Oproep om bydraes aan alle skrywers: Guillotine Winter 2013, Uitgawe 2

 

Oproep om bydraes: Guillotine Winter 2013, Uitgawe 2

Tema: Pretoria

Sluitingsdatum vir bydraes: 30 April 2013

 

“Cities, like dreams, are made of desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and everything conceals something else.”  – Italo Calvino, Invisible cities (1972)

 Die oorkoepelende tema vir die volgende uitgawe van Guillotine is die stad van Pretoria.

Die doel is om die verskillende aspekte van die stad op ’n interdissiplinêre wyse te verken. Vrae wat in aanmerking geneem kan word, sluit in: Wat is ’n stad? Wie is die mense wat in stede woon? Hoe word die stad onthou of gerepresenteer in ons geheue, en hoe beïnvloed dit ons beskouing van die toekoms van die stad? Kortliks kan gekyk word na die verlede, hede of toekoms van Pretoria, en verkenning ingestel word na hoe ons deel vorm van die stad, met verwysing na geskiedenis, erfenis, argitektuur, kuns, literatuur, toerisme, omgewing, teater, musiek of fotografie.

Ons ontvang verskeie bydraes, wat insluit

•       essays (akademies of ander)

•       boekresensies

•       kreatiewe skryfwerk, soos kortverhale en gedigte

•       onderhoude met skrywers/ kunstenaars, en

•       foto’s (slegs hoë kwaliteit, ten minste 1mb).

Die finale sluitingsdatum vir bydraes is Dinsdag, 30 April 2013. Bydraes moet tussen 800 en 1200 woorde wees, met die uitsondering van kreatiewe stukke wat korter mag wees. Akademiese essays moet ’n toepaslike bibliografie insluit, wat voldoen aan die voorskrifte van die Harvardstyl.  Boekresensies is nie beperk tot die tema van die res van die tydskrif nie.

’n Kort (enkele sin) biografie van die outeur, wat in die tydskrif gepubliseer gaan word, moet die bydrae vergesel. U is welkom om hierdie oproep om bydraes aan ander moontlike kandidate aan te stuur.

 

GUILLOTINE (Winter 2013)

 

Redakteur: Mnr. Alwyn Roux

(guillotinemagazine@gmail.com)

 

(Die stigter en redakteur van hierdie tydskrif, Alwyn Roux, is ’n dosent in literatuurwetenskap aan Unisa se departement Afrikaans en algemene literatuurwetenskap.  Roux, wat in 2008 en 2009 verbonde was aan die Noordwes-Universiteit se navorsingseenheid: tale en literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks, sê dat hy daar ’n soortgelyke tydskrif genaamd Pyp begin het. Volgens Roux fokus die tydskrif op alle literêre tekste, insluitende poësie, drama, fiksie, essays, onderhoude en resensies in Engels en Afrikaans.)

 

================================

 

Call for contributions: Guillotine Winter 2013, Issue Number 2

Theme: Pretoria

Submission deadline: 30 April 2013

 

 

“Cities, like dreams, are made of desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and everything conceals something else.” – Italo Calvino, Invisible cities (1972)

 

 The overall theme for the upcoming issue of Guillotine is the city of Pretoria. The general idea is to investigate diverse aspects of the city in a interdisciplinary manner. Questions which may be considered include: What is a city? Who are the people who live in cities? How is the city remembered or represented in our memory, and how does this influence our view of the city’s future? In short, you may look to the past, present or future of Pretoria, and investigate how we form part of this city, with reference to history, heritage, architecture, art, literature, tourism, environment, theater, music, or photography.

 

We accept a variety of contributions including:

•       essays (academic or other)

•       book reviews

•       creative writing, such as poems and short stories

•       interviews with writers/ artists, and

•       photographs (only high quality, at least 1mb).

 

The final submission date for contributions is Tuesday, 30 April 2013.

Contributions should be between 800 and 1200 words, with the exception of creative pieces which may be shorter. Academic essays should include a relevant bibliography, which adheres to the Harvard Style. Book reviews are not bound by the theme of the rest of the magazine.

Please include a short (single sentence) biography of the author to be published in the magazine. You are welcome to forward this submission request to other possible candidates.

 

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.