Uncategorized

Nuwe Bundel. Nachoem M. Wijnberg: Liedjes / Liedjies

Thursday, November 25th, 2021

 

 

Liedjes / Liedjies

Nachoem M. Wijnberg

Vertaal deur Daniel Hugo

Wijnberg se poësie word gekenmerk deur helder, byna deursigtige taal. In hierdie bundel is daar ’n durende soeke na die regte woorde waarmee ragfyne verhoudings, vervlietende oomblikke en eenvoudige dinge soos die geur van appels, ’n tuin, ’n voël in die lug, ’n sonsondergang of die nabyheid van mense bestendig kan word. Liedjies moet soms herstel wat gebreek het, soms die vergeet besweer, soms naboots wat net half onthou word. Al is daar musiek, dans en grappe, soek die digter steeds na dié liedjie wat dalk iewers bly lê het en wat dalk die droefheid oor wat verbygaan en verlore is, kan besweer.

 

Oor die outeur

Nachoem Wijnberg debuteer in 1989 as digter en het sedertdien 18 digbundels en vyf romans gepubliseer. Vir sy poësie het hy onder meer die Ida Gerhardt-, VSB- en P.C. Hoofdprys ontvang.

Wijnberg is hoogleraar in Kulturele Ekonomie en Ondernemerskap aan die Sakeskool van die Universiteit van Amsterdam.

 

Oor die vertaler

Daniel Hugo het sedert sy debuut in 1981 reeds 17 digbundels gepubliseer. Hy het talle pryse vir sy werk as radio-omroeper ontvang, onder meer tien ATKV-pryse, Artestoekennings en die Akademie se Erepenning vir Radiohoorbeelde. Vir sy vertaling van Nederlandse literêre werke in Afrikaans is die Van Ewijck-stigting se prestasiebeurs vir die bevordering van kulturele betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland in 2015 aan hom toegeken.  Sy vertalings is reeds twee keer deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bekroon, naamlik vir romans van Tom Lanoye (Sprakeloos) en Stefan Hertmans (Oorlog en terpentyn).

 

[Imprimatur, 2021]

 

Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 27(1)

Thursday, November 25th, 2021

 

Die buiteblad en inhoudsopgawe van die jongste uitgawe van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans. Jaargang 27, Nommer 1, 2020.

 

Hierdie skakel neem jou na al die uitgawes van die Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans van 2017 tot 2019:

https://www.suiderafrikaanseverenigingvirneerlandistiek.org/tydskrifuitgawes

 

Hierdie skakel neem jou na al die uitgawes van die Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans van 1998 tot 2016:

https://www.savn.org.za/index.php/tydskrif-vir-nederlands-en-afrikaans

 

Hier is die adres waar die tydskrifuitgawe TNA, 27(1) beskikbaar is: https://www.suiderafrikaanseverenigingvirneerlandistiek.org/tydskrifuitgawes.

Die Inhoudsopgawe lyk soos volg:

 

Redaksioneel 1 Marni Bonthuys 1

 

Redaksioneel 2 Dalene Vermeulen en Marius Swart 3

’n Teoretiese model vir die ontwerp van ’n Afrikaanse aanlyn akademiese redigeerwoordeboek

Maret Blom 5

Helena Gunter se kortverhaal “Angelus Novus Africanus” as illustrasie van aspekte van Christi van der Westhuizen se Sitting pretty: White Afrikaans women in postapartheid South Africa

Frederick Botha 30

Die representasie van die interseksionele vroulike subjek in die misdaadroman Vuilspel deur Bettina Wyngaard

Courtneigh Ess en Marni Bonthuys 51

‘Wat ’n mens nie is nie, kan ’n mens altyd word’: ’n Spel met ouderdom en gender in Nerina Ferreira se vertaling van Astrid Lindgren se Pippie Langkous-reeks

Danie Stander 74

Die lees van Peter Pan as ’n transgressiewe figuur in kinder- en volwasseneliteratuur

Anke S. Theron 99

Resensie: Mens dier ding deur Alfred Schaffer, in Afrikaans vertaal deur Zandra Bezuidenhout

Jerome Coetzee 119

Resensie: Ek is Hendrik Witbooi deur Conny Braam, in Afrikaans vertaal deur Zandra Bezuidenhout

Janet Neethling 122

 

Vacature wisseldocentschap Zuid-Afrika

Wednesday, November 24th, 2021

 

 

 

Vacature wisseldocentschap Zuid-Afrika (reageren tot 6 december)

22 november 2021 – NIEUWS

FUNCTIEOMSCHRIJVING WISSELLEERSTOEL ZUID-AFRIKA

 

Achtergrond

De Taalunie wil in samenwerking met andere partners een systeem van wisselleerstoelen opzetten dat ten goede komt aan verschillende universiteiten in Zuid-Afrika en Namibië. Uit gesprekken tussen academici uit Zuid-Afrika en de Lage Landen blijkt er een tweeledige behoefte: enerzijds is het nodig dat studenten (en docenten) de taal beter leren beheersen, anderzijds moet de status van de neerlandistiek binnen de universitaire instelling worden gewaarborgd door samenwerking met collega’s uit het buitenland.

De wisselleerstoel wil ervoor zorgen dat de neerlandistiek in Zuidelijk Afrika ook in de toekomst levendig blijft door:

 • in te zetten op het in contact brengen van studenten met moedertaalsprekers Nederlands
 • het onderzoek op het vlak van Nederlandse taal- en letterkunde en de studie van de cultuur en samenlevingen van de Lage Landen, en het aanzien van dat onderzoek, te bevorderen door een sterkere samenwerking met senior onderzoekers uit het taalgebied

Ten eerste zal een junior docent instaan voor het van verbeteren van de taalbeheersing van de studenten. Dit is een jonge neerlandicus of NT2-docent die door dit project extra ervaring kan opdoen binnen het kader van haar/zijn studie.

Ten tweede zal een ervaren onderzoeker zich inzetten voor het uitbouwen van een prestigieuze leerstoel taalkunde, letterkunde en cultuurkunde van de Lage Landen. Deze gevestigde academicus zal naast haar/zijn onderwijs- en onderzoekstaak de neerlandistiek ook toegankelijk maken voor een breder publiek in de regio, bv. middels een publiekslezing in het kader van de diplomatieke vertegenwoordiging.

Op jaarbasis zullen deze twee professionals voor zes à acht weken worden verbonden aan een universiteit in Zuid-Afrika of Namibië. In het eerste semester staat de ‘junior’ docent in voor de taalbeheersing, terwijl de ‘senior’ docent in het tweede semester verdieping biedt in een vakspecifiek thema op aanvraag. Er zal per cyclus niet alleen worden afgewisseld in regio’s maar ook in thematische focus, afhankelijk van de behoefte van de leerstoel. Na de eerste zes weken op een plek, reizen de docenten (één tot twee weken) naar een andere universiteit voor een intensieve sessie workshops. Zo worden zo veel mogelijk studenten bereikt.

 

Wisseldocentschap: Nederlandse Taalbeheersing Wisselleerstoel: Taalkunde, Letterkunde en Cultuurkunde
Docent Junior docent Senior docent
Tijdpad 6-8 weken (1-2 weken reizen)

Binnen eerste semester (februari – juni)

iom gastheeruniversiteit

6-8 weken (1-2 weken reizen)

Binnen tweede semester (juli-november)

iom gastheeruniversiteit

Studenten Voorgraads & Honneurs Voorgraads & Honneurs
Rotatie (geografisch & thematisch) Jaar 1:    noordelijk Zuid-Afrika zuidelijk Z-A – Letterkunde
Jaar 2:    zuidelijk Zuid-Afrika noordelijk Z-A – Taalkunde
Jaar 3:    Namibië zuidelijk Z-A – Cultuurkunde

noordelijk Z-A – Letterkunde

 

Taken wisselleerstoel taalkunde, letterkunde en cultuurkunde

Openbare lesing

Dit is belangrik dat die besoekende dosent onder andere sal sorg dat die wêreld van die (internasionale) neerlandistiek sigbaar sal wees vir studente, dosente en ook vir akademici en lede van die publiek wat nie direk betrokke is by  die neerlandistiek nie. ’n Openbare lesing (soortgelyk aan die orasie of “intreerede” wat die Afrikaanse gashoogleraar in Gent lewer)  is daarom belangrik.

Werkswinkel  

Om soveel moontlik kollegas van ander universiteite te betrek, sal die leerstoelbekleër ’n werkswinkel (van ongeveer twee en ’n half dae) oor sy of haar eie vakgebied lei. Sowel dosente as nagraadse studente en ander geïnteresseerdes woon so ’n werkswinkel by.

Die veronderstelling is dat samewerking en navorsingsprojekte hieruit sal voortvloei en dat dit akademiese gesprek sal stimuleer.

Na afloop van die werkswinkel is daar tyd vir nabetragting en voorstelle oor waar, wanneer en in watter vakgebied die volgende wisseldosent Suid-Afrika of Namibië sal besoek.

Voorgraadse en honneurslesings

Die besoekende gasdosent gee ’n aantal lesings (colleges) of seminare, soos gereël deur die gasheeruniversiteit. Indien sulke lesings opgeneem en verder digitaal versprei word, is dit natuurlik ’n pluspunt. Akademici en studente van naburige universiteite word uitgenooi om die lesings/seminare by te woon.

Nagraadse studiebegeleiding

Nagraadse studiebegeleiding van meestersgraad- en doktorale studente sou ideaalgesproke kon voortvloei uit so ’n besoek.

Besoeke aan nabygeleë universiteite

Ons stel ook voor dat die besoekende dosent, indien moontlik, ook nabygeleë universiteite sal besoek vir ’n tydperk waarop later besluit kan word.

Gesprekke op verskillende platforms

Daar word voorsien dat onderhoude (of gesprekke in ’n klein groep) met die leerstoelbekleër in koerante, oor die radio (byvoorbeeld in ’n program soos Taaldinge) en op digitale platforms soos LitNet gepubliseer word.

Identifisering van moontlike navorsingsgebiede

Dit word gedoen by die gasheeruniversiteit. Die dosent is by voorkeur ’n kenner van ’n gebied waarin dosente en/of hulle studente in SA geïnteresseerd is (bv. kognitiewe linguistiek; vertaling (literêr of andersins); slaweliteratuur, orale letterkunde, historiese taalkunde, en dergelike meer).

Taken wisseldocentschap: Nederlandse taalbeheersing (2022)

Werkcolleges

TIJDENS DE EERSTE ZES WEKEN

Een werkcollege bij de gastuniversiteit. Twee volle dagen: didactiek, tips voor interactieve werkvormen en tips rakende de CNaVT –examens, o.a. Docenten en studenten van universiteiten in het noorden reizen naar Pretoria.

WEKEN 7 EN 8

De bezoekende docent kan bezoek afleggen in Potchefstroom en Bloemfontein en eventueel ook naar het zuiden  reizen.

Communicatielessen

ZES WEKEN

Bij de gastuniversiteit wordt van de docent(e) verwacht om les te geven (min of meer twee lesuren per week, met met een extra college. Anderhalf /  twee uur of langer voor “verrijking” – meer landeskunde over Nederlande en Vlaanderen, films kijken, een borrel enz. (inoefenen, informele  communicatie).

Locatie

Die Departement Afrikaans by die Universiteit van Pretoria (kontakpersoon Nerina Bosman) is bereid om as eerste gasheer op te tree (dus 2022).

Voordele is dat die Universiteit van Johannesburg en Unisa naby genoeg is dat dosente en studente die geleenthede by UP kan bywoon en dat ook die Potchefstroom en Vaaldriehoek kampusse van Noordwes-Universiteit nie te ver van Pretoria is nie.

Beloning

Taalbeheersingsdocent

Uitgaande van 12u per week

Leerstoel

Uitgaande van 6u per week

Reis: -internationaal
-lokaal
1.200

800

1.200

800

Visum e.a. 260 260
Honorarium (25 euro) 2.400 1.200
Per diem (15 euro) 840 840
Onderzoeksbudget nvt 700
Accommodatie: woning, kamer, internet, … Gastuniversiteit Gastuniversiteit
Ondersteuning: organisatie lezing, workshops, … Gastuniversiteit Gastuniversiteit

 

 • De Taalunie kan in het kader van de docentenprofessionalisering die aangeboden wordt op het online platform mijnNederlands de junior docenten extra voorbereiden en zorgen dat ervaringen en verworvenheden daar voor de volgende junior docenten ter beschikking gesteld worden.
 • De Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek (IVN) selecteert geschikte kandidaat-docenten voor de wisselleerstoelen, en biedt hen inhoudelijke steun voor, tijdens en na het traject.
 • De Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) coördineert de technische omkadering in Zuid-Afrika voor de gastdocenten (zoals huisvesting, te voorzien door de gastuniversiteiten) en zal hen inwijden in een landelijk en regionaal professioneel netwerk (Kaapse Forum & Noordelike Kennisnetwerk vir Neerlandistiek). Deze vereniging is het aanspreekpunt voor de Taalunie en de IVN in het hele traject.
 • Ten slotte is er een belangrijke rol weggelegd voor de diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen en Nederland om de brug te maken tussen de academische neerlandistiek en het bredere publiek, zodat de discipline een positieve bijdrage kan leveren aan de beeldvorming van het Nederlandse taalgebied in Zuidelijk Afrika.

Tijdsplanning

Aanstelling taalbeheersingsdocent: eerste semester,  februari 2022. 6-8 Weken binnen het eerste semester: midden februari – begin juni 2022. Vast te stellen in overleg met de gastuniversiteit.

Aanstelling leerstoelbekleder: tweede semester, juli 2022. 6-8 Weken binnen het tweede semester: midden juli – midden november 2022. Vast te stellen in overleg met de gastuniversiteit.

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatie, bij voorkeur per e-mail, richten aan:

SAVN & IVN

T.a.v. Iris van Erve

i.vanerve@ivn.nu

Paleisstraat 9; 2514 JA  Den Haag; Nederland

 

Wij ontvangen uw sollicitatie voor het wisseldocentschap graag uiterlijk 6 december 2021.

Uw sollicitatie voor het wisseldocentschap bestaat uit:

 • Een motivatiebrief
 • Een curriculum vitae, inclusief opleiding en arbeidsverleden
 • De namen, posities en e-mailadressen van twee referenten met aanbevelingsbrieven

Wij ontvangen uw sollicitatie voor de leerstoel graag uiterlijk 1 april 2022.

Uw sollicitatie voor de wisselleerstoel bestaat uit:

 • Een motivatiebrief
 • Een curriculum vitae, inclusief opleiding, arbeidsverleden en publicatielijst
 • Een onderzoeksplan van maximaal 2 pagina’s
 • De namen, posities en e-mailadressen van drie referenten met aanbevelingsbrieven

Voor meer informatie over de inhoud van de leerstoel en het docentschap kunt u zich richten tot Prof. Nerina Bosman, SAVN, nerina.bosman@up.ac.za

Voor meer informatie over de procedure kunt u zich richten tot drs. Iris van Erve, directeur IVN, i.vanerve@ivn.nu

Nuwe bundel (Nederlands): “Rouw” (Samengesteld door Hagar Peeters)

Tuesday, November 23rd, 2021

 

 

 

Rouw

Samengesteld door Hagar Peeters

Een tijdloze bloemlezing

Liefde en dood, misschien zijn het wel de meest fundamentele thema’s in ons bestaan. Iedereen krijgt ermee te maken, en wanneer dat gebeurt zijn we vaak sprakeloos. Maar gelukkig zijn er de dichters, die in hun poëzie het woordeloze een stem geven. In de schitterend vormgegeven bloemlezing Rouw nam Hagar Peeters gedichten op die even onvergetelijk als tijdloos zijn en uitdrukking geven aan de diepste gevoelens van verdriet en gemis.

Met gedichten van onder anderen Marieke Lucas Rijneveld, Judith Herzberg, Ramsey Nasr, M. Vasalis, Menno Wigman, Vrouwkje Tuinman, Ellen Deckwitz, Remco Campert en Antjie Krog.

Gelijktijdig met Rouw verschijnt ook de bloemlezing Liefde, samengesteld door Tjitske Jansen. Samen vormen deze twee uitgaven het startschot van een reeks bloemlezingen die De Bezige Bij in de komende jaren verder zal uitbreiden. Ieder deel zal worden samengesteld door een toonaangevende dichter, die als geen ander de mooiste gedichten rondom het betreffende onderwerp bijeen kan brengen.

 

 

Specificaties

ISBN:     9789403118611

NUR:     306

Type:    Gebonden (E-boek: €7,99)

Auteur(s):          Hagar Peeters

Prijs:      15,00

Aantal pagina’s:                80

Uitgever:            De Bezige Bij

Verschijningsdatum:      23-11-2021

 

https://www.debezigebij.nl/boek/rouw/

 

Nuwe bundel (Nederlands): “Liefde” (Samengesteld door Tjitske Jansen)

Tuesday, November 23rd, 2021

 

 

 

 

Liefde

Samengesteld Tjitske Jansen

Een tijdloze bloemlezing

 

Liefde en dood, misschien zijn het wel de meest fundamentele thema’s in ons bestaan. Iedereen krijgt ermee te maken, en wanneer dat gebeurt zijn we vaak sprakeloos. Maar gelukkig zijn er de dichters, die in hun poëzie het woordeloze een stem geven. In de schitterend vormgegeven bloemlezing Liefde nam Tjitske Jansen gedichten op die even onvergetelijk als tijdloos zijn en uitdrukking geven aan de diepste gevoelens van verliefdheid en verlangen.

Met gedichten van onder anderen Charlotte Van den Broeck, Radna Fabias, Toon Tellegen, Marieke Lucas Rijneveld, Remco Campert, Ester Naomi Perquin en Rodaan Al Galidi.

Gelijktijdig met Liefde verschijnt ook de bloemlezing Rouw, samengesteld door Hagar Peeters. Samen vormen deze twee uitgaven het startschot van een reeks bloemlezingen die De Bezige Bij in de komende jaren verder zal uitbreiden. Ieder deel zal worden samengesteld door een toonaangevende dichter, die als geen ander de mooiste gedichten rondom het betreffende onderwerp bijeen kan brengen.

 

Specificaties

ISBN:     9789403118215

NUR:     306

Type:    Gebonden

Auteur(s):          Tjitske Jansen

Prijs:      15,00  (E-boek: €7,99)

Aantal pagina’s:                80

Uitgever:            De Bezige Bij

Verschijningsdatum:      23-11-2021

 

https://www.debezigebij.nl/boek/liefde/

 

Sanlampryse vir Jeuglektuur 2021 bekendgemaak

Tuesday, November 23rd, 2021

 

 

 

PERSVERKLARING

Wenners van Sanlampryse vir Jeuglektuur 2021 bekend gemaak

Sanlam en Tafelberg, ’n druknaam van NB-Uitgewers, kondig met trots die wenners van die 2021-Sanlampryse vir Jeuglektuur aan. Die pryse, wat ingestel is om oorspronklike en kreatiewe skryfwerk vir tienerlesers (12–18 jaar oud) en jong volwassenes aan te moedig, is op 20 November 2021 in Kaapstad toegeken. Die pryse word tweejaarliks vir nuwe manuskripte toegeken.

Twee wenners (goud en silwer) word in elk van drie kategorieë – Afrikaans, Engels en Afrikatale (Nguni- en Sothotale, Tshivenda en Xitsonga) – aangewys. Die totale prysgeld beloop R90 000.

Vanjaar se wenners is:

Afrikaans

 • Annerle Barnard van Bloemfontein, wat vir die tweede keer in hierdie kompetisie bekroon word, verower die Goue prys vir Spel. Die beoordelaars beskryf die verhaal as “spannende wetenskapsfiksie waar die kontras tussen modern en tradisioneel sterk na vore kom en kunsmatige intelligensie en menslike vermoëns teenoor mekaar opgeweeg en afgespeel word. Uiteindelik bewys die uiteenlopende karakters dat verskillende wêrelde tog kan saamwerk en in vrede die voortbestaan van alle lewe verseker”.
 • Die Silwer prys is aan Betsie van Niekerk van Malmesbury toegeken vir Anderkind, ’n historiese jeugroman wat afspeel in die tyd van die Groot Griep in 1918. “Wat die verhaal relevant maak vir lesers vandag is die oorlewingstema en die tema van die hersaamgestelde gesin wat saamsnoer te midde van swaarkry en so vir die karakters ‘n nuwe lewe kan uitkerf”. Betsie van Niekerk het vantevore in 1996 ’n Sanlamprys verwerf vir Gamkab.

Engels

 • Die Engels-onderwyser Catherine Jarvis van Johannesburg wen die Goue prys vir The Swim Team. Beoordelaars beskryf dit as “relevant en kontemporêr” en prys die outeur vir haar knap hantering van kwessies van ras en bevoorregting in die koshuis van ’n eksklusiewe privaatskool.
 • Die gevestigde skrywer Penny Lorimer, van Kaapstad, wen die Silwer prys vir Luntu Masiza Tells the Truth, wat volgens die beoordelaars ’n lewensgids vir alle tieners behoort te wees. Hulle noem hierdie storie waarin Luntu sy eie verhaal openhartig met lesers deel verder “lesenswaardig” en “’n storie met hart”.

Afrikatale

 • Debuutskrywer Sandile Ngwenya ontvang die Goue prys vir Imali Yezipoki (“Die spook/gees se skat”). Hierdie ambisieuse roman in isiZulu is Afrika-magiese realisme en riller tegelyk, waarin die mitiese-, realistise- en voorvaderryke op mekaar inspeel.
 • Die ontvanger van die Silwer prys is Thulani Simayile, ’n universiteitsdosent van Eersterivier, naby Kaapstad. UNolali, ’n roman in isiXhosa, kan vertaal word as “Plaasjapie”. Dit handel oor weeskinders wat by familie grootword en deur eie familie misbruik word. Die beoordelaars het klem gelê op die tema van die impak van opvoeding op armoede en die belangrike boodskap wat die skrywer aan lesers oordra.

Die wenmanuskripte is deur Tafelberg ontwikkel en uitgegee, in sowel gedrukte as e-boekformaat. Manuskripte is anoniem gekeur sodat debuutskrywers op gelyke voet met gevestigde skrywers kan meeding.

“Die diversiteit van wenners in hierdie kompetisie jaar na jaar maak dit werklik ’n uitsonderlike prys,” sê Michelle Cooper, Tafelberg-uitgewer. “Vanjaar se wenners strek van historiese- tot wetenskapsfiksie tot realisme in kontemporêre Suid-Afrika. Dit is ’n kaleidoskoop van jeugromans vir lesers van dié gewilde genre; jonk en oud.”

Sedert die Sanlampryse in 1980 die eerste keer toegeken is, is nagenoeg 80 inskrywings vir skole voorgeskryf. “Dit bevestig die waarde van die kompetisie vir die ontwikkeling van plaaslike jeuglektuur van gehalte,” sê Cooper. Op die lang lys van voorgeskrewe wentitels is onder meer Onderwêreld deur Fanie Viljoen, Praise Song deur Jenny Robson, Kungasa Ngifile deur E.D.M. Sibaya, SuperZero deur Darrel Bristow-Bovey en Lien se lankstaanskoene deur Derick van der Walt. Rolprente is ook van sommige titels gemaak, soos Lien se lankstaanskoene en Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom deur Marita van der Vyver.

Sydney Mbhele, Bedryfshoof: Handelsmerk by Sanlam sê: “Hartlik geluk aan al die pryswenners en deelnemers. Vanjaar is die veertigste jaar van ons vennootskap met NB-Uitgewers en ons bedank hulle vir die wonderlike werk wat hulle doen vir die viering van nie net jeugliteratuur nie, maar ook literatuur wat in Suid-Afrikaanse moedertale geskep word. Hulle vaardighede en talent is uitsonderlik.

“Die pryse is in perfekte ooreenstemming met ons doel by Sanlam: om alle Afrikane met selfvertroue te laat leef. Vandag se jeug leef ’n vinnige, dikwels digitale, lewe en literatuur is ’n kragtige middel om konteks en verwysingsraamwerke te bied om die wêreld mee te besigtig. Hierdie skryfstukke help lei en vorm die jeug en bou hul selfvertroue, en selfversekerde jongmense het die vermoë om hul volle potensiaal te ontwikkel en dapper die toekoms in te gaan!”

Medianavrae:

Arleen Stone

Reklamekoördineerder

Arleen.stone@nb.co.za

072 649 2346

 

 

AVBOB Poësiekompetisie steeds oop vir inskrywings

Monday, November 15th, 2021

 

 

 

Die 2021- AVBOB-Poësieprojek se gedigkompetisie in al 11 die landstale sluit op 30 November 2021. Maak dus seker dat jy jou gedig betyds inskryf (sien onderstaande skakel):

 

https://www.avbobpoetry.co.za/?gclid=Cj0KCQiAhMOMBhDhARIsAPVml-Gb36WFW_5Zpo_M9JDcqrHkoa7RRvr4N96EnATw_KXMH0T5fF1tTlcaAlE2EALw_wcB

 

 

SALA reageer op Johann de Lange se brief

Thursday, November 11th, 2021

 

 

RESPONSE TO SALA WINNER’S “RESIGNATION OF THE SALA AWARD”

 

With great reluctance, the South African Literary Awards (SALA) accepts and respects Mr Johann de Lange’s decision to “hand over” or decline the Poetry Award as one of the winners of the said SALA 2021 category.

 

Regrettably, Mr de Lange is incorrect to think of SALA as a competition. Instead, it is a celebration of the literary craft as an instrument of artistic, creative and cultural expression within the context of our diverse and multicultural society.

 

SALA wishes to assure Mr de Lange that the Adjudication Panel comprises respected academics, cultural and language professionals who can by no means be referred to as “clumsy” or “ignorant”.

 

SALA stands by the Adjudication Panel’s decision to award 6 winners in the poetry category, whose entries were written in Afrikaans, English, isiXhosa, Setswana, Tshivenda and Sepedi.

 

These winners were selected on the strength of the literary merit of their works, and not because they represent any particular language. In our collective view, which we are confident resonates with wider society, there is no one language that is greater than or subordinate to the other.

   

SALA would have wanted to award each winner a prize greater than the equitable share of the R60 000 pool, and regret that we could not guarantee Mr de Lange a more substantial share.

 

We wish Mr de Lange well in his literary endeavors as one of the voices of our time.

 

11/11/2021