aangesien hy onder andere ‘n Meestersgraad in Biblioteekkunde en ‘n Diploma in Kliëntediens van Unisa het. Pearce is bekend vir sy dramas oor die lewe in die bruingemeenskap. In sy graad 11-skooljaar het hy saam met Philip Louw, sy eerste drama, From hippie to normal: the story of sinners and the birth of Jesus Christ, geskryf. In teenstelling met Shakespeare se Macbeth, waarin die bewussyn van trauma met die voorstelling van ‘n indiwiduele personasie verbind word, verbind Pearce die ervaring van trauma in sy tekste met die indiwidu as lid van ‘n gemeenskap. Sy mees onlangse toneelstuk was, The charter (in search of quality, culture and service excellence), wat in 2007 in die Z.K. Matthews saal van Unisa opgevoer is en wat ook op DVD opgeneem is. In Pearce se toneeltekste is daar ‘n sterk teenwoordigheid van ‘n gemeenskapsbewussyn. Dit sluit onder andere in ‘n sterk plaaslike sosiale bewussyn van die voorkoms van dwelmmisbruik, prostitusie en bendebedrywighede. Pearce het skouer geskuur met die grotes in Afrikaanse literatuur-wêreld. Mens dink aan skrywers soos wyle Patrick Petersen, Adam Small, Peter Snyders, Diana Ferrus en vele ander.

 

 

 

Robert, in ʼn persoonlike skrywe aan dr. Michael le Cordeur het jy jou kommer uitgespreek jeens die feit dat flaaitaal in die hele taaldebat wat tans in die media gevoer word, agterweë bly. Daarom, gesien in die lig dat jy reeds jare lank by navorsing oor dié taal (wat jy self as jou “vadertaal” beskou) betrokke is, die volgende vrae. Maar eers, ter wille van diegene wat nié vertroud is met flaaitaal nie – kan jy dalk vir ons kortliks ʼn aanduiding gee van die aard en voorkoms daarvan?

Louis, voordat ek antwoord op jou vrae, net ʼn paar  openingsaanmerkings:  Daar sal gevra word waarom ek nie hierdie onderhoud en die vrae in Tsotsitaal beantwoord nie? Waarom die gebruik van Standaard Afrikaans? Daar kan verskeie antwoorde wees, maar belangrik is dat die lexicon en grammatika van Tsotsitaal na al die jare nog steeds aan die ontwikkel is en dat die woordeskat beperk is tot ʼn vermenging van Afrikaans, Engels, Sotho, Zulu en Xhosa-‘n andersoortige Fanagalo. Nog ʼn rede, is dat Tsotsitaal onverstaanbaar is vir die geteikende leserskorps en soos ʼn vriend van my uit Vlaandere eenkeer vir my genoem het, as hy in ʼn Vlaamse dialek skryf bereik hy duisende, maar as hy in Nederlands skryf, bereik hy miljoene. Tsotsitaal is tot op hede nog steeds meer ʼn praattaal as ʼn skryftaal. Ek dink Kaaps het dieselfde dilemma. Dit is nie verskonings nie net feite.

Ek wil nie kopiereg op Tsotsitaal/Flaaitaal opeis nie en hoop dat toekomstige navorsers ten minste na die gesprek tussen ons sal verwys wanneer verdere navorsing oor Tsotsitaal gedoen word en hoofstukke in boeke daaroor opgedateer word. Nog ʼn observasie  van my kant, is dat Tsotsitaal “eie goed” is, eie aan die Townships van Suid Afrika, maar nou word daar in ons bos gekap en ander eis sommer goedsmoeds Tsotsitaal as hul eie ontdekkings. Hier verwys ek spesiaal na onkundiges wat op ʼn afstand die (Tsotsi) Taal aanskou en ʼn kommersiële geleentheid sien om op die wa te spring en die hele kwessie te kaap.

Hier verwys ek spesifiek na mense soos Lebo Motshegoa wat in  2005 ʼn powere poging aangewend het met sy  The A-Z Dictionary of South African Township Lingo, en Daniel Hugo se hoofstuk oor  Tsotsitaal in Halala Afrikaans wat in 2009 by Protea Boekhuis verskyn het. Ek weet dit is sterk stellings, maar in albei skrywers se werke ontbreek indiepte  navorsing.

Dit bring my by die punt dat Protea Boekehuis kenners soos Dennis Kekethi Makhudu kon genader het om so ʼn hoofstuk te skryf. Almal is gaande oor Louis Molamu se  Tsotsitaal, a dictionary of the language of Sophiatown, maar Makhudu se  Honneurs (1980) en MA  (1984) verhandelinge en ander geskrifte oor  Tsotsitaal (1995) , die werk van Willem Schurink  (1981; 1983), Peter Bekker (1974) en Sipho Sipamla  (1982) se werke was voorlopers. Ek het in my besit dokumente wat ek oor dertig jaar versamel het en kan dus ook ʼn bydrae lewer om meer omvattende navorsing  te doen. Nou kom die vraag op, hoekom is ek reaksionêr en kyk dat ander publiseer oor Tsotsitaal en dan soos ʼn klein keffertjie agterna daaroor blaf? Ek het gewoon net nie die tyd om dit nou neer te skryf nie, aangesien ek navorsing doen vir ʼn Doktorale studie in Biblioteekkunde. Ek sal in die toekoms aandag daaraan gee.

Aard, oorsprong en voorkoms:  Lees ʼn mens die werke van Makhudu, Molamu en Schurink word daar aangedui dat die eerste keer dat daar geskryf is oor Tsotistaal was so ver terug as 1916. In teenstelling met wat Molamu voorhou, dat dit die taal van Sophiatown (alleen) is, weerlê Makhudu dit deur aan te dui dat dit ook in die Swart en Bruinwoonbuurtes van Atteridgeville, Marabastad en Bantule in Pretoria gepraat is gedurende die 1950’s. Makhudu noem ook Soweto en Sophiatown as plekke waar die Taal gepraat word.

Tsotsitaal , die vermenging van tale soos Afrikaans, Engels en ander Swart tale het ʼn eie woordeskat wat altyd  aan die ontwikkel is. Daar is nie vaste spellingspatrone nie. So byvoorbeeld word die word vir “lekker”, “Mca” in Tsotsitaal ook gespel as “Nca”.

ʼn Tsotsi  verwys na die swakker kriminele elemente binne jou Swart en Bruin Township-gemeenskappe. Gewoonlik is dit jong mans met ʼn kriminele rekord. Waar die woord “Flaai” of “Fly” vandaan kom, is ʼn verwysing na die Tsotsi’s wat  vinnig praat, vinnig stap en vinnig dinge doen – asof hulle vlieg! Dit was ook in verlede na verwys as Bendetaal, Mynwerkerstaal en Shebeentaal.

In jou skrywe aan dr. Le Cordeur tref jy ʼn onderskeid tussen flaaitaal as “vaderstaal” en Afrikaans as “moederstaal”. Net so verwys Daniel Hugo in sy oorsig van flaaitaal in “Halala Afrikaans” (2009: Protea Boekhuis) daarna as synde ʼn “mannetaal” wat hoofsaaklik in tronke funksioneer. Bestaan daar inderdaad dié geslagsvoorkeur ten opsigte van flaaitaal?

Ja, daar bestaan ʼn geslagsvoorkeur. Ek het dit byvoorbeeld in die 1950’s  in Claremont en Marabastad in Pretoria by my pa en sy vriende geleer. My pa het die gewoonte gehad om my altyd saam te neem na sy vriende en daar kon ek my verlustig in die taal wat so anders was as die taal wat ek op die skoolbanke moes aanleer. My pa is al oorlede, maar ek praat dit nog steeds met my ooms wat nou in hulle 70s is. Ek en my vriende laat waai ook met die lingo! Vrouens het nog altyd die Tsotsitaal as onvroulik en nie juis as beskaafd gesien nie – selfs in ons huis het my ma ons probeer beskerm van die Tsotsitaal aangesien dit gekoppel was aan bendes. Maar, soos ek in my gedig “My Flaai-Tsotsitaal” sê: dit is ook die lingo van die township-intellectuals.

Om dit te staaf, het ʼn vriend van my David Ernest ʼn honneurs studie in Linguistiek gedoen en spesifiek Tsotsitaal-woorde voorgehou aan Manlike Onderwysers, Mediese Doktors en ander geleerdes binne die Eersterust (oorwegend Bruin) gemeenskap. Hulle het almal die woorde verstaan en kon ook Tsotsitaal praat. Ek en ʼn ander Taalnavorser aan Unisa, Doktor Elvis Saal, het aan ʼn artikel gewerk (gepubliseer in 2005) – “The persuasive effect of Tsotsitaal in HIV/AIDS material”. Bruin hoërskoolleerlinge is gevra om ʼn paragraaf oor HIV/VIGS in Standaard Afrikaans te lees. ʼn Sielkundige het getoets wat hulle verstaan. Ek het dieselfde paragraaf in Tsotsitaal vertaal en dit is weer aan dieselfde leerlinge gegee om te lees. Na dit is hulle weer getoets en daar is bewys dat die boodskap duideliker deurgekom het in Tsotsitaal.

Ek en my vriende praat Tsotsitaal en ons is nie Tsotsi’s nie. Van hulle sluit in akteurs, akademici, musikante en skrywers. Ons probeer ook hard om te help dat die stigma van die tsotsi iewers agter gelos moet word. Vriend David Ernest het verdere navorsing gedoen en in sy MA- verhandeling wat hy in 2004 aan Universiteit van Pretoria verwerf het, stel hy voor dat Tsotsitaal eerder herdoop moet word na Oorspronklike Afrikaans!

In die reeds genoemde artikel oor flaaitaal deur Daniel Hugo toon hy nog ʼn vreemde teenstrydigheid aan: dat flaaitaal enersyds ʼn “geheimtaal” is, dog andersyds ook “omgangstaal”. Bestaan dié teenstrydigheid ten opsigte van eksklusiwiteit vandag nog onder die sprekers daarvan, of is daar bepaalde inisiatiewe om daaraan ʼn breër gebruiksbasis te verskaf?

Dat Tsostitaal ʼn lekker taal is vir die “auties wat notch” (die manne wat die taal ken) is nie te betwyfel nie. Die ekwivalent daarvan is Kaaps, Moffietaal, Namakwalands ,Tienertaal, sms-taal – almal met hul  eie geheimsinnige gebruike sodat die “moegoes wat nie die Lingo kan weetie nie, swak gelos word”  (die dommes wat nie die taal kan praat nie, onnosel bly).

Daar is ongestaafde beweringe dat selfs die ANC, toe hulle in exile was, Tsotsitaal as kodetaal aangewend het. (Dit is iets wat dalk navorsingswaardig is.)

Robert, jy is die afgelope 30 jaar al betrokke by navorsing oor flaaitaal en het ook al verskeie lesings oor dié onderwerp moes lewer. Kan jy dalk vir ons ʼn meer spesifieke aanduiding gee van die belangrikste onderwerpe waaroor die gesprekke rondom die status en voortbestaan van flaaitaal tans handel?

Heel interessant dat daar ewe skielik groot belangstelling  in Tsotsi-/Flaaitaal is. Selfs op die Internet, by Google en Wikipedia is daar talle artikels oor Tsotsi/Flaaitaal. Met die aanwending van nuwe elektroniese middele word  die jonger geslag tegnologiese jongmense ook blootgestel aan Tsotsitaal.

Wanneer daar gekyk word na dié artikels is dit verblywend om te sien dat die onderwerpe wat aangeraak word, die volgende is:

– Definisie van Tsotsitaal

– Geskiedenis

– Struktuur

– Die Sosiale betekenis van Tsotsi/Flaaitaal en Iscamtho

Wat ook baie aangespreek word in die media, is die ontwikkeling van Kwaito-lirieke uit Tsotsi/Flaaitaal. Kunstenaars soos Arthur, Mandoza en TK Zee gebruik almal Tsotsi/Flaaitaal in hul lirieke en sodoende betrek hulle ʼn hele nuwe geslag jonger gebruikers by Tsotsi/Flaaitaal. Lebo Motshega se gebrekkige pogings moet ook nie geringskat word nie. Hy probeer ten minste met sy Township Lingo-woordeboekies om Tsotsi/Flaaitaal te verklaar. Hy het ook af-en-toe ʼn Woordeskatlys van Tsotsi/Flaaitaal woorde in die Daily Sun-dagblad. Selfs die Afrikaanse dagblad, Beeld publiseer af-en-toe artikels oor Tsotsitaal. Hier moet Stephanie Nieuwoudt se 2003 artikel in Beeld,Intellektuele Tsotsi’s: Nou kan moegoes ook Sophiatown se taal verstaan”, genoem word. Op Beeld se Webwerf kon  ek ook vier ander artikels oor Tsotsi/Flaaitaal opspoor. Vir die toekoms hoop ek dat PANSAT geld sal bewillig vir nog meer navorsing oor Tsotsi/Flaaitaal.

Is dit dalk moontlik om vir ons enkele voorbeelde van flaaitaal te gee?

Bushie (Boesman/Kleurling)

Tsafendas (as jy iemand met ʼn mes steek – Nav Tsafendas se moord op Verwoerd in 1966);

Scaberesh (ʼn Slegte vrou)

Groot Verkoue (HIV/VIGS)

Gwarra (Terg)

Zalties (Dood gaan)

Outie (Man gewoonlik in ʼn liefdesverhouding met ʼn vrou)

Ousie (Vrou gewoonlik in ʼn liefdesverhouding met ʼn man)

Ek en my Ousie verstaan (Ek en my meisie het ʼn verhouding)

Kan jy dalk nog voorbeelde byvoeg van ander digters wie se “flypoems” jy oor die jare versamel het?

Mattera, Don. 1991. Die Bushie is dood

Sepamla, Sipho. 1982. Baby Come Duze

Johennesse, Fhazel. 1979. 

– bra bizza dink according change

– bra bizza dink according die americans

– bra bizza dink according  kopstaan

Dankie vir die gesprek, Robert. Uiteraard is ons in die besonder geïnteresseerd in die poësie van flaaitaal; so dra ek kennis van ʼn wonderlike vers, “My Flaai-Tsotsitaal”, wat jy geskryf het. Met jou vergunning plaas ons dit dan ter afsluiting hieronder.

 

My Flaai-Tsotsitaal

 

Gebore uit fornifikasie

tussen Coloured-Afrikaans, Township-Sotho en Zulu

jy, Isicamtho, taal van die outies wat notch.

Jy het ge-survive,

al wou húlle jou soos ʼn mommage

reduce het tot Fanagalo.

 

Come Duze baby,  sê Ntate Sipamla

Original Afrikaans,  noem Uncle David jou

Onverstaanbaar,  sê die Moegoes wat hassal ken.

Onverstaanbaar vir wie majita?

 

Is dollie my bra dat jy my ʼn culture ge-gha het en by de way,

thanks my Flaai-bra dat jy ons allow om jou te chop-en-change.

Met daai permission  raak jy ʼn Ursus

en is jy nie net ʼn Tsotsitaal,

maar ook  lingo van die Township-intellectuals. 

 

Ooms Adam en Peter het hulle Kaaps,

Loit sy Goema-Afrikaans,

Links sy Nama-Afrikaans en

Du Plessis gegapsde Griekwa-Afrikaans,

maar ons hier in Gauteng                                          

 

het ons lekker Tsotsitaal-deng

daarom sal alle nasies in jou seng

en Flaai-Tsotsi-Isicamtho meng:

Come duze scaberesh, come duze…

Al sal alle lingos thleri

sal ek jou nog wietie,

vir jou, mca lingo van my M& Toppie.

 

© Robert Pearce

 

WOORDVERKLARINGS:

 

Gebore uit fornifikasie (Geslagsomgang/Seks)

tussen Coloured-Afrikaans, Township-Sotho en Zulu

jy, Isicamtho, taal van die outies wat notch. (ook genoem Iscamtho=’n vermenging van Zulu en Sotho wat gepraat was deur die AmaLaita Bende en gebruik was in die 1920’s)

Jy het ge-survive, (oorleef)

al wou húlle jou soos ʼn mommage (ook soms gespel moemmage of momish=iemand wat dom is en nie straatwys)

reduce het tot Fanagalo. (taal wat onstaan het op die Suid Afrikaanse Myne uit tale soos Afrikaans, Engels, Zulu, Xhosa, Sotho en SiSwati)

 

Come Duze baby, sê Ntate Sepamla (titel van gedig: Kom nader baba/meisie sê Oom Sepamla-verwysend na Sipho Sydney Sepamla)

Original Afrikaans,  noem Uncle David jou (Oorspronklike Afrikaans)

Onverstaanbaar,  sê die Moegoes wat hassal ken. (Dommes wat niks weet nie; sien ook mommage)

Onverstaanbaar vir wie majita?  (Man of jongman)

 

Is dollie my bra dat jy my ʼn culture ge-gha het en by de way, (dit is goed my vriend dat jy my ‘n kultuur gegee het en sommer so padlangs)

thanks my Flaai-bra dat jy ons allow om jou te chop-en-change. (dankie my vinnige-straatwysvriend dat jy ons toelaat om jou willens en wetens te verander)

Met daai permission  raak jy ʼn Ursus [Met daardie toestemming raak jy soos Ursus  die  Bruin Beer (Ursus  Arctos is ook gebruik deur die Grieke om ‘n sterk man te omskryf)]

en is jy nie net ʼn Tsotsitaal,  (Taal van die Bendes en Straatwys manne)

maar ook  lingo van die Township-intellectuals. (Taal van Slim/Intellektuele persone van die Woonbuurt)

 

Ooms Adam en Peter het hulle Kaaps, (Adam Small en Peter Snyders)

Loit sy Goema-Afrikaans, (Loit Sôls)

Links sy Nama-Afrikaans en  (Tony Links)

Du Plessis gegapsde Griekwa-Afrikaans, (Hans Du Plessis)

maar ons hier in Gauteng                                          

 

het ons lekker Tsotsitaal-deng (Taal van die Bendes en Straatwys manne se ding)

daarom sal alle nasies in jou seng (sing)

en Flaai-Tsotsi-Isicamtho meng: (vinnige-straatwystaal van Bendes en Straatwysmanne en vermenging van Zulu en Sotho)

Come duze scaberesh, come duze… (Kom nader slegte meisie, kom nader)

Al sal alle lingos thleri (Al sal alle tale doodgaan)

sal ek jou nog wietie, (sal ek jou nog praat)

vir jou, mca lingo van my M & Toppie. (vir jou, mooi taal van my Ma & Pa)

 

 

Bookmark and Share

9 Kommentare op “Onderhoud. Robert Pearce”

 1. Daniel Hugo :

  ‘n Baie interessante onderhoud. Is dit moontlik dat Robert ‘n volledige bibliografie kan verskaf? Hy noem in baie gevalle slegs name en publikasiedatums. ‘n Woordelys by sy gedig sal ook bydra tot die kennis van Flaaitaal. Of moet dit ‘n geheimtaal bly?

 2. Dankie aan Louis en Marlise vir die plasing van die onderhoud. Dit verruim die gesprek. Aan Daniel Hugo wil ek noem dat Tsotsi/Flaaitaal nie ‘n geheime taal kan wees nie, dit is eintlik eie goed wat behoort aan almal wat dit praat, lees en skryf. Die Bronnelys wat ek oor Tsotsi/Flaaitaal oor die jare saamgestel het (ek het ook afdrukke van artikels en hoofstukke uit boeke) sal ek alleenlik deel indien ek, Dennis Makhudu of Louis Molamu gevra word om ‘n nuwe Hoofstuk oor Tsotsi/Flaaitaal te skryf. As “gesoute” navorser wat ‘n hoofstuk in Halla Afrikaans oor Tsotsitaal geskryf het, sou ek dink dat Daniel meer indiepte navorsing sou doen en op hierdie Bronne afgekom het, want van die Bronne is gelys in Louis Molamu se boek, asook in die boek van J.D Bolt oor Fanagalo (1990). Daar word ook gesoek na “verklarende Afrikaanse woorde” vir die Tsotsitaal woorde in my Flaai/Tsotsitaal gedig. As Kenner van Tsotsi/Flaaitaal moet hy mos die woorde ken, of hy kan self gaan kyk in Louis Molamu se boek Tsotsitaal-a Dictionary of the language of Sophiatown (2003).

  Skrywersgroete

  Robert Pearce

 3. Louis :

  Daniel, Robert het woordverklarings vir die gedig gestuur wat ons onder aan – na die gedig – geplaas het.
  Dankie vir jou deelname,
  Louis

 4. Daniel Hugo :

  Nee, man, Robert. Moet nou nie so wees nie. “Halala Afrikaans” is ‘n oorsig oor die geskiedenis en huidige stand van Afrikaans. Ek is nie ‘n kenner van Tsotsitaal nie, ook nie van Kaapse Afrikaans of Griekwa-Afrikaans of GRA-Afrikaans of nie. Ek het talle bronne geraadpleeg en ‘n oorsigtelike studie vir akademiese eerstejaars geskryf. As jy oor Flaaitaal-Tsotsi-Afrikaans gepubliseer het, sou jy ‘n voor die hand liggende keuse gewees het om die betrokke hoofstuk in my boek te skryf. Om geheimsinnig te wees oor die gepubliseerde bronne demp die gesprek en getuig van ‘n ghetto-mentaliteit. Baie dankie vir die woordverklarings by jou gedig. Die woord “mommage” staan byvoorbeeld nie in Louis Molamu se woordeboek waarna jy my verwys nie. (Daar staan wel die wisselvorm “momish” – maar dit is nie die woord in jou gedig nie. Hoe sou ek dit dus kon opspoor?) Die volgende woorde staan ook nie in Molamu nie: dollie, ge-gha, Ursus (Tsotsitaal?) en scaberesh. Nogmaals baie dankie dat jy bereid was om jou kennis te deel.

 5. Geagte Daniel

  Die bedoeling was nie dat jy al die woorde uit Louis Molamu se woordeboek moes kry nie, daar is ook ander bronne wat jy deur ‘n Internet soektog kan opspoor deur vir die woordverklarings. “Ursus” soos ek verduidelik het is nie ‘n Tsotsitaal woord nie, maar ‘n metafoor om aan te dui dat Tsotsitaal sterk is soos ‘n Bruin Beer.

  Die beskuldiging van “ghetto mentaliteit” is aanvegbaar en kan nie onbetwis gelaat word nie. Die feit dat ek internasionaal veg (in Nederland en Vlaandere veral), maar ook op eie bodem vir die voortbestaan van al ons tale, spesiaal Tsotsitaal en Afrikaans (alle dialekte)en dat ek as Akademikus vir 36 jaar by Internasionale erkende Universiteitsbiblioteke diens doen laat my (of my mentaliteit) nie kwalifiseer as vanuit of gelykstaande aan die ghetto nie. Ons kan hierdie parallele argumente voortsit daarvoor is ek intellektueel en emosioneel opgewasse-Robert Pearce

 6. Daniel Hugo :

  Beste Robert
  Ek is jammer. Ek trek die verwysing na ‘n ghetto-mentaliteit terug. Maar ek was nog moerig oor jou uitspraak dat ek Tsotsi-taal sou gekaap het vir kommersiële doeleindes. Die stukkie oor Tsotsi-taal beslaan 4 bladsye uit ‘n totaal van 175. Volgens jou argument het ek en my medewerkers dan ook Kaapse Afrikaans, Griekwa-Afrikaans, tienertaal, SMS-taal, Kontrei-Afrikaans, ensovoorts gekaap. Dit is mos onsin.
  Vriendelike groete
  Daniel Hugo

 7. Hello Daniel en Johan

  Verskoning is aanvaar. Onderstaande Bibliografie. Ek het nie kopiereg nie. Gebruik maar na goeddunke. Sal wil saamwerk in die toekoms vir die bevordering van my Vadertaal.

  Johan moenie so gou moedverloor nie. Die stryd vir alle tale begin nou eers in erns.

  Die woordverklarings het ek al reeds gedoen.

  Skrywersgroete

  Robert J Pearce

  Tsotsi-Flaaitaal-Isicamtho Bibliography-Compiled by Robert Jacob Pearce 1974-2010

  Becker, Peter. 1974. Tsotsi, p197-203. In Peter Becker Tribe to Township.Great Britain: Granada

  Bold, J.D. 1990. Fanagalo. Pretoria: J.L van Schaik

  Brynard, Karen 1988. Flytaal: taal met vele tonge. De Kat, p.26-30

  Cronin, Jeremy. 1985. “Laat ons ranks vassa”-African poets and the use of Afrikaans, p. 52-61In: Smith, Julian et al. Swart Afrikaanse Skrywers. Belville: Universiteit van Weskaapland Drukkery.

  Ernest, David Harold Solomon. 2004. Meaning in Small, Snyders and Pearce: an application of Lotman’s semiotic theory to “Coloured” literature. M.A. Dissertation, University of Pretoria.

  Fourie, Krisjan 2006. Tsotsitaal, taal van die Townships. ATKV Taalgenoot, Februarie, p.22-24

  Fugard, Athol.1989. Tsotsi. Johannesburg: Ad Donker

  Glaser, C. 1991. Bo-Tsotsi: youth gangs of Soweto, 1960-1970. Portsmouth: Heinemann.

  Glaser, C. 2005. Whistles and sjamboks: crime and policing in Soweto 1960-1976. South African Historical Journal, no. 52, p.119-139

  Hood, Gavin. 2006. Tsotsi. Motion Picture.

  Hugo, Daniel et al. 2009. Halala Afrikaans. Pretoria: Protea Boekehuis

  Junction Avenue Theatre-Purkey M & Steyn, P. 1993. Sophiatown, Theatre Play. Publisher unknown.

  Kleinhans, Henry. 1988. Laat waai met die lekker Kaapse Taal. Prisma, p.7-9.

  Mahlangu, L M. 2003. Hey, bra, do you speak the lingo? Letter to Daily Sun Newspaper. (Pleads that Tsotsitaal should be the 12th Official Language)

  Makhudu, Dennis. 1980. An etymological and morphonological description of Flaaitaal/Tsotsitaal: a sociolinguistic perspective. B A Honours dissertation. Johannesburg: University of the Witwatersrand

  Makhudu, Dennis. 1984. Is Afrikaans a Creole Language? M A dissertation. Southern Illinois University at Carbondale.

  Makhudu, K.D.P.1995. An introduction to Flaaitaal. In Mestrie, R. (ed.). Language and Social History: Studies in South African Sociolinguistics. Claremont: David Philip Publishers

  Molamu, L. 1995. Wietie: The emergence and development of Tsotsitaal in South Africa.
  Molamu, Louis.2003. Tsotsitaal: a Dictionary of the language of Sophiatown. Pretoria: University of South Africa Press.
  (See also Molamu’s Reference list, pages 121-130 for more references)

  Motshegoa, Lebo. 2005. Township Talk. Double Day.

  Motshegoa, Lebo. 2005. The A-Z Dictionary of South Africa’s Township Lingo (Township Talk: the language, the culture, the people). Cape Town: Juta.

  Naidoo, Jay. 1990. Coolie Location (Marabastad). London: SA Writers (see Glossary pp 227-228 for Tsotsitaal words)

  Nieuwoudt, Stephanie. 2003. Intellektuele Tsotsi’s: Nou kan moegoes ook Sophiatown se taal verstaan. Naweek Beeld, 22 Maart.

  Ntshangase, D.K. 2002. Language practices in Soweto, in: Mesthrie, R. (ed) Language and social history: studies in South African socio-linguistics, p. 407-418. Cape Town: David Phillip.

  Pearce, Robert J. 2003. Gedig: My Flaai Tsotsitaal. Naweek Beeld, 22 Maart.

  Pearce, Robert J. 2006. My Vadertaal: Tsotsitaal. ATKV Taalgenoot, April, p.5. (Brief)

  Pearce, Robert J. 2009. Tsotsitaal, ‘n Nca, flaai lingo om te weetie. Referaat gelewer by die Polokwane Openbare Biblioteek Limpopo Book Fair, 24 Februarie.

  Saal, Elvis, Pearce, Robert J et al. 2005. The persuasive effect of Tsotsitaal in HIV/AIDS material¹. Communicatio. Pretoria: Unisa

  Satyo, S.C. 2001. Kwaito-speak: A language variety created for the youth by the youth, p.139-148. in Ridge E et al. Freedom and discipline: Essays in applied linguistics from Southern Africa

  Schuring, G.K. 1981. Die Basilek van Flaaitaal. Tydskrif vir Geesteswetenskap, vol 2, no.2 Junie, p122-130.

  Schuring, G.K.1983. Flaaitaal. In: Claassen, G.N. and M.C.J. van Rensburg (eds.) Taalverskeidenheid: ‘n Blik op die spektrum van taalvariasie in Afrikaans. Pretoria: Academica.

  Sepamla, Sipho, 1982. Baby Come Duze, p.120-1. In: Chapman, Michael & Dangor, Achmat eds. Voices from within: Black poetry from Southern Africa. Johannesburg: Ad Donker.

  Slabbert, S. and Myers-Scotton, C. 1996. The Structure of Tsotsitaal and Isicamtho: Code-switching and In-Group identity in South African Townships. Linguistics, vol 34, p.317-342.

  Taljaard, Marlies. 2006. Tsotsi-Afrikaans as Bybeltaal? Resensie van Van Rensburg, Frans. 2006. Tsotsi-Evangelie: o Mri vannie padkamp. Pretoria: LAPA .
  In: Literator, Vol 27, Nr.3 Desember 2006, p: 177-192

  Van der Westhuizen, Christi. 2010. Sluit moegoes uit my bra. Bron: Daniel Hugo se Halala Afrikaans. Beeld: http://www.beeld.com-2010/03/30

  Van Rensburg, Christo. 1997. Interessante soorte Afrikaans: Tsotsi-Afrikaans, p.40-42 in Christo Van Rensburg, Christo et al. Afrikaans in Afrika. Pretoria: J.L van Schaik Akademies.

  Van Rensburg, Frans. 2006. Tsotsi-Evangelie: o Mri vannie padkamp. Pretoria: LAPA

 8. Daniel Hugo :

  Baie dankie, Robert.
  Net een regstelling. Daardie Beeld-artikel onder Christi van der Westhuizen se naam is deur my geskryf. Dit het wel onder my naam in “Die Burger” se “BY” verskyn op Saterdag 30 Januarie 2010.

 9. Hello Almal

  Onderstaande skrywe van my Teatervriend, Anthony “Speedo” Wilson. Terloops, my Tstostitaal bynaam is “Robba”. Groete aan almal. Robert Pearce

  Hallo Robba

  Ek volg die gesprek – of is dit nou ‘n epos oorlog? … bekgeveg? In elk geval, ek volg dit met opgehoue asem en groot belangstelling. Baie dankie dat jy dié stryd namens ons op jou skouers geneem het. God dank dat jy akademies gekwalifiseerd is en dus SAL mense na jou luister en ernstig opneem.

  1. Kyk ons na Afrikaans – ONS mense, die oorspronklikke skeppers van die taal, se bydra word gewoonlik sommer net in ‘n paar sinnetjies afgemaak. As ONS voorouers nie taal begin het nie sou ANDER, wat die semantiek van taal verstaan het, niks gehad het om te ontwikkel nie.
  2. Kyk ons na die Geskiedenis – Dit is asof ons bloot toeskouers was in alle gebeure.
  3. Kyk ons na die Letterkunde – Ons was NOOIT eerste. Al ons skrywers en digters word altyd vergelyk met Wit letterkundiges. Ons weet mos nou wie het die middele beheer.
  4. Kyk ons na die Kastige nuwe SA – Ons weet wie beheer nou die middele… en vir WIE!!! Ons is weereens gereduseer tot toeskouers. Strugle credentials beteken NIKS! Jy’t gesien waarom ek ETV met die Stephen Pienaar promo aangevat het. Het jy gesien hulle het dit toe verander presies soos ek voorgestel het.

  In elk geval Robba. Ek staan met my poster innie hand en daarop staan – vryhand geverf… Niemand gaan Tsotsitaal van ONS af kom Ghoenja nie!

  Long live Robba!
  Long Live!
  Aluta continua!

  Moenie baiza nie bra! ONS SAL djou spieche koop.

  Anthony “Speedo” Wilson

  SKELM

  Jy isse skelm
  jy’t my goed gesteel
  op ons plot met hoeners en ou karre
  het ons saam gespeel.

  Met wet en bybel het os lat bad.
  groot gelieg en os plot gevat.
  Jou veiligheidsreëls het my kwaad laat blom
  wanttie plot en ons taal was joune alleen.

  My grootjie,
  moes werk, vir ‘n lousy ou footjie.
  jou geelhotvloere moes sy heeldag skrop
  haar lewe lank het jy haar gerob.

  Innie koebys het sy afrikaans gebry
  jy’tit gesteel en wil niks bely
  ma’ okay mt bra, ekke het nog die troos:
  die hele tyd het sy nog Afrikaans gebly.

  Innie eighties my broer, sit jy innie stront
  please eksplyn “Waa’s my grond”
  nou wil ek weet, waa’s my taal
  nou ou pellie is die tyd vi’ betaal

  Os laaities is kwaad en heel halsvol,
  skielik oraait om jou bloed te help stol
  all of a sudden moet os saam met jou vrees
  nou vannie mense die Bybel reg lees.

  Nou moet os jou trust
  die Bybel maak’it ‘n must
  ma’al wat ek sê
  ek wil my ouma-goed terug hê.

  André Boesak
  “Ons kom van ver”
  PROG Uitgewery