Posts Tagged ‘Bester Meyer’

Bester Meyer. Die Taal van die Waarheid

Wednesday, April 27th, 2022

 

Die Taal van die Waarheid

(vertaling as hartsbegeerte van iets groter)

 

In sy opstel On Language as Such and on Language of Man verduidelik Walter Benjamin dat soos wat ʼn mens kan praat van, byvoorbeeld: iemand praat met my in die ‘taal van musiek’ of in die ‘taal van ballet’, dat daar ook iets soos die ‘Taal van Tale’ is. God het – as gevolg van júís die skeppingsdaad, wat met die benaming van dinge gepaard gegaan het – ons as mense die reg gegee om sekere dinge – in taal – te kan benoem. God het taal in ons ingeblaas en gevolglik is taal goddelik. Taalgebruik is op sigself ʼn skeppingsdaad wat in die proses van skepping – hetsy deur middel van skryf, vertaling, dig – ʼn kunswerk daarstel. Vertaling kan dan ook gesien word as die mens se reg om iets te benoem, om in die proses van benaming lig te probeer werp op die ‘Taal van Tale.’ Iets wat gestalte kan kry ás die vertaler – in watter sisteem ook al – vertaal vanaf die beginpunt: “In die begin was die Woord daar, en (dáár)die Woord is God” – én dan bloot net dit wegbeitel wat oortollig is. Benjamin maak dan ook die belangrike opmerking in dieselfde opstel: “Translation is the removal from one language into another throough a continuum of transformations. Translation passes through continua of transformations, not abstract areas of identity and similarity.”

In sy opstel Des Tours de Babel gebruik Jacques Derrida ʼn dekonstruktiewe benadering met betrekking tot die bogenoemde opstel en dan ook Benjamin se toonaangewende opstel met betrekking tot vertaling: The Task of the Translator. Aldus Derrida, deur dekonstruktiewe aanwending van gebeure soos vervat tydens die bou van die Bybelse Toring van Babel, word die behoefte aan vertaling van enige teks (oorspronklik of reeds voorheen vertaal) bepaal aan die hand van of dit (die teks) – ter gelyker  tyd – uitroep na/vir vertaling én of dit vertaling verbied. Só ʼn teks (in watter sisteem ook al) maak vertaling dan nodig en (straks) ónmoontlik in dieselfde asem. Derrida verwys met betrekking tot beide van Benjamin se opstelle dat dit juis die verwantskap tussen tale is wat die vertaler in staat stel om die ‘Taal van Tale’ ryp te laat word, en dat dit dit die moontlikheid gee om vrygestel te kan word. Alhoewel ‘vertaling vorm is’ – met ander woorde, daar is aspekte soos ekwivalensie, betekenis, manier van betekenisgewing, klank, ensovoorts wat ʼn belangrike rol speel –  is dit die plig van die vertaler/omdigter/transformeerder: “to release in his own language that pure language which is exiled among alien tongues, to liberate the language imprisoned in a work in his re-creation of that work. For the sake of the pure language, he breaks through the barriers of his own language.” Enige vertaling/omdigting/verwerking wat ʼn leser die voorreg gee om in aanraking met hierdie Reine Taal te kom, kan as geslaagd beskou word. Dit is egter slegs die leser wat hierdie vraag (of ʼn vertaling geslaagd is) kan beantwoord.

Volgens Benjamin is taal – as gevolg van vertaling – in konstante wisseling, totdat die Reine Taal vrygestel (kan) word deur die harmonie van die verskillende wyses van betekenis wat verander word, ontvorm word en nuwe lewe gegee word júís as gevolg van vertaling. En dan voorts: “it is translation that catches fire from the eternal life of the works and perpetually renewed life of language; for its translation that keeps putting the hallowed growth of languages to the test”.

Die vraag is dan: moet ʼn mens vertaling in die breë konteks aanmoedig of ontmoedig? Is dit nie wonderlik om, byvoorbeeld, ʼn gedeelte van The Religion of Man wat in Afrikaans vertaal is deur Mellet Moll in sy opstel oor Einstein en Tagore (soos geplaas op hierdie blad) in Afrikaans te kan lees nie? Is dit nie ʼn belewenis om Darwiesj se stem – vervleg met die van Breyten Breytenbach – soos lewe gegee in Oorblyfsel/Voice over (die nomadiese gesprek) – wat ook maar ʼn vorm van vertaling/transformering is – in Afrikaans te kan waardeer nie?

Miskien is die rede hoekom die Facebook-digters nooit digters of literêre vertalers word nie, juis as gevolg van die feit dat hulle bloot net as amateurs beskou word. Dat die taal, vertaling, omdigting – selfs gedigte – gehou word in die hand van die letterkundige bourgeoisie. Laat my dink aan die ironie met betrekking tot die woorde van die ou liedjie van Simon and Garfunkel: “The words of the Prophets are written on the subway walls” en dan miskien ook aan wat Fady Joudah gesê het in sy voorwoord tot Unfortunately, it was Paradise: “Die onvertaalbaarheid in poësie is meer as ʼn noodsaaklikheid, dit is die voorwaarde van vertaling, ʼn lewensgewende skepping van diskontinuïteit. In Darwiesj se digkuns is dit ook die lang pad (terug) huis toe. Dit is wat vertalers

            toevertrou aan die feniks –

            ʼn bietjie vuur van sy geheimenis

            sodat sy – die ligte ná hom –

in die tempel aan die brand kan steek.”

 

Bronne:

  1. Benjamin, W. 1996. Walter Benjamin: Selected Writings Volume 1, 1913-1926. The Belknap Press of Harvard University. London England.
  2. Benjamin W. 1968. Illuminations. Harcourt Brace Jovanovich Inc.
  3. Derrida, J. 1985. Des Tours de Babel soos verskyn in Difference in Translation. Cornell University Press, Itaca & London.
  4. Darwiesj, M. 2003. Unfortunately, It was Paradise, Selected Poems. University of California Press. London England (soos in Afrikaans vertaal deur die skrywer).
  5. Breytenbach, B. 2009. Oorblyfsel/Voice Over (op reis in gesprek met Magmoed Darwiesj)/(the nomadic conversation with Mahmoud Darwish). Human & Rousseau. Kaapstad.

 

Langston Hughes. Vertaling in Afrikaans

Friday, December 3rd, 2021

 

Langston Hughes Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Bester Meyer.

 

Onthou

 

Onthou

Die dae van gevangenskap —

Dis die onthou —

wat nie stilstaan nie.

Gaan na die hoogste heuwel

En kyk vandaar af op die dorp

Waar jy immers ʼn slaaf is.

Kyk af op enige dorp in Carolina,

Of, wat dit aanbetref,

enige dorp in Maine,

Of Afrika, jou tuisland —

En jy sal sien wat ek bedoel —

Die wit hand:

Die stelende hand;

Die wit gesig:

Gesig van die leuen;

Die wit mag:

Die gewetenlose mag

Wat jou die honger arm-

salige ding maak wat jy vandag is.

 

Remember

 

Remember

The days of bondage—

And remembering—

Do not stand still.

Go to the highest hill

And look upon the town

Where you are yet a slave.

Look down upon any town in Carolina

Or any town in Maine, for that matter,

Or Africa, your homeland—

And you will see what I mean for you to see—

                The white hand:

                The thieving hand.

                The white face:

                The lying face:

                The white power:

                The unscrupulous power

That makes of you

The hungry wretched thing you are today.

 

 

Bronverwysing: https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/52006/remember-56d23024704f2

 

Die Internasionale dag ter viering van die afskaffing van slawerny word jaarliks op 2 Desember herdenk.

 

Nuwe Bundel. Magmoed Darwiesj (vertaal deur Bester Meyer): die Vlug van ʼn Vreemdeling

Thursday, June 24th, 2021

 

 

 

Die Vlug van ʼn Vreemdeling

Magmoed Darwiesj (soos vertaal deur Bester Meyer)

Magmoed Darwiesj (1941-2008) se werk is letterkundig uitsonderlik. Die krities bekroonde digter word gesien as een van die belangrikste digters in die Arabiese taal. Meer as twintig digbundels en tien prosawerke verskyn uit sy pen, en hy was redakteur van die internasionale letterkundige tydskrif al-Karmel in Rammallah. Hy word beskou as die stem van sy mense en ’n legende. Sy verse het wêreldwyd aanklank gevind by verskillende groeperinge en word deur sowel arbeiders as skoolkinders voorgedra.

Die Vlug van ʼn Vreemdeling is omdigtings van Darwiesj se belangrikste verse, en veral van sy latere werk. Vir die eerste keer kan die Afrikaanse leser die trefwydte en impak van die werk van hierdie belangrike digter in sy spreektaal ervaar.

In Darwiesj se woorde: die mensdom ly aan ʼn ongeneesbare kwaal: hoop. Deur die vreemdelingskap van ander te probeer verstaan kan daar (weereens in Darwiesj se woorde): verhoed word dat hierdie ‘vrede’ ons as ʼn hopie stof sal agterlaat.

 

‘As jy slaap en die sterre tel, dink aan ander

(dié wat nêrens het om te slaap nie).

As jy jouself bevry in ’n metafoor, dink aan ander

(die wat hulle reg om te praat, verloor het).

As jy aan ander ver weg dink, dink aan jouself –

(sê: “was ek maar net ’n kersie in die donker”).’

 

Oor die vertaler

Bester Meyer is in Alberton gebore. Hy studeer regte by RAU. Bester het hom voorheen toegelê op musiek en neem ’n kortspeler met sy eie komposisies, Ontmoet jou onder ’n harvest moon (2010), saam met die musikant Albert Frost op. Bester se debuutdigbundel die Testament  word deur Naledi uitgegee in 2020 tesame met ses toonsettings van onder andere Breyten Breytenbach en Ingrid Jonker genaamd Musiek vir jou ure. Bester is tans besig om die Testament in Engels te herskryf en beplan om dit Rebel Song te noem en is verder besig met ʼn Engelse vertaling van André P Brink se roman Lobola vir die Lewe.

 

[Naledi 2021. ISBN: 9781928530206]

 

Nuwe bundel. Bester Meyer: die Testament 

Tuesday, December 8th, 2020

Bester Meyer 

die Testament 

Omslag

Daar is nou, soos nog nooit tevore nie, ʼn uitnodiging in die gesig van die tye om saam te staan as wêreldburgers. Dié uitnodiging kom ontbloot homself in verskeie gedaantes en die huidige maskerade is seker maar die mees gepaste voorbeeld op almal se lippe. die Testament is ʼn oproep om die uitnodiging te aanvaar.

Die verse poog om oortuiging daar te stel. Om verder te soek as wat die rigtingwysers van vandag ons toelaat. Die padkaart van dit wat ons is, is, alvorens ons ʼn verskil kan maak, ʼn reis na binne. Camus praat van ʼn metafisiese revolusie. die Testament probeer daardie spoor volg. Soms is dit dan ook uiteraard nodig om weer die ritme van gister te volg; die aflosstokkie van onthou aan te gee. As sulks maak die skrywer gebruik van interaktiewe intertekstuele samespel om ʼn soort samehorigheid daar te stel

Te midde van kunsmatige intelligensie en die huidige inperkingsmaatreëls, asook die gevolge dáárvan, is dit wat in die Testament verwoord word ʼn herlewing van die eksistensieel nihilistiese beskouing van ʼn paar dekades gelede. En die vraag, op almal se lippe, bly steeds: (en) die kind is nie dood nie?

die Testament is an open invitation to find a better tomorrow. Are you liberated enough to be free?

Man is born free but he is everywhere in chains. – Jean-Jacques Rosseau

Man was fashioned in His likeliness, but soon dwelled to the outer regions of loneliness. It is time to break the chains and travel back to the source. The route is known to the heart, but what about your mind? die Testament is a rebel song for the nameless listener.

 

Oor die outeur

Bester Meyer is in Alberton gebore. Hy studeer regte by RAU, en word daarna prokureur by ʼn firma in Kaapstad wat destyds opgetree het as Nelson Mandela se regsverteenwoordiger. Bester het hom voorheen toegelê op musiek, en neem ʼn kortspeler op saam met musikant, Albert Frost, met van sy eie komposisies: Ontmoet jou onder ’n Harvest Moon (2010). Die oorblyfsel van Magmoed Darwiesj (se woorde/siel) soos lewe gegee deur Breyten Breytenbach in Oorblysel/Voice over het ʼn groot impak op die digter en hy begin, in aanloop tot die Testament, van Darwiesj se werk in Afrikaans vertaal. Die vertalings sal eersdaags deur dieselfde uitgewer die lig sien. die Testament is die digter se debuutbundel, en hy werk tans aan ʼn Engelse herskrywing dáárvan: Rebel Song.

 

[Naledi 2020. Prys: R240.00. Formaat: 213mm x 137mm, sagteband. ISBN: 978-1-928518-63-1]

Bester Meyer. Voëls se Lewensmiddele?

Thursday, August 13th, 2020

The language is the property of the people. Each derives its unity from the other. For if language has a body and a system, they inhere in the people assembled and “bodily” united: “It is a people in a body that makes a language . . . . A people is thus the absolute master of the spoken language, and it is an empire they possess unawares.” To dispossess the people of their mastery of the language and thus of their self-mastery, one must suspend the spoken element in language. Writing is the very process of the dispersal of peoples unified as bodies and the beginning of their enslavement – “Of Grammatology”, Jacques Derrida.

 

Elke geskrewe woord dra ʼn deeltjie Godheid met hom saam. Iets wat anderkant die stilte

–anderkant die passasie– lewe gekry het, en nou ín ʼn nuwe teenwoordigheid kom koer van ʼn ander-se teenwoordigheid met die doel om ʼn waarheid daar te stel of oor te dra. ʼn Waarheid wat nie aan die woorde (bloot in hulle vorm as teken/s) van die geskrif kleef nie maar eerder aan hulle (eie) ding-heid. Ek dink dit is Antjie Krog wat êrens geskryf of gesê het om te lees is om te skryf (en vice versa, natuurlik óók). En derhalwe, soos wat ons stories en dit wat ons as gedigte beskou (of nie beskou nie) herskryf of herlees word; soos wat die geskrewe woord oorvertel of toegelig en/of vertaal word, vind daar in ʼn mindere of meerdere mate ʼn verdoeseling van oorsprong plaas, maar tog is dit dáár. Soms is daar egter ook vir die skrywer of vertaler of oorverteller of manipuleerder of digter (of hoe dit ook al sy) ʼn kennis-making met sy rol as verkleurmannetjie—om transformasie daar te stel. Hierdie transformatiewe stem word in die taal van woorde uitgedruk in ʼn poging om die in-kennige waarheid te simuleer of na te boots. Dít wat enige geskrif (letterkundig of andersins) sy skoonheid gee, lê gesetel: 1) in hierdie die waarheid; en 2) die suiwerheid van die nabootsing.

Soms is daar verskillende opinies en sienswyses oor wat hierdie waarheid of suiwerheid moet behels; waaruit dit moet bestaan; of wat dit moet voortbring om as ʼn goeie geskrif geag of geklassifiseer te kan word—óók, wanneer die geskrif waardig genoeg geag kan word om as letterkundig benadruk te word; of wanneer dit goed genoeg gepoleer en afgerond is om aan sekere styl- en stelreëls te voldoen. Reglemente. Reglemente. Dit is asof  ʼn mens tog net moet doodseker maak dat wanneer jy kom branderplank ry tussen die Kaapse branderplankryers, dat jou plank met die regte waks gepoets is— tóg ry almal dieselfde ou see se golwe. Maak opinies oor die waarhede of suiwerhede (of dan nie-suiwerhede) werklik saak? Is ʼn hiërargie vir die geskrewe woord se estetika werklik ʼn noodsaaklikheid?

Sekerlik is daar ʼn groter verantwoordelikheid op die digter of skrywer om die vraag van “wat is” en “waarom is” te beantwoord, en tot op die been toe oop te vlerk. Om op te staan vir die wat as gevolg van die dae gister –maar meer belangrik– nou, in lig van vandag se status quo, lafenis sal kan vind met die gespreek en/of spreuke van gevleuelde woorde – op watter wysie ook al – en om só ʼn tong te (kan) verleen aan die tonglose proletariaat, wie se kinders – soos gister – smag na nét ʼn bietjie vryheid. Nét ʼn bietjie gelykheid. Nét ʼn bietjie woorde om die lasposte wat hulle nessies bedreig vir nou, te bedwang. Voëls het óók hulle lewensmiddele, en saam met dít hulle verantwoordelikhede.

 

Stem van Barmhartigheid

(l’amour de soi —  l’amour-propre)

 

ek skryf vir jou sonder medelye

maar my stem reik uit na jou

om metafoor daar te stel –

 

in my stem hoor jy

die sagte stem van God –

dit wat Hy kom uitgraveer het

in die binne-kamers van my hart

 

mag ek tog nooit my liefde vir die self

verwar met self-liefde nie –

laat ek altyd eet neem en drink

uit die fontein van oorsprong –

dít wat hart se kamers voed

en in daardie klop

die vloei van medelye

as ʼn waarheid versin:

my vertikale verbinding met ʼn vader

wat hierdie menswoorde kan inhibeer

deur ʼn tweede-geboorte van liefde –

 

(Bester Meyer, 11 Augustus 2020)

 

 Voëls se Lewensmiddele – Magmoed Darwiesj

 

Saam met brood

is jou liefde aan my gegee

om aan die lewe te bly,

en solank ek naby jou is

gaan my lot my nie aan nie –

Neem daarom die woorde aan

as enige betekenis (wat jy wil)

neem dit saam met my of neem dit alleen –

want daar is geen huis nader

aan dit wat ek reg hier voel

in hierdie vlietende lente,

rondom die bome van ander nie.

 

Jy is aan my gegee

as moeder vader

vriend en broer vir die pad

en geen voël verduur meer as wat hy kan nie:

oorbodig is sy vere, sy hunkering

en ʼn koringkorrel vir die broodnodigheid van die lied.

– Wees – daarom in my hemel soos ek (dalk net) in joune is.

– Wees – jou vreemdeling van die muwashah:   myne

net soos ek joune is:   is my water joune

is my sout joune.

En my naam op jou naam

ʼn talisman wat ons bymekaar sal bring

naby die heuwels van Samarkand in die goue era.

 

Want ek en jy is onvermydelik.

En die ander is onvermydelik, want

dit laat ons die trompette van ons vorige broers hoor,

wanneer hulle hulle perde van enige kant af bestyg

om nooit weer terug te keer nie.

 

Vreemdeling    – wees –

die ander vreemdeling se vrede

in die wapenstilstand van die afgematte.

– Wees – haar dagdroom wanneer ook al

ʼn maan haar pynig op haar roete van Jerigo af terug.

 

Dít is die weg waarop godinne teruggekeer na die dromers

na die afloop van die oorlog, want elke daar is ʼn hier.

En ek hou nie daarvan om terug te keer na my ster toe nie –

Nie nou dat my wysheid ouer geword het nie.

Bring daarom dit wat afgeleë is na my tent toe

sodat ons dit kan bestyg

soos die takke van twee berkebome

op ander se mure om môre die ander te word.

Daar is geen tuiste nader as wat ek rég hier voel nie –

– Hier – terwyl ek swanger is met die vlietende lente (nie).

Ek het saam met brood voeding gegee aan jou liefde en

solank ek naby jou is, weet ek my lot gaan my nie aan nie.

Daarom wens ek ek het jou nooit liefgehad nie –

Ek wens ek het jou nooit liefgehad nie!

 

(Vertaal in Afrikaans deur die skrywer uit Fady Joudah se Engelse vertaling in “The Butterfly’s Burden”, Copper Canyon Press, 2007).

 

 Lied van Droefheid – Lucille Clifton

 

vir die oë van die kinders,

wat laaste is om te smelt,

wat laaste is om te verdamp,

vir die dralende

oë van die kinders – starend –

die oë van die kinders van

bucenwald,

van viët nam en johannesburg,

van nagasaki,

vir die oë van die kinders

van die middel-passaat,

vir cherokee-oë, ethiopiese-oë

russiese-oë, amerikaanse-oë

want al wat van die kinders oorbly,

is hulle oë,

wat na ons staar,

en met verwondering

die buitengewone boosheid

van gewone mense gadeslaan.

 

(Vertaal in Afrikaans deur die skrywer: Lucille Clifton, Next: New Poems, BOA Editions, 1987) 

 

 Vere en Vlerke

 

ek en jy

is anders

van mekaar

 

ek en jy

is die samelewing

die sisteem

waaruit alle boosheid

en goedheid voortvloei

 

ek reik uit

na my ander

maar weet nie

waar ek ophou

en hy begin nie

 

ek weet

binne my

is daar

(ten spyte

van my)

ʼn ander sy

wat uitreik

na die my –

saam-saam

beweeg ons

na die Hy

 

ek en jy

is anders

van mekaar

een in naam:

ingeselwers

in twee liggame –

voëls van een-derse vere

met twee ander-se vlerke

 

(Bester Meyer, “die Testament”, April 2020)

 

 Gedig as Tronksel

 

hierdie gedig

is ʼn tronksel

waarin ek

probeer opsluit

wat binne is

 

dit is ʼn tronksel

waarin nie

ek of jy leef nie:

net haar hartklop –

wat sy vir nou

geheim wil hou

 

hierdie gedig

verseg ʼn wêreld

waarin slaaf en

meester bestaan

 

my, wat dink jy is binne?

(Bester Meyer, “die Testament”, April 2020)

 

 But I say that any tongue with which one cannot make oneself understood to the people assembled is a slavish tongue. It is impossible for a people to remain free and speak that tongue – “The Essay on the Origin of Languages”, Jean-Jacques Rousseau.

 

Magmoed Darwiesj. Vertaling in Afrikaans

Saturday, January 11th, 2020

Magmoed Darwiesj. Vertaling in Afrikaans. Vertaal deur Bester Meyer.

.

Ons was sonder ‘n Hede

 

laat ons gaan soos ons is:

‘n vrye vrou en lojale vriend.

laat ons op twee verskillende paaie saamgaan

laat ons afsonderlik gaan, en as een,

met niks wat ons seer maak nie.

nie die skeiding tussen duiwe;

of die koeltes tussen hande;

of die wind om die kerk,

wat uit die amandelbome fleur, was genoeg  nie.

so glimlag vir die amandels om selfs meer te blom

tussen die skoenlappers van twee kuiltjies

 

daar sal binnekort vir ons ‘n nuwe hede wees.

as jy terugkyk, sal jy slegs die ballingskap

van jou eie terugblik gewaar:

jou slaapkamer;

die binnehof-wilger;

die rivier agter die geboue van glas;

die kafee van ons afspraak…dit alles, alles

word voorberei om ballingskap in te gaan,

so laat ons dan goedhartig wees!

 

laat ons gaan soos ons is:

‘n vrye vrou en ‘n vriend lojaal aan haar fluite.

ons tyd was nie genoeg om saam oud te word nie;

om uitgeput na die teater toe te loop nie;

om ‘n einde aan Athene se oorlog met haar bure te aanskou,

en om die fees van vrede tussen Rome en Carthago te sien nader kruip nie.

Binnekort sal die voëls van een epos na ‘n ander verhuis:

was hierdie pad slegs stof in die vorm van betekenis?

het dit ons laat opmars soos ‘n verbygaande reis tussen twee mites?

soos die pad onafwendbaar is, netso is ons ook onafwendbaar

soos ‘n vreemdeling wat homself in die spieël van ‘n ander vreemdeling gewaar?

nee, hierdie is nie die pad na my liggaam toe nie.

daar is geen kulture oplossings vir eksistensiële bekommernisse nie.

waar ook al jy is, is daar ‘n werklike hemel vir my.

wie is ek om jou die verlede se son en maan terug te besorg.

laat ons dan goedhartig wees…

 

laat ons gaan soos ons is:

‘n geliefde, vry, en haar digter.

dit wat van Januarie se sneeu geval het was nie genoeg nie,

so glimlag, dat die sneeu gekam word soos katoen op die Christen se gebede.

in ‘n wyle sal ons terugkeer na ons môre, agter ons,

daar waar ons jonk was, in liefde se begin

soos Romeo en Juliet wat Shakespeare se taal leer ken…

skoenlappers het uit die slaap uit gefladder

as ‘n lugspieëling van ‘n vlugtige vrede -ons met twee sterre tooi-

en ons doodmaak in die stryd om ‘n naam tussen twee vensters.

so kom laat ons gaan,

en laat ons goedhartig wees.

 

laat ons gaan soos ons is:

‘n vrye vrou en ‘n lojale vriend.

laat ons gaan soos ons is.

ons het met die winde van Babilon af gekom,

en ons marsjeer straks na Babilon toe…

my reis was nie genoeg vir die denne

om in my voetstappe

‘n loflied te uiter vir hierdie suidelike plek nie.

hier is ons goedgesind.

ons wind is uit die noorde, ons liedere uit die suide.

is ek ‘n ander jy, en jy ‘n ander ek?

Hierdie is nie die pad na die land van vryheid toe nie.

hierdie is nie die pad na my liggaam toe nie,

en ek sal nie tweekeer ‘n “ek” wees nie.

nou dat my gister my môre geword het,

en ek in twee vroue verdeel het –

is ek nie van oos of van wes af nie.

ook is ek nie ‘n olyfboom

wat skadu gooi oor twee verse van die Koran nie.

laat ons dan gaan.

daar is geen kollektiewe oplossings vir persoonlike besware nie.

om saam te kon wees, was nie genoeg vir ons om saam te wees nie.

ons was sonder ‘n hede, om raak te kon sien waar ons was.

kom ons gaan soos ons is,

‘n vrye vrou en ‘n ou vriend.

laat ons op twee verskillende roetes saamgaan.

laat ons saam gaan,

en laat ons goedhartig wees…

 

 

Sonnet I

 

as jy die laaste is wat god vir my sou sê: wees die voornaamwoord

wat die verdubbeling van “ek” onthul. Geseënd is ons nou dat

amandelbome die voetspore van verbygangers verlig het,

hier op jou oewers, waar korhoenders en duiwe, bo jou, fladder

 

jy het die hemel met ‘n gasel se horings gesteek, en toe vloei woorde

soos dou deur die natuur se are. wat is die naam van ‘n gedig?

voor die dualiteit van skepping en waarheid, tussen ‘n afgeleë hemel

en jou sederbed, wanneer bloed smag na bloed, en marmer hunker?

 

‘n mite sal rondom jou in die son moet baai.

hierdie menigte, hierdie gode van Egipte en Sumerië verander hulle rokke onder palmbome, verander hulle dae se name, en volvoer hulle reis tot rym se einde toe…

 

dit is nodig vir my lied om asem te haal: die digkuns is nie digkuns nie,

en prosa is nie prosa nie. ek het gedroom dat jy die laaste is wat god my vertel:

toe ek beide van julle in my slaap gesien het, en gevolglik was daar woorde…

 

Uit: die Bed van die Vreemdeling (1998) uit Arabies vertaal deur Fady Joudah (the Butterfly’s Burden, Copper Canyon Press 2007) Vertaal deur Bester Meyer

Magmoed Darwiesj. Vertaling in Afrikaans

Thursday, January 9th, 2020

Magmoed Darwiesj. Vertaling in Afrikaans. Vert. deur Bester Meyer.

.

Poëtiese Regulasies

 

die sterre het slegs een taak gehad:

hulle het my geleer om te lees –

dat ek ‘n taal in die hemel,

en nog een hier op aarde het:

wie ís ek?    –    wie ís ek?

ek wil nie nou al antwoord nie

 

mag ‘n ster inval op haarself.

en mag ‘n kastaiingboom-woud

opreis na die melkweg, saam met my

en mag dit sê:

jy moet híér bly!

 

die gedig is daarbo:

sy kan my wys maak net wat sy wil.

sy kan my leer om ‘n venster oop te maak –

om tussen legendes ‘n huishouding te bestuur –

sy kan my vir ‘n rukkie, in eg verbind aan myself

 

my vader is daaronder:

hy dra ‘n duisend jaar ou olyfboom

wat nòg van oos nòg van wes af is.

laat hom met rus –

weg van sy veroweraars vir ‘n ruk.

en wees tog net delikaat met my.

en versamel iris en lelie vir my

 

~

 

die gedig laat my staan

en vlug in die rigting van ‘n hawe

waar die matrose lief is vir wyn,

en nooit terugkeer na dieselfde vroue nie –

hulle het nie berou, of hunkering na enigiets nie

 

liefde het my nog nie gedood nie,

maar ‘n moeder sien die vrees wat angeliere

vir die blompot koester in die oë van haar seun.

sy huil om dinge af te weer voor hulle begin.

sy huil vir my om lewend terug te keer

van my bestemde pad en hier te lewe

 

die gedig is nie hier of daar nie.

en hy kan nagte verlig

met ‘n meisie se boesem.

met die gloed van ‘n appel,

maak hy twee liggame vol met lig.

met die katjie-piering se asem

kan hy ‘n vaderland laat herleef!

 

die gedig is in my hand –

ek kan stories deur haar hande laat vloei.

maar sedert ek die gedig aangryp,

is ek verkwistend met my siel,

en nou vra ek:

wie ís ek?    –    wie ís ek?

 

 

die Dromers kom van een Hemel na ‘n ander verby

 

…en ons het ons kinderjare oorgelaat aan die skoenlapper

toe ons ‘n paar druppels olyfolie op die trappe laat staan het.

maar ons het vergeet om die kruisement oral te groet.

ons het vergeet om ons môre in geheim te groet.

die ink van die middag was wit

as dit nie vir die skoenlapper se boek,

wat rondom ons bly fladder het, was nie

 

skoenlapper, suster van jouself!

wees- voor my hunkering, en daarna,

dít waarna jy smag.

maar laat my ‘n broeder van jou vlerk wees

sodat my waansin koorsig mag bly.

skoenlapper, jy gebore uit jouself,

moenie dat ander my lot bepaal nie,

en moet my nie agterlaat nie

 

van een hemel

na ‘n ander

kom die dromers verby –

die skoenlapper

se diensmeisies dra spieëls van water.

ons kan wees wat ons moet wees.

van een hemel

na ‘n ander

kom die dromers verby –

 

die skoenlapper spin

haar bekleedsel

op ‘n naald van lig

om haar komedie te versier.

die skoenlapper is uit haarself gebore

en dans in die vlam van haar tragedie

 

~

 

halwe feniks

wat haar aangeraak het, raak ons ook aan,

en verberg die ooreenkomste tussen lig en vuur,

en die ooreenkomste tussen die twee roetes.

nee, ons liefde is nie dwaasheid of wysheid nie.

en gevolglik –

kom die dromers

van een hemel

na ‘n ander verby

en verby en verby

en vir ewig verby

 

die skoenlapper

is water wat hunker na vlug.

dit sypel van die sweet van jong meisies

en word langsaam ‘n wolk van herinnering.

die skoenlapper is wat die gedig nie sê nie.

haar absolute ligtheid breek woorde,

soos drome dromers breek

 

laat dit so wees!

laat môre se teenwoordigheid met ons wees.

laat gister se teenwoordigheid met ons wees.

laat vandag teenwoordig wees in hierdie feesdag

op-sy-gesit vir die skoenlapper se herdenking…

en,

laat die dromers

van een hemel

na ‘n ander verby kom

 

van een hemel

na ‘n ander

kom die dromers verby

 

Uit: Waarom het jy die Perd alleen gelaat? (1995) Vertaal deur Amira El-Zein en geredigeer deur Munir Akash en Carolyn Forché in Unfortunately, It was Paradise (2003) Vert. in Afrikaans deur Bester Meyer.

Magmoed Darwiesj. Vertaling in Afrikaans

Friday, January 3rd, 2020

Magmoed Darwiesj. Vertaling in Afrikaans. Vert. deur Bester Meyer.

.

die Aarde druk teen Ons

.

die aarde druk teen ons,

hou ons vasgevang in die finale gang,

om deurgang te vind

moet ons ons ledemate verloor –

die aarde knyp ons vas

 

as ons maar net koring was

sou ons dalk kon doodgaan

en tog bly lewe.

as sy maar ons moeder was

sou sy ons kon temper deur genade.

as ons maar prente van rotse was

behoue in ons drome soos spieëls…

 

ons werp ‘n blik na die gesigte

in hulle finale geveg vir die siel

van die wat dood gemaak sal word

deur tussen ons te bly.

ons betreur hulle kinders se fees

 

ons het die gesigte gesien

van die wat ons kinders sal uitgooi

uit die vensters van dié finale ruimte.

‘n ster poleer ons spieëls…

 

waar moet ons heen gaan ná die laaste grens?

waar moet die voëls heen vlieg ná die laaste hemel?

waar moet die plante slaap ná die laaste teug van lug?

ons skryf ons name in die karmosyn mis.

ons eindig die loflied met ons vlees.

hier sal ons dood gaan

-hier- in die finale gang,

hier of daar,

ons bloed sal olyfbome plant…

.

 

Uit: Minder Rose (1986) soos vertaal uit Arabies deur Munir Akash en Carolyn Forché in

Unfortunately, It was Paradise (2003) In Afr. vertaal deur Bester Meyer.