Oor Versindaba

VERSINDABA

‘n Kollektiewe weblog vir die Afrikaanse digkuns

 

    Logo’s vir Versindaba ontwerp deur pierre j olivier Photographics

AGTERGROND

In 2005 het die eerste Versindaba-fees, wat spesifiek op die Afrikaanse digkuns fokus, plaasgevind. Die oogmerk was nie net om blootstelling te gee aan gevestigde en ontluikende digters van wie daar nuwe bundels in ‘n betrokke jaar verskyn het nie, maar ook om as waarmerk te dien van die stand van die Afrikaanse digkuns soos dit tans daaruit sien. Na vyf jaar het Marlise Joubert en Louis Esterhuizen, as inisieerders en organiseerders van dié fees, egter besluit om afstand daarvan te doen ten gunste van hierdie gelyknamige webblad en die fees aan die Universiteit Stellenbosch se Woordfees-komitee as konsep oor te gee.

Die Woordfees was vanaf 2010 vir die Versindaba-fees, wat hulle as ‘n aparte Woordfees-projek bedryf, verantwoordelik. Die laaste fees was in 2011.

 

MISSIE

Einde April 2009 is hierdie webblad tot stand gebring ter ondersteuning van bogenoemde fees. Baie gou het dit egter in dié mate gegroei dat dit tans heeltemal onafhanklik bedryf word as ‘n kollektiewe inisiatief deur bepaalde belanghebbendes ten gunste van die Afrikaanse digkuns. Na tien jaar, einde van 2019 tree Marlise Joubert uit as webmeester en inhoudsbestuurder en word Marlies Taljard aangestel om Versindaba verder uit te bou.

In wese is die oogmerke van die blad soos volg:

 • Om nie net die stand van die Afrikaanse digkuns soos dit tans daaruit sien, te reflekteer nie, maar ook om deur middel van dié blootstelling by te dra tot die breër ontwikkeling van die Afrikaanse digkuns. Dit bly derhalwe ons voorneme – soos met die fees – om alle digters van wie daar ‘n nuwe bundel by ‘n gevestigde uitgewer verskyn, by die webblad te betrek. Uitsonderings word wel gemaak. Indien die bundel ‘n selfpublikasie of by ‘n nis-uitgewer verskyn het, sal dit slegs in aanmerking kom vir blootstelling indien dit verdienstelik is, of indien die digter reeds ‘n gevestigde digter is.  Evaluering van losstaande gedigte wat ongepubliseerde digters instuur, vind nie plaas nie. Versindaba gee nie raad, of enige hulp met die werk of ontwikkeling  aan gedigte nie. Versindaba is geen skryfskool nie en doen dus geen manuskripontwikkeling of keuring van beginnerdigters nie.
 • Enige nuwe gedigte wat gepubliseer word op hierdie tuiste, sal wel aan goedkeuring onderworpe wees voor plasings. Slegs gedigte van gepubliseerde digters (in Afrikaans, Nederlands & Vlaams) by ‘n gevestigde uitgewer sal oorweeg word. Dit geld ook vir opname in ons publikasielys by “Nuwe bundels”, die voer van onderhoude & resensies.
 • Digbundels wat egter by kleiner uitgewers of as selfpublikasies genoem word, kan ‘n kopie saam met ‘n inligtingstuk aan Versindaba voorlê vir oorweging. Uitgewers moet vooraf ‘n inligtingstuk en omslagfoto (in .jpg formaat) aan ons stuur sodat dit opgeneem word by Nuwe bundels.   Nuwe digbundels wat verskyn word dan ook aangekondig op ons tuisblad. Let wel: nie alle digbundels word geresenseer nie.
 • Geen boekbekendstellings word hier geadverteer nie.  Berigte oor poësiefeeste is egter welkom en sal oorweeg word vir plasings.
 • Om as interaktiewe ruimte te funksioneer tussen die Afrikaanse digkuns en die digkunste van ander wêrelddele en derhalwe die meer prominente sigbaarheid van Afrikaanse digkuns in die internasionale wêreld van die poësie te beding. Uiteraard sal die kwessie van vertaalde verse en onderlinge skakeling ten opsigte hiervan van kardinale belang wees.
 • Om ‘n virtuele databasis en dokumentasie-sentrum vir die Afrikaanse digkuns te vestig vir die gebruik van navorsers, studente, onderwysers en ook skoliere. Hierdie aanbod sal wissel van toeganklike, informerende stukke tot indringende plasings van ‘n aanvaarbare akademiese standaard.
 • Om daadwerklik mee te werk ten gunste van die bemarking en verspreiding van toepaslike inligting tydens die publikasie van alle boeke wat met die Afrikaanse digkuns te make het, in soverre dit vir ons as redaksie moontlik is.
 • Om die interaktiewe moontlikhede van die internet te ontgin en leserslojaliteit te vestig deur middel van relevante nuusberigte, aankondigings, en ander inisiatiewe. Hierdie beginsel noodsaak ook die samewerking en skakeling met ander ondernemings wat ‘n soortgelyke siening voorhou.

 

GEBRUIKSVOORWAARDES & REGULASIES

 

•1.       OORSKOUEND

 • 1.1 Versindaba is ‘n onafhanklike weblog op die Internet, en word as gesamentlike onderneming bedryf deur ‘n webmeester en bepaalde digters en belanghebbendes wat dit by monde van ‘n Advieskomitee ten doel het om oorspronklike materiaal wat met die digkuns verband hou, te plaas. Die menings van bydraers tot hierdie webblad is dus hul eie en weerspieël nie noodwendig die mening van die redaksie en bestuur van Versindaba nie.
 • 1.2 Die dienste en inligting wat op hierdie webblad aangebied word, is gratis. Alhoewel Versindaba alles in sy vermoë doen om die kwaliteit en akkuraatheid van inligting te verseker, moet jy nie aanneem dat dit noodwendig korrek en sonder foute is nie, of dat dit geskik is vir die doel waarvoor jy dit wil aanwend nie. Hierdie is immers ‘n kollektiewe onderneming deur ‘n aantal individue wat hul bydraes sonder redaksionele en/of administratiewe tussengang plaas.
 • 1.3 Alhoewel hierdie webblad met finansiële steun bedryf word, geskied dit sonder enige winsbejag; hetsy deur die bestuurders daarvan óf die bydraers wat hul onderskeie take en/of bydraes in die gees van welwillendheid ter ondersteuning van die Afrikaanse digkuns lewer. In bepaalde gevalle mag ‘n bedrag waarop wedersyds ooreengekom word, wel aangewend word ten einde bepaalde inhoud eksklusief vir Versindaba te bekom. ‘n Sekere bedrag word toegeken aan die lewering van resensies deur die jaar. Nie alle bundels sal dus op hierdie webblad geresenseer kan word nie.  So geld dit ook vir onderhoude.
 • 1.4 In wese sal die fondse wat deur middel van finansiële steun aangewend word ten einde die voortgesette en effektiewe funksionering van die webblad te verseker en ook om aanverwante projekte, soos byvoorbeeld vertalingsprojekte, te finansier. Aangesien verslag van dié uitgawes direk aan die betrokke instansies gedoen word, behou die webblad se bestuur alle reg op diesulke fondse en die besteding daarvan.

 

•2         AANSPREEKLIKHEID EN VRYWARING

2.1   Jou gebruik van die webblad is op jou eie risiko. Versindaba is derhalwe nie aanspreeklik vir enige verlies, van watter aard of omvang ookal wat jy mag ly of aangaan as gevolg van jou toegang tot of gebruik van inligting vervat op hierdie webblad nie, insluitend, enige verlies of skade wat tot stand gekom het as gevolg van een van die volgende:

2.1.1.    foutiewe inligting vervat op die webblad;

2.1.2.    ongemagtigde toegang of wysiging van die webblad deur ‘n derde party;

2.1.3.    die onbeskikbaarheid van die webblad;

2.1.4.    die vernietiging van jou data of rekenaartoerusting, hetsy jou eie of  ‘n derde party wat jy gebruik het om toegang tot die webblad te verkry.

2.2     Jy vrywaar Versindaba teen enige eis of regsaksie wat teen die webmeester of bestuur ingestel kan word wat direk óf indirek voortvloei uit jou gebruik van – of toegang tot – hierdie webblad.

2.3     Versindaba hou hom die reg voor om hierdie webblad op eie diskresie en te enige tyd te verander, op te gradeer of op te skort.

2.4     Jy is self verantwoordelik vir enige inhoud wat jy aan Versindaba stuur, of direk op die webblad laai; dit geld uiteraard kwessies soos kopiereg en akkuraatheid van feite. Versindaba is verdermeer nie verantwoordelik vir die verlies van sodanige inhoud wat jy op die webblad laai of deur die webblad versprei nie. Dit is jou eie verantwoordelikheid om ‘n kopie te maak.

2.5     Die opinies op die Versindaba-blogs, en daaropvolgende kommentare, is dié van die blogger en kommentators self. Versindaba is bloot ‘n passiewe kanaal vir die beskikbaarstelling van materiaal wat deur blogger en gebruikers op die webblad geplaas is en is as dus nie aanspreeklik, direk óf indirek, vir enige inhoud op die blad nie. Die inligting op Versindaba word derhalwe sonder enige waarborg verskaf.

2.6     Sonder om aan bogenoemde afbreuk te doen, behou die webmeester en Advieskomitee, synde die administrateurs van hierdie webruimte, hul die reg voor om enige inhoud en/of kommentare wat aan die hand van die kolofon op die hoofblad as ontoepaslik, buite die aard of konteks van ‘n betrokke plasing, of wat as onwelvoeglik en as ‘n persoonlike aanval of vernedering beskou word, sonder verduideliking te verwyder. Indien jy dus nie met hierdie beleid akkoord gaan nie, of reeds gedistansieer van hierdie webblad, moet dan asseblief nie hierdie ruimte besoek nie.

2.7     Bogenoemde beteken egter nié dat die webmeester of enige ander persoon gemoeid met die bestuur van hierdie webblad, met die nie-verwydering van ‘n bepaalde stuk en/of kommentare sanksie daaraan verleen nie. Die webmeester en bestuur van hierdie webblad staan ten volle gevrywaar teen enige regsaksie en/of lastereis wat teen ‘n Versindaba-gebruiker of -bydraer ingestel mag word, of wat deur sulke ander gebruikers teen jou as gebruiker of bydraer ingestel mag word deur ander partye.

3.      PRIVAATHEID

3.1     Deur jou deelname gee jy toestemming dat Versindaba die persoonlike inligting wat jy aan ons bekend maak deur jou gebruik van die webblad, te mag versamel. Sodanige persoonlike inligting word egter net vir interne doeleindes gebruik ten einde die funksionaliteit van die webblad en verbandhoudende kommunikasie te verhoog.

3.2     Versindaba sal nie jou persoonlike inligting (soos persoonlike e-posadresse) met ‘n derde party deel sonder om vooraf jou toestemming daartoe te verkry nie; tensy Versindaba in terme van die reg verplig is om dit te doen.

4.      KOPIEREG

4.1     Die kopiereg en alle ander immateriële goedereregte van die webblad, insluitend die uitleg, ontwerp, kentekens, grafika en multimedia-werke wat daarop verskyn behoort aan Versindaba tensy sodanige regte uitdruklik deur die outeur voorbehou is alvorens dit op die webblad gepubliseer is.

4.2     Jy mag sodanige werke besigtig, uitdruk en een kopie daarvan op jou hardeskyf maak, mits:

4.2.1     dit vir persoonlike gebruik is en nie vir enige kommersiële doel aangewend word nie;

4.2.2     jy op alle kopieë ‘n weergawe van ons kopiereg-kennisgewing vertoon;

4.2.3     jy nie die werke op sodanige wyse verander tot nadeel van Versindaba nie.

4.3     Sonder om afbreuk te doen aan die bepalings vervat in paragraaf 4.1 hierbo, bevestig Versindaba dat die kopiereg in bydraes, artikels en ander literêre werke wat deur jou geskep is en wat jy aan Versindaba stuur aan jou behoort, tensy jy daardeur vergoed is volgens die bedrag wat met jou onderhandel was.

4.4     Wanneer jy enige artikels, bydraes of ander literêre werke op die webblad plaas, gee jy daarmee saam ook vir Versindaba ‘n oordraagbare, ewigdurende, wêreldwye en tantièmevrye lisensie om die werke vir plasing op Versindaba te gebruik. Indien die intellektuele eiendom van materiaal wat deur jou aangebied word vir plasing op die webblad aan ‘n derde party behoort, onderneem jy om Versindaba daarvan in kennis te stel en vrywaar jy Versindaba teen enige eis wat die eienaar van daardie intellektuele eiendomsregte teen Versindaba mag instel.

4.5     Jy mag nie ons intellektuele eiendom, of dié van ‘n derde party, vir enige doel gebruik sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie. Alle aansoeke vir die gebruik van ons intellektuele eiendom kan gerig word aan die Inhoudsbestuurder van Versindaba.  Indien jy nie binne vyf besigheidsdae ‘n antwoord van ons ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou versoek van die hand gewys is.

5.      SKAKELS NA DERDE PARTYE

         Die webblad bevat skakels na ander webblaaie met informasie en ander materiaal wat deur derde partye geskep is. Alhoewel Versindaba die skakels met sorg uitkies, kan ons geen aanspreeklikheid aanvaar vir die inhoud van sulke webblaaie nie. ‘n Skakel op die webblad na ‘n ander webblad beteken nie dat ons die inhoud van daardie webblaaie nagegaan het nie en dit beteken ook nie dat ons daardie inhoud goedkeur nie.

 6.      ADVERTENSIES

Advertensies sal na goedkeuring geplaas kan word. Om ons fooie hiervoor vas te stel, kontak die webmeester van Versindaba webblad.

Let wel –

Versindaba mag hierdie gebruiksvoorwaardes te enige tyd wysig. Deur die webblad te besigtig verbind jy jouself tot die huidige weergawe van die gebruiksvoorwaardes. Jy besef dat dit jou plig is om jouself vertroud te maak met die opgedateerde weergawe van die gebruiksvoorwaardes.

Ten slotte wens ons u as besoeker op ons blad te verwelkom. Dit is inderdaad ‘n webtuiste wat vir u as poësieliefhebber tot stand gebring is. Lees gerus, raak opgewonde en neem deel …

Soos hulle in die Kaap sê: Maak’it aan!

Redaksie:

Inhoudsbestuurder: Marlies Taljard 

 

Bookmark and Share